मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

क. पृष्ठभूमी:
मानवश्रोत हरेक संगठनको पहिलो र आधारभूत श्रोत हो । यस अन्तरगत मूलत: तीन वटा बिषय प्रधान रहने गरेको पाईन्छ: मानवश्रोत, वित्तीय श्रोत र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन ।
हाल नेपाल प्रहरीका २५ सय भन्दा बढी कार्यालयहरुमा जनशक्ति एवं आर्थिक प्रशासन सुचारु गर्ने, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु नियमानुसार वितरण, आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन समेत यस विभागको प्रमुख कार्य रही आएको छ । मानवश्रोत व्यवस्थापन तर्फ यस विभागले लोकसेवा आयोगसँग सहकार्य गरी जनशक्ति छनौट प्रकृया संचालन गर्दछ । नयाँ भर्ना भई सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम प्रदान गरी कार्यक्षेत्रमा नयाँ पदस्थापना गरिन्छ । कार्यरत जनशक्तिलाई उन्नत तालिम प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा देखि अवकाश सम्मको कार्य तथा कल्याणकारी कार्य समेत यसै विभागले सम्पन्न गर्दछ । त्यसैगरी वित्तीय प्रशासन कार्य तर्फ बार्षिक बजेट निर्माण गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालय देखि नेपाल भरका प्रहरी कार्यालयहरुमा बजेट तथा राशन व्यवस्थापन, पोशाक, हातहतियार लगायतका जिन्सी सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति र अन्त्यमा लेखापरिक्षण गराई वेरुजु फर्छ्यौट सम्मका सम्पूर्ण दायित्वहरु वहन गर्ने जिम्मेवारी यस विभागको रहेको छ ।
प्रहरी संगठनको प्रारंभिक चरणमा मिति २०४२ साल भाद्र १५ गते प्रशासन विभागको स्थापना भएको पाईन्छ । प्रहरीको सांगठनिक संरचना विस्तारको क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६१ साल वैशाख १७ गतेको निर्णयले मानवश्रोत विकास विभागको स्थापना समेत भएको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संघीयतामा प्रवेश गरे सँगै नेपाल प्रहरीको प्रारंभिक पुनर्संचना अनुरुप (मिति २०७५/०२/२७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार) साविक प्रशासन विभाग समेत यसै विभाग अन्तरगत समावेश गरी हाल मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागको रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ । 

ख. लक्ष्य:

 • नेपाल प्रहरीलाई दिईएको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्षम जनशक्ति छनौट, तालिम प्रदान एवं वृत्ति विकासको सम्पूर्ण कार्य गर्दै अवकाश निवृतिभरण सम्मको कार्य गर्ने ।
 • मुलुकभर अवस्थित नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण कार्यालयको लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत जस्तै; वार्षिक बजेट, लत्ताकपडा, राशन, हातहतियार तथा असभावको व्यवस्था लगायत भौतिक पूर्वाधार आदिको योजना गरी तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्ने, निकासा लिने, वितरण गर्ने साथै आवधिक रुपमा स्थलगत अनुगमन समेत गर्ने ।

 

 ग. उद्देश्यहरु:

 • विभिन्न कारणले रिक्त हुन आएका दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने क्रममा नयाँ भर्ना छनौट कार्य गर्ने ।
 • वार्षिक तालिम क्यालेण्डर निर्माण गरी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीको नियमित सरुवा, बढुवा कार्यलाई सहज एवं पारदर्शी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
 • स्वदेश र विदेश तालिमको पहिचान, छनौट, प्राप्ति समेत गरी उपयुक्त प्रहरी कर्मचारीलाई सो को अवसर प्रदान गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उच्चतम रणनीतिहरु विकास गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
 • मुलत: शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवार सदस्य समेत लाभान्वित हुने गरी कल्याणकारी कार्यक्रमलाई संचालन गर्ने ।
 • नेपालभरका प्रहरी कार्यालय संचालन एवं प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक बजेटको कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक प्रविधि पहिचान गर्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पोशाक, राशन, प्रहरी परिचालनमा प्रयोग गरिने हातहतियार तथा असवाव आदि खरिद, भण्डारण, वितरण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
 • देशभर स्थापित प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अवस्था स्थलगत रुपमा मुल्यांकन गर्ने, नयाँ निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, गुणस्तरीय निर्माण कार्यको सुनिश्चितता गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनलाई मीतव्ययी तथा पारदर्शी तुल्याउने साथै लेखापरिक्षण तथा वेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई चुस्त बनाउने ।

घ. मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग संगठनात्मक संरचना


१. वृत्ति विकास निर्देशनालय :

नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने  जनशक्तिको छनौटका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण, भर्ना छनौट, वृत्ति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्रशिक्षण लगायतको जिम्मेवारी सहित तालिम तथा भर्ना छनौटलाई  व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य अनुरुप नेपाल प्रहरीको विद्यमान संगठनात्मक स्वरुपलाई परिमार्जन गरी वृति विकास निर्देशनालयको स्थापना गरिएको छ ।

 

क. भर्ना छनौट महाशाखा:

नेपाल प्रहरीमा आवश्यक पर्ने प्रहरी कर्मचारीको छनौटको लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी भर्ना छनौटको आधार तयार पार्ने, परिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण र आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण तहलाई सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरु भर्ना छनौट महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्तिको छनौटमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

भर्ना छनौट महाशाखाको जिम्मेवारी क्षेत्र

 • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक तथा थप गर्नुपर्ने जनशक्तिको सम्बन्धमा अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालयसंग समन्वय गरी सो को आवश्यकता पहिचान गर्ने ।
 • भर्ना छनौटको लागि सहकार्य र समन्वय गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निकायसंग समन्वय गरी भर्ना छनौटको कानूनी प्रकृया, श्रोत र तरिकाका बारेमा स्पष्ट गर्ने गराउने ।
 • प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम समावेशीको आधारमा कम प्रतिनिधित्व भएका वर्गबाट संगठनमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गर्ने ।
 • संगठनमा बिभिन्न कारणबाट खाली भएको र दरवन्दी थप भएको प्रहरी जनशक्तिको लगत लिई नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जागत लगत तयार गर्ने ।
 • लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यकतानुसारका पद र संख्याको किटानी गरी भर्ना छनौटको दरखास्त आव्हानको लागि विज्ञापन गर्ने र सोही अनुसारको सम्बन्धित पदहरुको लागि दरखास्त लिई दरखास्त पर्न आएका उमेदवारहरुको प्रारंभिक छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण र क्रमश: उत्तिर्ण हुँदै गएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षा संचालन गर्ने र अन्तर्वार्ताको लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
 • छनौट प्रकृयाका सबै चरणहरु पार गरेका योग्य उमेदवारहरुको चारित्रिक पृष्ठभूमि बुझी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सफल उम्मेदवारहरुको नियुक्ति एवं पदस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने ।

नेपाल प्रहरीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ९ संग सम्बन्धित)

पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढुवाबाट
प्रहरी परिचर वा सो सरह १००%         -
प्रहरी जवान १००%         -
प्रहरी हवल्दार -  १००%
प्रहरी सहायक निरीक्षक ४०% ६०%
प्रहरी नायव निरीक्षक  - १००%
प्रहरी निरीक्षक  ६०% ४०%
प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सम्पूर्ण पदहरु - १००%
खण्ड समावेशी सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिशत
(क) महिला २० प्रतिशत
(ख)  आदिवासी \ जनजाती ३२ प्रतिशत
(ग) मधेसी    २८ प्रतिशत
(घ) दलित   १५ प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत

