Disaster Management Division

Article Index

 

 

 

 

समुदाय प्रहरी साझेदारी अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु

विपत उद्धार गतिविधि

क्षमता विकास (बाह्‌य गतिविधी)

क्षमता विकास (आन्तरिक गतिविधी)

२०७२ बैशाख १२ गते गएको भूकम्पमा यस महाशाखाबाट उद्धारको लागि खटि गएको टोली