Statistical Data

तथ्याङ्क पेजमा तपाईलाई स्वागत छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ (सूचनाको हक) र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ द्वारा प्रदत्त सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्दै आमनागरीक लगायत सरोकार पक्षलाई प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क सहज र सरल ढंगबाट सम्प्रेषित गर्ने हेतुले यो प्रहरी सम्बन्धी तथ्याङ्क पेज राखिएको हो ।

अपराध सम्बन्धी तथ्याङ्क