ख. तालिम महाशाखा:
प्रहरी कर्मचारीको वृति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत एवं उन्नत तालिमको योजना तर्जुमा, तालिमको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीका बिभिन्न तालिम प्रदायक निकायसंग समन्वय गरी आवश्यक तालिमको पहिचान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं परिमार्जन, पुनरावलोकन, तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षार्थीहरुको छनौट लगायत तालिमको अनुगमन गर्ने, अभिलेख राख्ने जस्ता कार्य तालिम महाशाखाले गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त अध्ययन विदा समेतको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी यसै महाशाखाको रहेको छ । प्रहरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगायत आवश्यक पर्ने पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि बिभिन्न कुटनैतिक नियोग तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी तालिमको व्यवस्थापन र प्रशिक्षार्थीहरुको मनोनयन गर्ने जस्ता कार्यहरु समेत तालिम महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५२ साल भदौ ८ गतेदेखि तालिम निर्देशनालयको रुपमा कार्य सञ्चालन हुँदै आएकोमा देशको संघीय संरचना संगै नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना हुँदा यसलाई तालिम महाशाखाको रुपमा वृत्ति विकास निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएको छ  ।

 


प्रबन्ध निर्देशनालय:

नेपाल प्रहरीको लागि आबश्यक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कार्यालय सञ्चालन एवं बन्दोवस्तीका उपकरण, औजार तथा सामाग्रीहरु विनियोजित वजेटको परिधीभित्र रही सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद तथा वितरण व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागको प्रत्यक्ष मातहतमा प्रबन्ध निर्देशनालय रहेको छ ।

क. प्रमुख कार्यहरु

 • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा, भीड नियन्त्रणका सामाग्री, सञ्चार उपकरण, अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु, बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक ल्याव उपकरण, कम्प्युटर र सो संग सम्बन्धित उपकरण, सवारी साधन, प्रहरी पोशाक, स्टेशनरी, फर्निचर, सरसफाई, मर्मत लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गर्नका लागि बार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने ।
 • हातहतियार, गोलीगट्ठा, भीड नियन्त्रणका सामाग्री, सञ्चार उपकरण, अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामाग्री, बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक ल्याव उपकरणहरु, कम्प्युटर र सो संग सम्बन्धित उपकरण, सवारी साधन, प्रहरी पोशाक, स्टेशनरी, फर्निचर, सरसफाई, मर्मत लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गरी वितरणको समुचित व्यवस्था मिलाउने तथा वितरित सामाग्रीहरुको अनुगमन गर्ने ।

 


भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय

नेपाल प्रहरीका पुर्वाधार सम्बन्धी प्राविधिक कार्यको रेखदेख गर्न स्थापना भएको ईन्जिनियरीङ्ग शाखा भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयको रुपमा रुपान्तरण हुँदा यसको जिम्मेवारी क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । प्राविधिक कर्मचारीबाट पुर्वाधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने, बार्षिक रुपमा निर्माण योजनाहरुको नक्सा, डिजाईन, लागत अनुमान तयारी तथा प्रचलित कानुनको परिधि भित्र रही जनसहयोग जुटाएर वा नजुटाई अमानत तथा बोलपत्रको माध्यमद्वारा उच्च गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्य संचालन र म.ले.प.ले निर्दिष्ट गरेका कागजात तयार गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणमा सहयोग पुर्‍याई संगठनको कार्यलाई पारदर्शी र उच्च आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु गराउनु रहेका छन् । 

क. आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखाको दायित्व:

 • भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रही नेपाल प्रहरीको बिभिन्न निर्माण योजनाहरुको दीर्घकालिन, आवधिक योजनाहरुको तथा बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने गराउने ।
 • योजनास्थल निर्धारण, जग्गा प्राप्ति तथा सर्भेक्षण कार्य गराउने ।
 • निर्माण सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनको निमित्त सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउने र स्वीकृत योजनाहरु तथा कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गराउने ।
 • ठेक्कापट्टाबाट हुने निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी बोलपत्र, शर्तनामा तथा अन्य आवश्यक कागजात तयार गराउने ।
 • आफ्नो मातहत शाखाहरुको कामकर्तव्य बारे रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशन दिने तथा समन्वय कायम गराउने ।
 • महाशाखा अन्तरगत प्राविधिकहरुको अह्रनखटन गर्ने ।
 • प्रहरीको निर्माण सम्पन्न कार्यहरुको जाँचपास गर्ने गराउने ।
 • मासिक प्रगती विवरण भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयमा पठाउने ।

ख. योजना तर्जुमा शाखाको दायित्व:

 • नेपाल भरिका प्रहरी युनिटहरुको निर्माण सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन योजनाहरु तयार गर्ने ।
 • विभिन्न प्रहरी ईकाईहरुको लागि आवश्यक जग्गाहरु निरीक्षण गरी खरिद तथा अधिकरण कार्य गर्नको लागी प्राविधिक राय दिने ।
 • नयां सर्वेक्षण गर्नुपर्दा संभाव्यता अध्ययनको लागी डाटा प्राप्त गर्ने ।
 • प्रहरी ईकाईहरुको अध्यावधिक रेकर्ड तयार पार्ने भू-सर्वेक्षण गर्न र नक्सा तयार गरि राख्ने ।
 • प्रहरीको लागि निर्माण योजना तथा जग्गाहरुको वार्षिक तथा दिर्घकालीन वजेट तयार गर्ने ।
 • प्राप्त भएका जग्गाको नक्सा तथा स्थलगत अध्ययन गरी आर्किटेक्चरल डिजाईन तयार गर्ने ।
 • निर्धारित आर्किटेक्चरल डिजाईन अनुसार प्रचलित नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन तयार गरी स्ट्रक्चरल सम्बन्धी नक्शा तयार गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कायम भएको निर्माण सामाग्री तथा श्रमिक दररेट अनुसार आवश्यक दर बिश्लेषण गर्ने ।
 • निर्माण गरिने स्थानको भौगोलिक स्थिती तथा स्थानीय निर्माण सामाग्रीको उपलव्धतालाई मध्य नजर राखी निर्माण कार्यको स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने ।
 • नक्सा, डिजाईन, स्पेफिकेशन तथा तयार पारिएका दर बिश्लेषण अनुसार लगत ईष्टिमेट तयार गर्ने ।
 • निर्माण अवधी निर्धारणका लागि वार चार्ट तयार गर्ने ।
 • निर्माण कार्य ठेक्कापट्टावाट हुने भएमा टेण्डर डकुमेन्ट लगायत ठेक्का सम्झौता पत्र तयार गर्ने ।
 • आर्किटेक्चरल डिजाईन भई सके पछि ठुला तथा धेरै तल्ले भवनहरुको स्ट्रक्चरल डिजाईनको लागी निर्माण स्थलको माटोको परिक्षण गर्ने तथा अन्य आवश्यक परिक्षण गरी सोही आधारमा डिजाईन गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सुरु भए पछि आर्किटेक्चरल डिजाईन अनुसार निर्माण भए नभएको समयसमयमा सम्बन्धित प्राबिधिकबाट निरिक्षण गर्न लगाई लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने ।
 • तयार भैसकेका नक्साहरु निर्माण क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदनका आधारमा गरी Revise Drawing Specification तयार गर्न र सोही अनुसार स्वीकृत गर्ने तर्फ कार्यान्वयन गराउने ।

