तथ्याङ्क पेजमा तपाईलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक) र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आमनागरीक लगायत सरोकार पक्षलाई प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क सहज र सरल ढंगबाट सम्प्रेषित गर्ने हेतुले यो प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क पेज राखिएको हो ।

अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्क

  ज्यान सम्बन्धी

  आत्महत्या सम्बन्धी

  चोरी सम्बन्धी

  संगठित तथा आर्थिक अपराध सम्बन्धी

  सामाजिक अपराध सम्बन्धी

  महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी

  विविध अपराध सम्बन्धी

त्रि-वर्षीय सुन पक्राउ विवरण
आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ २०७१/०७२ २०७२/०७३
परिमाण ९० कि.ग्रा. १११ कि.ग्रा. ६१.८२ कि.ग्रा.


ट्राफिक सम्बन्धी तथ्याङ्क

  आ.व.२०७३/०७४ को सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क

संलग्न सवारी साधन
महिना दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरु
ट्रक टेङकर बस कार, जीप भ्यान ट्याक्टर टेम्पो मो.सा. शा.स.च. अन्य जम्मा
श्रावण 183 192 432 22 30 534 36 7 1436
भाद्र 180 194 402 30 17 523 49 1 1396
असोज 139 183 372 23 18 521 30 11 1297
कार्तिक 156 146 356 37 32 474 46 9 1256
मंसिर 206 162 392 77 26 514 43 7 1427
पाैष 118 135 303 77 12 470 40 9 1234
माघ 188 182 421 69 16 536 40 14 1466
फाल्गुन 206 158 416 59 15 597 56 13 1520
चैत्र 181 173 356 79 14 448 45 4 1300
बैशाख 185 155 386 65 16 481 47 11 1346
जेष्ठ 205 184 371 60 8 531 40 13 1412
असार 213 179 401 47 16 523 38 8 1425
जम्मा 2230 2043 4608 645 220 6152 510 107 16515

क्षेत्र दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनहरु
ट्रक टेङकर बस कार, जीप भ्यान ट्याक्टर टेम्पो मो.सा. शा.स.च. अन्य जम्मा
उपत्यका 1400 1168 3683 26 104 3349 100 0 9830
पुर्व क्षेत्र 263 381 449 247 80 1443 247 41 3151
मध्य क्षेत्र 316 194 198 130 14 577 79 35 1543
प. क्षेत्र 177 187 204 129 20 561 54 8 1340
म.प. क्षेत्र 49 76 48 74 2 114 15 18 396
सु. प. क्षेत्र 25 37 26 39 0 108 15 5 255
जम्मा 2230 2043 4608 645 220 6152 510 107 16515
सवारी दुर्घटनाको कारण
महिना दुर्घटनाको कारण दुर्घटना संख्या
चालकको लापरवाही यात्रुको गल्ती ओभरटेक तिव्र गती मा.प.से. यान्त्रिक गडबढी ओभरलोड चौपाया सडकको अवस्था मौसमको अवस्था जम्मा
श्रावण 661 35 10 117 21 21 1 2 9 1 878
भाद्र 659 26 29 79 18 20 3 3 2 1 840
असोज 587 28 16 133 17 21 3 1 9 1 816
कार्तिक 560 32 11 110 28 18 1 5 4 0 769
मंसिर 648 37 12 112 23 25 1 3 8 0 869
पाैष 543 37 20 92 39 21 9 5 5 0 763
माघ 658 35 19 127 34 21 4 1 5 1 905
फाल्गुन 693 43 22 136 32 27 5 4 3 0 965
चैत्र 596 32 21 115 14 18 2 3 10 2 813
बैशाख 565 22 16 157 21 26 2 1 14 2 828
जेष्ठ 664 28 20 104 20 21 6 2 10 1 876
असार 651 21 17 110 21 10 4 1 15 6 856
जम्मा 7487 376 213 1392 288 249 33 31 94 15 10178

क्षेत्र दुर्घटनाको कारण दुर्घटना संख्या
चालकको लापरवाही यात्रुको गल्ती ओभरटेक तिव्र गती मा.प.से. यान्त्रिक गडबढी ओभरलोड चौपाया सडकको अवस्था मौसमको अवस्था जम्मा
उपत्यका 5207 4 34 41 167 47 2 6 16 6 5530
पू. क्षे. 882 252 88 687 82 110 16 18 9 0 2144
म. क्षे. 682 32 54 213 26 16 7 1 29 5 1065
प. क्षे. 445 48 36 322 11 44 6 3 19 2 936
म. प. क्षे. 131 30 1 108 2 23 2 3 19 0 319
सु. प. क्षे. 140 10 0 21 0 9 0 0 2 2 184
जम्मा 7487 376 213 1392 288 249 33 31 94 15 10178

महिना मानिस
मृत्यु गम्भिर घाईते साधारण घाईते
पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा
श्रावण 116 45 13 6 180 280 102 23 15 420 500 180 42 12 734
भाद्र 124 28 5 3 160 181 43 18 11 253 509 159 46 30 744
असोज 158 41 15 5 219 246 95 31 16 388 447 202 75 55 779
कार्तिक 125 27 9 5 166 210 58 20 13 301 378 147 48 29 602
मंसिर 181 39 15 12 247 246 55 14 7 322 396 145 23 18 582
पाैष 116 45 13 6 180 280 102 23 15 420 500 180 42 12 734
माघ 150 30 13 5 198 245 90 14 12 361 474 213 39 26 752
फाल्गुन 167 27 17 12 223 316 65 38 13 432 446 146 38 23 653
चैत्र 147 27 14 12 200 226 53 24 9 312 418 128 31 19 596
बैशाख 177 29 20 5 231 287 96 18 13 414 463 203 45 29 739
जेष्ठ 129 38 17 8 192 269 46 24 16 355 557 202 51 45 855
असार 131 36 17 5 189 261 47 16 8 332 442 159 46 28 675
जम्मा 1736 391 178 80 2385 2999 807 276 168 4250 5455 1989 523 323 8290

क्षेत्र मानिस
मृत्यु गम्भिर घाईते साधारण घाईते
पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा पुरुष महिला बालक बालिका जम्मा
उपत्यका 124 43 13 1 182 145 40 13 1 199 2627 920/td> 234 133 3914
पुर्व क्षेत्र 355 82 41 20 498 1195 280 84 44 1603 1490 532 126 72 2220
मध्य क्षेत्र 529 116 63 27 735 674 184 88 58 1004 678 260 111 73 1122
प. क्षेत्र 430 94 30 13 567 621 193 53 35 902 407 162 36 31 636
म.प. क्षेत्र 198 41 19 12 270 217 82 21 16 336 146 91 11 10 258
सु. प. क्षेत्र 100 15 12 6 133 147 28 17 14 206 107 24 5 4 140
जम्मा 1736 391 178 79 2384 2999 807 276 168 4250 5455 1989 523 323 8290
समयानुसार दुर्घटना
10,178
Accidents
2823, 28%
4250, 42%
2585, 25%
520, 5%

  त्रिवर्षिय सवारी दुर्घटना तथ्याङ्क

प्रहरी संरचना सम्बन्धी तथ्याङ्क

 

ईन्टरपोल सम्बन्धी तथ्याङ्क