ग. निर्माण शाखाको दायित्व

 • स्वीकृत निर्माण योजनाहरुको लगत ईष्टिमेट प्राप्त भए पश्चात ठेक्का पट्टा वा अमानतमा निर्माण कार्य गराउने ।
 • निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उच्च गुणस्तरको प्रयोग गराउने ।
 • अमानत वा ठेक्कापट्टामा निर्माण हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सुपरिभिजनको लागि आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।
 • ठेक्कापट्टा हुने निर्माण कार्यहरुमा आर्थिक नियमानुसार वोलपत्र आव्हान गराउन स्वीकृतका लागि पेश गर्ने र ठेक्का पट्टा स्वीकृत भए पश्चात स्पेसिफिकेशन र लगत ईष्टिमेट अनुसार निर्माण कार्यको आवश्यकताअनुसार निरन्तर रुपमा रेखदेख गर्ने गराउने ।
 • निर्माण कार्यको वोलपत्रमा उल्लेख भए भन्दा थप आईटमहरुको कार्य गराउँदा नँया थप आईटम दररेट नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार  निर्माण सामाग्रीको मुल्य निर्धारण समितिको अधिनमा रहि दररेट कायम गरी आर्थिक नियमानुसार सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात, नापी किताव, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी जाँचपासको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • निर्माण कार्य तोकिएको अवधीमा समाप्त नभई म्याद थपका लागि कारवाही गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको परिधिभित्र रहि साईट ईन्चार्जको प्राप्त राय अनुसार सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण पुरा भएको योजनाहरुको म.ले.प. भए नभएको जानकारी प्राप्त गरी सो गराउने तर्फसम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कार्य गर्न लगाउने ।
 • महाशाखाबाट भएका आदेश निर्देशनहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने ।

घ. मर्मत शाखाको दायित्व:

 • महा–शाखाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहि प्रहरी प्रधान कार्यालयको हाता भित्र विद्युत, प्लम्विङ तथा सिभिल सम्वन्धि आईपर्ने विभिन्न मर्मत कार्यहरु सम्पादन गर्ने गराउने ।
 • प्रहरीद्धारा मनाईने विभिन्न समारोह तथा उत्सवहरुमा सिभिल, विद्युत तथा प्लम्विङ सम्वन्धि आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने गराउने ।
 • विभिन्न मर्मत सम्भार कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरु प्राविधिक गुल्मबाट प्राप्त गरी गर्ने गराउने ।
 • शाखाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरु दैनिक रुपमा महा–शाखा प्रमुखमा जाहेर गर्ने ।
 • उपत्यकाको विभिन्न भवनहरुमा सिभिल, विद्युत तथा प्लम्विङ सम्वन्धि मर्मत कार्याहरु प्रत्यक्ष रेखदेखमा सम्पादन गर्ने गराउने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा उपत्यका भित्रका विभिन्न भवनहरुमा मर्मत कार्यको निमित लगत ईष्टिमेट तयार गरी स्वीकृत गराउने ।
 • स्वीकृत लगत ईष्टिमेट अनुसार बजेट निकाशाको निमित सम्वन्धित शाखामा पठाउने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालयहरुमा मर्मत कार्य गर्नु पर्ने भवनहरुको लगत ईष्टिमेट माग गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताको आधारमा वजेट निकाशा तर्फ कारवाही गर्ने ।
 • आर्किटेक्चरल तथा स्ट्रक्चरल डिजाईन गर्नुपर्ने आवश्यक भएका मर्मत कार्यको योजना तर्जुमा शाखा संग समन्वय राखी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने गराउने ।

ङ. जग्गा तथा सर्वेक्षण उप-शाखा

 • सर्भे सम्बन्धी पूर्ण जवाफदेही रही बिभिन्न प्रहरी ईकाईको लागी आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य गर्न प्राबिधिक राय दिने ।
 • प्रहरीको निर्माण कार्यको लागी गर्नु पर्ने भू-सर्भेक्षण तथा नक्शा तयार गरी सो को चेकजाँच गरी पेश गर्ने ।
 • निर्माण क्षेत्रको सर्भे गर्दा निर्माण संग सम्बन्धित वेन्चमार्क, वरिपरीका स्ट्रक्चरहरु देखिने गरी सर्भे गरिनु पर्ने ।
 • प्रहरीको जग्गा तथा भवनहरुको अध्यावधिक रेकर्ड तयार पारी राख्ने ।

च. प्राविधिक गुल्म:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका भित्रका प्रहरी कार्यालयहरु र विभिन्न समारोहका लागि खानेपानी, विजुली, ढल आदिको मर्मत कार्यको लागि आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।
 • उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुरुप अमानतमा हुने निर्माण कार्यको लागि प्राबिधिक जनशक्ति सम्भव भए सम्म उपलव्ध गराउने ।
 • नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय भवनहरु मर्मत सम्भारका लागि प्राबिधिक जनशक्ति  उपलव्ध गराउने ।
 • महाशाखाबाट भएका आदेश निर्देशनहरु तदारुकताका साथ  कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने ।
 • आवश्यक अर्धदक्ष जनशक्ति आ.त.भौ.प. महा-शाखाको निर्देशनमा अरन खटन गर्ने गराउने ।

 


नयाँ दिल्ली कन्सुलर:

भारतका लागि नेपाली राजदुतावास तथा कुटनैतिक नियोग संग सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्न तथा सीमावर्ती अपराध र आतंककारीको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय समकक्षी निकायसंग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यको लागि नेपाल प्रहरीबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकलाई कन्सुलरको रुपमा खटाई पठाउने गरेको  छ । यसका अतिरिक्त त्यहाँबाट देहायका प्रमुख कार्यहरु समेत हुने गरेको देखिन्छ:
 • भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि भारतीय सुरक्षा निकायसंग समन्वय गर्ने ।
 • नेपालबाट भारत भ्रमण गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरु तथा नेपाल सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुको आवागमनलाई सहज तुल्याउन सुरक्षाको यथोचित व्यवस्था मिलाउने ।
 • भारतीय भूमीबाट तेस्रो मुलुकमा हुने मानव बेचविखन तथा वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरुलाई स्थानीय कानूनअनुसार न्यायको पहुँचसम्म (Access to Justice) पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने ।
 • नेपालमा अपराध गरी भारतमा रहेका वा भारतीय विमानस्थलको प्रयोग गरी अन्य मुलुकमा जाने अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कानून अनुसार नेपालमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
 • भारतमा हराएका महिला, बालबालिकाहरुको खोजी कार्य गरी नेपालमा पठाउने तथा वारिसे वा वेवारिसे शवहरुलाई नेपालमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।

 


 आर्थिक प्रशासन महाशाखा

नेपाल प्रहरीको आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गर्ने गराउने, आर्थिक कारोवार सम्बन्धी मातहतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने तथा सो सम्बन्धी विभिन्न छलफलमा सहभागिता जनाउने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रशासन महाशाखाले देहायका कार्यहरु गर्ने गर्दछ:

 • महालेखा परिक्षकको विभागबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट भएका खर्चको फाँटवारीहरु अन्तिम लेखापरिक्षण हुँदा बेरुजु कम गराउने तथा कायम भएको बेरुजुहरु अधिकतम फछर्यौट गर्ने गराउने ।
 • आर्थिक कारोवार सम्बन्धी परेका मुद्दा सम्बन्धमा महान्यायधिवक्ता सँग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारी, घोडा तथा कुकुरको लागि राशन व्यवस्थापन, समयानुकूल परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
 • लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरुको दक्षता र व्यावसायीकता मापन गरी नीति अनुसार काज तथा सरुवा सिफारिस  गर्ने ।
 • आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने गराउने ।
 • आर्थिक कारोवार सम्बन्धी आएको निर्देशनहरु मातहतलाई जानकारी एवं कार्यान्वयन गराउने, आगामी आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने र छलफलमा सहभागी हुने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रत्यक्ष मातहत कार्यलयहरुको जिन्सी निरीक्षण गर्न र मातहत कार्यालयहरुको जिन्सी निरीक्षण गर्न निर्देशन दिने ।
 • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा वेसावुत भई लिलाम गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका जिन्सी सामाग्रीहरुको र मर्मत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सामाग्रीहरु मध्ये ३ महिनाभित्र मर्मत हुन नसकेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम गर्ने एवं लिलाम गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिने । (लिलाम प्रकृया) 

 


 जगेडापुल (मानवश्रोत एवं यूएन)

नेपाल प्रहरीको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको जगेडापुल दरबन्दी कायम गरिन्छ भने अत्यावश्यक कामकाजको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई यस अन्तरगत राखी आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर भित्र तथा अन्य प्रहरी कार्यलयहरुमा खटाउने गरिन्छ ।


कल्याण महाशाखा

१. कोष परिचय :

१.१ पृष्ठभूमि :

प्रहरी संगठनका वहालवाला र सेवा निवृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवारहरु र अमर/सहिद प्रहरी परिवारका सदस्यहरुको लागि विभिन्न कल्याणकारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी आर्थिक सहयोग पुर्‍याई प्रहरी सेवा प्रति आकर्षण तथा आस्था अभिबृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रहरी कर्मचारीहरुको आयश्रोतबाट कोष सञ्चालन गर्न २०३९/११/१२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौमा “प्रहरी कल्याण केन्द्र” नामक संस्था दर्ताको पहिलो प्रयास गरिएको र पछि २०४९ सालदेखि शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्र संघका मिशनहरुमा नेपाल प्रहरीको सहभागिता सँगसँगै कोष बृद्धि हुँदै गएपछि “प्रहरी कल्याण कोष विधान, २०५२” बनाई संस्था दर्ता ऐन अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाण्डौंमा “प्रहरी कल्याण कोष” नामक संस्था २०५२/०४/१८ मा दर्ता गरी कोष विधान सम्मत र व्यवस्थित रुपले सञ्चालन शुरु गरिएको हो । यसरी १८ वर्षसम्म गैरसरकारी संस्थाको रुपमा सञ्चालनमा रहेको प्रहरी कल्याण कोषको व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १९४ मा समावेश भई हाल सोही नियमावली अन्तर्गत २०७१/०१/०८ गतेदेखि कल्याण कोष संचालन कार्यविधि बनाई प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालनमा रहेको छ ।

१.२ कोषको उदेश्य:
प्रहरी संगठनका वहालवाला र सेवानिबृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवारहरु र अमर/सहिद प्रहरी परिवारका सदस्यहरुको लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक र सामाजिक तथा वृत्ति विकास क्षेत्र लगायत अन्य विविध कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समयानुकूल सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले कोषको स्थापना भई सञ्चालनमा रही आएको छ ।

२. कोषको संचालन सम्बन्धी व्यवस्था :

२.१ संचालक समितिको व्यवस्था: प्रहरी कल्याण कोषको संचालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी देहाय बमोजिमको  संचालक समितिलाई रहने व्यवस्था छ।

१.    प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, प्र.प्र.का. मानवश्रोत एंव प्रशासन विभाग - अध्यक्ष 
२.    मेडिकल डाईरेक्टर, प्र.अ.म.नि. नेपाल प्रहरी अस्पताल - सदस्य
३.    प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प. द्वितीय श्रेणीको अधिकृत) - सदस्य
४.    प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (रा.प. द्वितीय  श्रेणीको अधिकृत) - सदस्य
५.    अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी अधिकृत मध्येबाट संरक्षकले मनोनित गरेका २ जना - सदस्य
६.    अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान मध्येबाट संरक्षकले मनोनित गरेका २ जना - सदस्य
७.    प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

२.२ लेखा परीक्षण : प्रहरी  नियमावली २०७१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण संचालक समितिबाट गठित बोर्ड वा तोकेको निकाय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने गरेको छ । नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै वखत पनि कल्याण कोषको हिसाब किताब जाँच्न वा जँचाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

२.३ बार्षिक प्रतिवेदन : कल्याण कोषको आयव्यय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन गृहमन्त्रालयमा पठाउने र प्रहरी वेवसाईट तथा संचार माध्यमबाट सरोकारवाला सबैको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ ।

३. कोषको आयव्यय विवरण :

३.१ कोषका आयश्रोतहरु :

कल्याणकारी कार्यक्रम संचालनका लागि आयश्रोतहरु तपशिल बमोजिम हुनेछन्:-
(क) UNPOL र FPU मिशनमा सहभागी प्रहरी कर्मचारीबाट हुने योगदान रकम ।
(ख) FPU मिसन बन्दोबस्ती वापत  UN बाट प्राप्त हुने शोधभर्ना  (Reimbursement) रकम ।
(ग) विशेष आर्थिक कल्याणकारी ऋण सहुलियत कार्यक्रमबाट आर्जन हुने व्याज वापतको रकम ।
(घ) किस्ताबन्दी सहुलियत (सामान) ऋण कार्यक्रमबाट आर्जन हुने व्याज वापतको रकम ।
(ङ) प्रहरी पेट्रोल पम्पहरुबाट हुने वार्षिक आम्दानी ।
(च) चौतारा सि.पा., भृकुटीमण्डम काठमाडौं, भरतपुर चितवन, पुतलिबजार स्‍याङ्जा, बुटवल र बेलहिया रुपन्देही साथै नेपालगंज बाँकेमा रहेका सपिङ कम्प्लेक्सहरु तथा सटर कवलबाट प्राप्त हुने भाडा रकम ।
(छ) सामाखुसीको आवासगृह, भृकुटीमण्डप र नेपालगंज स्थित अतिथि गृहको भाडा रकम ।
(ज) भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल पुलिस हेल्थ क्लवबाट हुने आम्दानी ।
(झ) नेपालगंज स्थित माछापोखरी तथा रातोमाटे, बा.प्र.स.प्र.ग.मु. हेटौडाको हाताभित्र  NTC को  BTS टावर राखे वापत प्राप्त हुने भाडा रकम ।
(ञ) स्टिकर, परिचयपत्र बिक्री बाट हुने आम्दानी ।
(ट) विभिन्न बैंकहरुमा रहेको कोषको मौज्दात रकमबाट आर्जन हुने व्याज रकम ।
(ठ) फिल्म शुटिङको लागि उपलब्ध गराईने सुविधाहरु वापत प्राप्त हुने गरेको (सहयोग) रकम ।
(ड) अन्य कुनै श्रोतबाट कानून बमोजिम कोषलाई प्राप्त हुन आउने चल-अचल सम्पति ।

 ३.२ कोषबाट हुने खर्च विवरण :
(क) शिक्षण शुल्क मिनाहा,
(ख) बहालवाला, पूर्व, अमर र अशक्त अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका छोरा/छोरीहरुलाई उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति,
(ग) बहालवाला र पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुका परिवारहरुलाई किरियाकर्म अनुदान,
(घ) प्रहरी कल्याण कोष जेष्ठ प्रहरी निवृत्तिभण वितरण,
(ङ) दीर्घ सेवा कदर सम्मान,  
(च) नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगन्जलाई अनुदान,
(छ) पूर्व प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारलाई औषधी उपचार (असाध्य रोग) अनुदान,
(ज) औषधी उपचार सापटी (वहालवालाका परिवारको उपचारको लागि) सुविधा,
(झ) सहुलियत ब्याजदरमा ‌ऋण (बिशेष आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत) सुविधा,
(ञ) औषधी उपचार अनुदान /दुर्घटना क्षतिपुर्ति विमा (बिशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत) सुविधा,
(ट) किस्ताबन्दी सहुलियत ऋण (सवारी साधन तथा विभिन्न सामाग्रीहरु) सुविधा,
(ठ) अमर/सहिद प्रहरीको एक जना छोरीलाई विवाह खर्च अनुदान,
(ड) सहुलियत घर निर्माण कर्जा सापटी सुविधा,
(ढ) भाषा तथा प्रि-स्याट तालिम,
(ण) बन्दाबन्दीका समयमा राहत वितरण कार्यक्रम,
(त) आवास र अतिथि गृह उपभोग सुविधा,
(थ) प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, पुरस्कार  तथा आर्थिक सहयोग,
(द) नेपाल पुलिस स्कूलहरु तथा प्रहरी अस्पतालहरुको पुर्वाधार विकासमा सहयोग,
(ध) संचालक समितिबाट निर्णय भई प्रदान हुने अनुदान सहयोग एवं संचालन गरिने अन्य कार्यक्रमहरु ।

४. कोषबाट प्रदान हुने सेवा सुविधाहरु :

४.१ स्वास्थ्य उपचार सेवा तथा उपचार खर्च :

(क) नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट उपचार सेवा –

१) बहालवाला प्रहरी कर्मचारीका लागि : वहालवाला प्रहरी आफैं वा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical, Dialysis आदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहनेछ । बहालवाला कुनै प्रहरी कर्मचारीको प्रहरी अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भनि सम्बन्धित विभागको विशेषज्ञ डाक्टरबाट तोकिएको सरकारी अस्पतालमा थप परीक्षण र उपचारका लागि रेफर गरेको खण्डमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म तोकिए बमोजिम अस्पताल मार्फत सोधभर्ना हुनेछ तर विदेशमा लगि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति भएमा भने तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नेपाल सरकारलाई लेखी पठाए पश्चात निकासा भई प्राप्त हुन आएको रकम उपलब्ध गराईनेछ । 

(परिवार भन्नाले पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती, आमा, बुवा, छोरा र छोरी, महिला कर्मचारीको हकमा विवाहित भए श्रीमान, सासु, ससुरा, छोरा, छोरी अविवाहित भए बुबा र आमालाई बुझ्नुपर्छ । )

२) निवृत्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर/सहिद प्रहरी परिवारका लागि : अमर/सहिद प्रहरी परिवार र निवृत्त अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical, Dialysis आदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा अन्यत्रबाट भएको उपचार खर्चको सोधभर्ना गरिने छैन ।

३) सेवा सुविधा पाउने प्रकृया र आवश्यक कागजात :
(क) वहालवालाको पति र पत्नीको लागि परिचय पत्र र निबृत प्रहरी कर्मचारीका लागि पेन्सनपट्टा, नाता प्रमाणित र नागरिकताको आधारमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बनाईएको औषधोपचार पुस्तिका (Sick Book ) ।
(ख) वहालवाला प्रहरीका आश्रित छोरा र छोरीको हकमा नाता प्रमाणित, जन्मदर्ता र निवृत प्रहरी तथा अमर/सहिद प्रहरीका हकमा पेन्सन पट्टा, नाता प्रमाणितका आधारमा अस्पतालबाट बनाईएको उपचार पुस्तिका (Sick Book )  ।
(ग) उपचार सुविधा लिनको लागि प्रहरी अस्पतालमा आउँदा हरेक पटक तोकिएको दस्तुर बुझाई Sick Book दर्ता गर्नु पर्दछ तर १० दिनभित्र पुनः उपचार सुविधा लिनु परेमा सोहि शुल्कबाटै सुविधा हासिल हुनेछ ।
(घ) OPD परामर्श सेवा बाहेक Pathology, Radiology, Surgical, Dialysis आदि लगायत तोकिएका अन्य  सेवासुविधाहरुका लागि अस्पतालले तोकेको न्यूनतम शुल्क बुझाएर मात्र सेवा लिन पाईने छ ।
(ङ) २१ बर्ष उमेर नाघेका सन्ततीहरुका लागि प्रहरी अस्पतालको उपचार सेवासुविधा प्राप्त हुने छैन ।
(च) पेन्सन पट्टा नभएका अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई अस्पतालको उपचार सेवा  सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

(ख) उपचार खर्च अनुदान – वहालवाला प्रहरीका आश्रित श्रीमान् वा श्रीमति, अवकाशप्राप्त प्रहरी आफैं वा श्रीमती र अमर प्रहरीका आश्रित श्रीमान् वा श्रीमतीलाई गभीर प्रकृतिका ज्यान जोखिममा पार्ने मृगौला,क्यान्सर र मुटुरोगबाट पिडित भई शल्यक्रियाद्वारा उपचार गर्नु पर्ने भएमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएको कुनै एक जनालाई एक पटकका लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट रू. १ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।
सुविधा प्राप्तिको प्रकृया : प्रहरी अस्पतालका सम्बन्धित चिकित्सकलाई जचाई माथि उल्लेखित भएका कुनै रोगको शल्यक्रियाद्वारा उपचार गर्नु पर्ने देखिएमा सोहि अस्पतालका मेडिकल डाईरेक्टरज्यूलाई सम्बोधन गरी मेडिकल बोर्डको सिफारिशका लागि अनुरोध गर्ने र बोर्डको निर्णयसहित प्रहरी अस्पतालबाट उपचार अनुदान उपलब्ध गराई दिन प्रहरी कल्याण महाशाखामा लिखित सिफारिस पत्र पठाउने ।
(ग) अस्पताल अक्षय कोषबाट हुने उपचार अनुदान – कल्याणकारी कार्यका लागि नेपाल प्रहरी अस्पतालमा रहेको अक्षय कोषबाट आवश्यकता अनुसार विशेष परिस्थितिमा सो कोषको संचालक समितिको निर्णय भए बमोजिम उपचारका लागि विशेष आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।

४.२ आर्थिक सहायता तथा सहुलियत ऋण सम्बन्धी व्यवस्था :

(क) आर्थिक सहयोग -‍ प्रकोपमा परि क्षति भएमा, दूर्घटनामा परी वा दीर्घरोग लागि औषधी उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा पुष्ट्याँई हुने आवश्यक प्रमाण कागजातका आधारमा पिडित वहालवालालाई रु १०,०००।– र अमर प्रहरी परिवार तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीलाई रु. ५०००।– सम्म आर्थिक सहायता दिने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको जिल्ला कल्याणकारी कोषबाट समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात :

 • वहालवाला प्रहरी कर्मचारिको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र अमर प्रहरी परिवार तथा पुर्व कर्मचारिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।
 • औषधि उपचारको बापत आर्थिक सहयोगको लागि सम्बन्धित चिकित्सकले चेकजाँच गरेको प्रमाण ।
 •  प्रकोप बापत पाउने आर्थिक सहयोगको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयले गरेको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र सिफारिस   पत्र ।
 •  अमर प्रहरी परिवार तथा पुर्व प्रहरी कर्मचारिको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि थप  आवश्यक पर्ने ।


(ख) दिर्घ सेवा कदर सम्मान - नेपाल प्रहरीबाट अनिवार्य (उमेरको हद, सेवा अवधि, पदावधिका आधारमा) अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सेवा निवृत्त भई विदाई भएर जाने क्रममा लामो समय प्रहरी सेवामा समर्पित भएवापत कदर स्वरुप प्रशंसा पत्र सहित रु.१० हजार नगद प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

आवश्यक कागजातहरु

 • रकम माग भएको कार्यरत कार्यालयको पत्र ।
 • निवृत्त हुने प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

(ग) कल्याणकारी सहुलियत ऋण (उपचार) सापटी
बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरुका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान्, श्रीमति, छोरा तथा छोरी) लाई असाध्य रोग लागि औषधी उपचार गर्नुपरेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको सिफारिसमा दुई वर्षको लागि कल्याण महाशाखाको लेखाशाखा मार्फत रु. १ लाख ५० हजारसम्म निर्ब्याजी रुपमा ऋण उपलब्ध गराईनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु

 • कार्यरत कार्यालयको सिफारीस पत्र ।
 • कल्याण कोष कार्यविधिको अनुसूचि ८ बमोजिमको प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
 • कर्मचारी परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।
 • विरामी र कर्मचारी बीचको नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र (श्रीमान् श्रीमतिको हकमा विवाह दर्ता  प्रमाणपत्र) ।
 • विरामीको उपचार सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी अस्पतालले गरेको सिफारिस ।
 • सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध गराईएको खाता सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले खातावालालाई दिएको खातावालाको नाम, ठेगाना, खाताको किसिम, खाता नम्बर र बैंकको विवरण समेत खुल्ने प्रमाण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि अथवा खाता सम्बन्धमा प्रमाण स्वरुप बैंकले लेखिदिएको पत्रको सक्कल प्रति ।

(घ) किरियाकर्म खर्च अनुदान - वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको मृत्यू भएमा निजको नजिकको हकवालालाई रू. २५,०००।– किरियाकर्म खर्च अनुदान दिईने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधा बमोजिमको रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत आवश्यक कागजात पेश गरी लिन सकिने र सो रकमको सोधभर्ना सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रहेको जिल्ला कल्याणकारी कोषबाट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात :

 • हकवालाको निवेदन,
 • बहालवाला कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट मृत्यु खालि गरिएको पत्र,
 • मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र,
 • हकवालासंग नाता प्रमाणित कागज,
 • हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन,
 • पेन्सनवाला कर्मचारी भए पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि,
 • हकवाला पत्नि नभएको अवस्था भए निजको मृत्यू दर्ता गरेको पत्र,
 • विवाह दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि वा पति/पत्नी हुन् भनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहको सिफारिस पत्र,
 • श्रीमतीको संख्या कति जना हो भनि खुलाईएको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय तहको पत्र ,

(ङ) क्षतिपूर्ति राहत अनुदान - वहालवाला प्रहरीहरुका लागि संचालित विशेष आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम योजना अन्तर्गत वहालवाला प्रहरी कर्मचारीको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा राहतस्वरुप रु. ३ लाख नगद अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधाको भुक्तानी प्र.प्र.का. कल्याण महाशाखाबाट गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात :

 • हकवालाको निवेदन,
 • मृत्यु खालीको पत्रको प्रतिलिपि,
 • मृत्युदर्ता प्रमाणको प्रतिलिपि
 • मृतक तथा हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • विवाह दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि वा पति/पत्नी हुन् भनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहको पत्र,
 • हकवालासंगको नाता प्रमाणित कागजको प्रतिलिपि,
 • एक मात्र वा कति जना श्रीमती छन् सो खुलेको सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन वा स्थानीय तहको पत्र,
 • दुर्घटनाको हकमा संभव भए शव परीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि,
 • सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र,
 • घटनासँग सम्बन्धित अन्य कागजातहरु

(च) विवाह अनुदान:
कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा विरगती प्राप्त अमर प्रहरीको सन्ततीहरु मध्ये एक जना छोरीको शुभ विवाहमा संस्थागत अभिभावकत्व बहन गर्दै विवाह खर्च सहयोगको रुपमा प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट अनुदान स्वरुप  एकमुष्ट रु.३० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।

आवश्यक कागजातहरु:

 • नेपाल सरकारबाट अमर प्रहरी घोषणा भएको खुल्ने कागजात ।
 • अमर प्रहरी र प्रहरी परिवारको सम्बन्धित स्थानिय निकायबाट जारी गरेको नाता प्रमाणित प्रतिलिपी ।
 • मृत्युदर्ता प्रमाणपत्रपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपी ।
 • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • विवाह दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।


(छ) औषधी उपचार अनुदान (वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई विशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत):
वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता असाध्य रोग लागेको अवस्थामा औषधी उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन नेपाल प्रहरी अस्पताल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधाका अतिरिक्त रु.१ लाखसम्म औषधी उपचार राहत अनुदान उपलब्ध गराईने छ ।

आवश्यक कागजातहरु:

 • प्रहरी कर्मचारीको निवेदन, परिचय पत्रको फोटोकपि, नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि
 • नेपाल प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
 • नेपाल प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको निर्णयपत्र ।
 • उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखालाई लेखिएको नेपाल प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

(ज) सहुलियत ऋण – “विशेष आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रम योजना”  अन्तर्गत नेपाल प्रहरीका वहालवाला कर्मचारीहरुलाई घरायसी समस्या सुल्झाउन नोकरी अवधी ७ वर्ष पुरा भई २ वर्ष वाँकी रहेको सबै प्रहरी कर्मचारीले online आवेदन दर्ता गरे मुताविक दर्ता क्रमानुसार तोकिएको सुहुलियत व्याजदरमा निम्नानुसार नगद ऋण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सि.नं. बिबरण ऋण रकम किस्ता संख्या किस्ता रकम
बार्षिक ब्याजदर
१. प्र.ना.म.नि. र सो भन्दा माथि रु.४,००,०००।- ६० रु. ७९२०।- ७%
२. प्र.नि. देखि प्र.व.उ. सम्म रु.३,००,०००।- ६० रु. ५९४०।- ७%
३. प्र.का.स. देखि प्र.ना.नि. रु.२,००,०००।- ६० रु. ३९६०।- ७%

आबेदन नेपाल प्रहरीको ईन्ट्रानेट मा http://192.168.10.64:9001/LoanRequest/faces/main.jsf बाट सम्बन्धित कार्यरत इकाईको लेखाशाखा मार्फत गर्न सकिने ।

आवश्यक कागजातहरु:

(क) कार्यरत कार्यालयको सिफारीस पत्र सहित सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालय/तालुक कार्यालय (बजेट संचालन हुने) बाट कल्याण कोष कार्यविधिको अनुसुची-  १३ बमोजिमको सहुलियत ऋणको अनलाईन आवेदन फारम भर्ने ।
(ख) अनुसुचि-१३ बमोजिमको अनलाईन आवेदन स्वीकृत भए पश्चात् अनुसुचि-१४ बमोजिमको  सहुलियत ऋण सापटी तमसुक भरी सक्कलै प्रति प्रहरी कल्याण महाशाखा, विशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना शाखामा पठाउने ।

(झ) सहुलियत घर निर्माण कर्जा (Home Loan) – नेपाल प्रहरी सेवामा बहालमा रहेका तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई घर निर्माणको लागि निम्नानुसार सहुलियत ब्याजदरमा घर निर्माण कर्जा उपलब्ध गरिने व्यवस्था रहेको छ:-

सि.नं. बिबरण घर निर्माण कर्जा रकम ब्याजदर किस्ता संख्या
किस्ता रकम
१. जुनियर प्रहरी अधिकृत रु.७,००,०००।- ६% १२० रु. ७,७७१।-
२. जवान/ हवल्दार रु.६,००,०००।- ६% १२० रु. ६,६६१।-
३. प्रहरी कार्यालय सहयोगी रु.५,००,०००।- ६% १२० रु. ५,५५१।-

आबेदन नेपाल प्रहरीको ईन्ट्रानेट मा http://192.168.10.64:9001/homeloan/faces/main.jsf बाट सम्बन्धित कार्यरत इकाईको लेखाशाखा मार्फत गर्न सकिने ।

आवश्यक मापदण्ड:

(१) सेवा अवधि कम्तीमा १० वर्ष पुरा भएको र ५ वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेको वहालवाला प्रहरी कर्मचारी हुनु पर्दछ ।
(२) प्रहरी कल्याण कोषबाट कुनै पनि प्रकारका ऋण सुविधाहरु लिए बापत किस्ता तिर्न बाँकी नभएको हुनु पर्दछ ।
(३) यो कर्जा सुविधाबाट आवास निर्माण गरिने जग्गाको स्वामित्व प्रहरी कर्मचारी आफ्नै नाममा वा श्रीमतीको नाममा रहेको हुनुपर्ने र कर्जा आवेदन साथ जग्गाधनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ  ।
(४) आवास निर्माण गरिने जग्गा प्रहरी कर्मचारी आफ्नो नाममा नभई श्रीमान् वा श्रीमतीको नाममा भएको अवस्थामा जग्गा दर्ता रहेको व्यक्तिबाट प्रहरी कल्याण कोषबाट लिइने कर्जाको मञ्जुरीनामा पेश गरेको हुनुपर्ने छ ।  
(५) आवास निर्माण सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट घर निर्माणको लागि स्वीकृत नक्सा हुनुपर्ने छ ।
(६) कल्याण कोष कार्यविधिको अनुसूची १५ बमोजिमको सहुलियत घर निर्माण कर्जा फाराम भरी लेखा संचालन गर्ने कार्यालयमा बुझाउने ।
(७) माथी उल्लेखित कागजातहरुका आधारमा लेखा संचालन गर्ने कार्यालयले तोकिए बमोजिमको अनलाईन आवेदन भरी  पठाउने ।

४.३ शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था :

(क) शैक्षिक बृति – प्रहरी विद्यालयहरुमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत प्रहरी हवल्दार देखि प्रहरी कार्यालय सहयोगिसम्मका वहालवाला, अवकासप्राप्त तथा अमर प्रहरीका सन्ततिहरुलाई मासिक रु. ३००।– का दरले शैक्षिक बृत्ति उपलब्ध गराईने व्यवस्था रहेको छ । तर अमर प्रहरीका सन्ततिहरुलाई प्रहरी बिद्यालयका अतिरिक्त जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययनरत रहेमा पनि शैक्षिक बृत्ति वापतको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।
   
पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात :

 • हकवालाको निवेदन
 • नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि (वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि )
 • सम्बन्धित बिद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणित पत्र
 • पास भएको मार्कशिटको प्रतिलिपि
 • निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि
 • निबृत प्रहरी कर्मचारी भए पेन्सनपट्टाको प्रतिलिपि
 • अमर प्रहरी का सन्ततिको हकमा मृत्यू खालिको पत्रको प्रतिलिपि

(ख) जेहन्दार छात्रबृत्ति –  नेपाल प्रहरी विद्यालयहरुमा अध्ययनरत वहालवाला जु.प्र.अ. देखि जवानसम्मका सन्ततिहरु मध्ये सर्वोत्कृट अंक प्राप्त गर्ने जेहन्दार सन्ततिहरुलाई निम्न कोटामा मासिक रू. ५००।–दरले छात्रबृत्ति दिईने व्यवस्था रहेको छ । सम्बन्धित प्रहरी विद्यालयबाट जेहन्दार कोटामा छनौट गरी सिफारिश गरिएका सन्ततिलाई कल्याण महाशाखाबाट छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराउने ब्यबस्था रहेको छ ।
जु.प्र.अ. का सन्तति                            -  २ जना
प्र.ह.देखि प्र.का.स. सम्मका सन्तति     -  ४ जना
                        
(ग) उच्चशिक्षा छात्रबृत्ति – हरेक वर्षको SEE परीक्षामा उच्च अंक हासिल गर्ने वहालवाला, अवकाश प्राप्त, अमर/सहिद र अशक्त प्रहरीका सन्ततीहरुलाई निम्नानुसारको कोटामा ११/१२ कक्षा अध्ययन को लागी अध्ययन कार्य जारी रहेसम्म लगातार २ वर्षसम्म छात्रवृत्ति रकम दिईनेछ ।
साथै हरेक वर्षको १२ कक्षा पश्चात परीक्षा (११/१२ संयुक्त) मा उच्च अंक हासिल गर्ने वहालवाला, अवकाश प्राप्त, अमर/सहिद र अशक्त प्रहरीका सन्ततीहरुलाई निम्नानुसारको कोटामा उच्च शिक्षा अध्ययन को लागी अध्ययन कार्य जारी रहेसम्म लगातार बढीमा ४ वर्षसम्म छात्रवृत्ति रकम दिईनेछ । छनौटमा परेको कुनै सन्तती कुनै कक्षामा अनुत्तिर्ण भएमा यो सुविधाबाट वञ्चित  गरिनेछ ।

वहालवालको हकमा (मासिक रू १५००।-) :
     प्र.ना.उ./प्र.नि. सन्तति                  -     २ जना
     जु.प्र.अ.का सन्तति                      -      ४ जना
     प्र.ह./प्र.ज./का.स.क. सन्तति        -      १० जना
                
अवकाशप्राप्त प्रहरीको हकमा ( मासिक रू १५००।-) :
     प्र.नि. सन्तति                                -     २ जना
     जु.प्र.अ.का सन्तति                        -     ४ जना
     प्र.ह./प्र.ज./का.स.क. सन्तति          -     ४ जना

अमर प्रहरी र अवकासप्रापत अशक्त प्रहरीको हकमा ( मासिक रू. १५००।-)  –  १०/१० जना

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात :

 • SEE परीक्षामा प्राप्त गरेको लव्धांक पत्र तथा चारीत्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • छनौटमा परेकाहरुको हकमा कलेजमा भर्ना गरेको सक्कलै बिल,
 •  वहालवाला कर्मचारीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र,
 •  अमर प्रहरी परिवार तथा पुर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,

(घ) उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रबृत्ति - शिक्षा मन्त्रालयको छात्रबृत्ति परीक्षामा छनौट भई MBBS, Engineering, Nursing , Computer Science आदिमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत वहालवाला, अवकाशप्राप्त र अमर प्रहरीका सन्ततिलाई निम्नानुसार प्रोत्साहनस्वरुप छात्रबृत्तिको ब्यबस्था गरिएको छ ।

वहालवाला तथा अवकास प्राप्त प्रहरीका हकमा :   

     प्र.ह./प्र.ज./का.स.क.का सन्तति लाई         - रु.१ लाख  
     जु.प्र.अ.का सन्ततिलाई                            - रु.७५ हजार
     सि.प्र.अ.का सन्ततिलाइ                           - रु. ५० हजार

अमर प्रहरी परिवार तथा अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरीका हकमा :
     जुनसुकै दर्जाका भए पनि          -रु. १ लाख   

पेश गर्नु पर्ने आवश्यक कागजात :

 • शिक्षा मन्त्रालयको छात्रबृत्तिमा छनौट भएको प्रमाण पत्र,
 • अध्ययनरत क्याम्पसको सिफारिस पत्र,
 • वहालवाला कर्मचारीको छोरा/छोरीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र,
 • अमर प्रहरी परिवार तथा पुर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
 • नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि ।

(ङ)  अशक्त प्रहरीहरुको सन्ततीहरुलाई छात्रवृत्ति:
कर्तव्य पालनाको सिलशिलामा अशक्त भएका प्रहरी कर्मचारीको एक जना सन्ततीलाई कक्षा ६ देखि स्नातक तहसम्मको अध्ययनका लागि वार्षिक रु. ३ हजार ६ सयका दरले छात्रवृति उपलब्ध गराईने छ ।

आवश्यक कागजातहरु:

 • निवेदन ।
 • नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि (वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि) ।
 • सम्बन्धित विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणित पत्र ।
 • पास भएको लब्धाङ्क पत्रको प्रतिलिपि ।
 • निवेदकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित अशक्तताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
 • अशक्त अवकासको कागजातको प्रतिलिपी ।

४.४ अशक्त प्रहरीका लागि राहत सामान वितरण :
सशस्त्र मुठभेड, आतंककारी विरुद्धको कार्वाही, सवारी दुर्घटनामा घाईते भई वा अन्य कुनै रोग आदिबाट अशक्त भएका वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आवश्यकता अनुसार ४ पांग्रे स्कुटर, कृत्रिम  अंगहरू  ( हातगोडा, पंजा तथा औंलाहरु आदि ) र श्रवणयन्त्रहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ ।
वितरण प्रकृया : आवश्यकता अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गठित राहत सामाग्री सिफारिस बोर्डले नेपाल भर छरिएर रहेका अशक्त प्रहरी कर्मचारीहरुको विवरण प्रहरी ईकाईहरु मार्फत संकलन गरी अशक्तताको अवस्थाको आधारमा सिफारिस गरिएकाहरुलाई कोषबाट स्कूटर,कृत्रिम अंगहरु, श्रवण यन्त्र तथा उपकरणहरु बितरण गरिन्छ ।

४.५ बहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहुलियत किस्तावन्दी (सामान खरिद) सुविधा : प्रहरी कल्याण कोषबाट प्रदान हुने किस्ताबन्दी सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नको लागि देहाय अनुसारको मापदण्ड आवश्यक हुनेछ ।

(क) चारपाङ्ग्रे हलुका सवारी साधन लिने ब्यक्ति कर्मचारी प्रहरी अधिकृत दर्जाको हुनुपर्ने छ ।
(ख) हलुका सवारी साधन (कार/जीप) लिन इच्छुक प्रहरी अधिकृतहरुको लागि सेवा अवधि ७ वर्ष पुरा भई जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा ७ वर्ष, प्रहरी निरीक्षक देखि उपरीक्षक सम्म ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको दर्जाको हकमा १ वर्ष सेवा अवधी बाँकी भएको हुनुपर्दछ ।
(ग) सवारी साधन (मोटरसाईकल / स्कुटर मात्र) र घरायसी प्रयोजनका तोकिएका सामानहरु किस्ताबन्दी सहुलियत ऋणबाट खरिद गर्न ईच्छुक प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि सामान्यतया ५ (पाँच) बर्ष पुरा भएको र १ (एक) बर्ष बाँकि रहेको हुनु पर्दछ ।
(घ) किस्ताबन्दी सहुलियत (सामान) ऋण कार्यक्रमबाट प्रवाह हुने २ लाख ऋण सिमा भित्र रही एक भन्दा बढी तोकिएका सामाग्री एकमुष्ट खरिद गर्न सकिने छ तर एउटै प्रकृतिको सामान एक भन्दा बढी खरिद गर्न पाईने छैन ।
(ङ) सहुलियत ऋणबाट खरिद हुने सवारी साधनको ऋण चुक्ता नहुँदासम्म प्रहरी कल्याण कोषको नाममा दर्ता कायम रहने छ ।
(च) सवारी साधन (कार/जिप वा मोटरसाईकल/स्कुटर) खरिद गर्न सहुलियत ऋण लिन चाहने सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको वा एकाघरको (श्रीमान्/श्रीमती, दाजु/भाई, दिदि/बहिनी, बाबु/आमा, छोरा/छोरी ) नातेदारको सवारी चालक अनुमति पत्र र नाता खुल्ने कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी  पेश गर्नु पर्ने छ ।

क्र.

सं. 
विवरण  प्रदान गरिने सहुलियत ऋण रकम  (रु.)  ब्याज दर  किस्ता संख्या  मासिक किस्ता रकम (रु)  अवधि (बर्ष)  कै 
हलुका सवारी साधन
चारपाङ्ग्रे (कार/जिप) १५,००,०००।- ६% १२० १६,६५३।- १०  
मोटरसाईकल / स्कुटर २,००,०००।- ६% ७२ ३,३१५।-  
घरायसी प्रयोजनको सामान
 १ वासिङ मेसिन     १,००,०००।– ५% ३६ २,९९८।-  ३  
 २ कम्प्यूटर १,००,०००।– ५% ३६ २,९९८।-  
 ३ ट्रेड मिल १,००,०००।– ५% ३६ २,९९८।-  
 ४ टेलिभिजन ५०,०००।– ५% ३६ १,४९९।-  
 ५ फ्रिज ( Refrigerator ) ५०,०००।– ५% ३६ १,४९९।-  

आबेदन नेपाल प्रहरीको ईन्ट्रानेट मा http://192.168.10.64:9001/LoanInstallment/faces/main.jsf बाट सम्बन्धित कार्यरत इकाईको लेखाशाखा मार्फत गर्न सकिने ।

आवश्यक कागजातहरु:

(क) कार्यरत कार्यालयको सिफारीस पत्र सहित सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी कार्यरत रहेको कार्यालय/तालुक कार्यालय (बजेट संचालन हुने) बाट कल्याण कोष कार्यविधिको अनुसुची- १० बमोजिमको किस्ताबन्दी अनलाईन आवेदन फारम भर्ने ।
(ख) अनुसुचि-१० बमोजिमको अनलाईन आवेदन स्वीकृत भए पश्चात् अनुसुचि-११ बमोजिमको  किस्ताबन्दी तमसुक भरी सक्कलै प्रति प्रहरी कल्याण महाशाखा, किस्ताबन्दी शाखामा पठाउने ।

 ४.६ आवास सुविधा :
बहालवाला सि.प्र.अ., जु.प्र.अ. तथा जवानहरुको लागि प्रहरी कल्याण कोषद्वारा सामाखुसी, काठमाण्डौमा निम्नानुसार आवास सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । आवास सुविधा प्रयोग, रेखदेख, सरसफाई तथा मर्मत संभार आदि कार्यहरुको लागि जारी भएको आवास निर्देशिका (प्रहरी वेवसाईटमा राखिएको छ)  बमोजिम आलोपालो सबैले समानरुपमा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निम्नः
१) प्र.ना.उ  -  ४ परिवार
२) प्र.नि. - १२ परिवार
३) जु.प्र.अ. -  ६ परिवार
४) प्र.ह./प्र.ज. -  १४ परिवार
(आवास सुबिधा उपभोग गरे बापत आवास भवनहरुको मर्मत संभार प्रयोजनका लागि शुरु तलब स्केलको सि.प्र.अ.ले १०% र जु.प्र.अ. तथा जवानले ८% रकमका दरले प्रत्येक महिना कल्याण महाशाखामा आवास भाडा बुझाउनु पर्ने छ ।)
 
४.७ अतिथि गृहको व्यवस्था :
काठमाण्डौको भृकुटीमण्डपमा र नेपालगंजको धम्बोझीमा वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरु तथा निजका परिवारहरु र अमर प्रहरी परिवारहरुका लागि काम विशेषमा प्रयोग गर्नुपर्दा तोकिएको  निम्नानुसारको न्यूनतम शुल्कमा केहि दिनका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउन अतिथि गृह संचालन गरिएका छन् ।
क) काठमाण्डौ भृकुटीमण्डप स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर :
सि.नं. विवरण शुल्क
 १.  प्रहरी उपरीक्षक  २००।-
 २.  प्रहरी नायब उपरीक्षक / प्रहरी निरीक्षक  १५०।-
 ३.  प्रहरी नायव निरीक्षक/ प्रहरी सहायक निरीक्षक  १००।-
 ४.  प्रहरी हवलदार / प्रहरी जवान/कार्यालय सहयोगी कर्मचारी  ७५।-
 
ख) नेपालगंज धम्बोजी स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर :
सि.नं.
विवरण
शुल्क
 १.
प्रहरी नायब उपरीक्षक र सो भन्दा माथि
 ११०।-
 २.
 प्रहरी निरीक्षक
 ६०।-
 ३.
 प्रहरी नायव निरीक्षक/ प्रहरी सहायक निरीक्षक
 ४०।-
 ४.
 प्रहरी हवलदार / प्रहरी जवान/कार्यालय सहयोगी कर्मचारी
 ३०।-
 
४.८ नेपाल प्रहरी पेट्रोल पम्प :
नेपाल प्रहरीका सवारी साधनहरु तथा प्रहरी कर्मचारीहरुका  र सर्वसाधरणहरुलाई सरल रुपमा ईन्धन उपलब्ध गराई सेवा पुराउने तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरु  संचालनको लागि केहि आय आर्जन गरी टेवा पुर्यारउने उदेश्य सहित निम्न स्थानमा पेट्रोल पम्पहरु संचालन गरिएको छ ।
सि.नं. निम्नः-
 १.   प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,नक्साल, काठमाण्डौ
 २.  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,सामाखुसी, काठमाण्डौ
 ३.  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,पथलैया, बारा
 ४.  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,भरतपुर, चितवन
 ५.  प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,कदमाहा, सप्तरी
४.९ नेपाल पुलिस हेल्थ क्लब :
नेपाल पुलिस हेल्थ क्लबले वहालवाला तथा निबृत प्रहरी कर्मचारीहरुका र तिनका आश्रित परिवारहरुको शारिरीक तन्दुरुस्ती तथा मनोरंजनको लागि २०५९ साल देखि काठमाण्डौं भृकुटीमण्डपमा नेपाल पुलिस क्लव स्थापना भई स्विमिङ, जीम, साउना तथा ज्याकुजि आदि सुबिधाहरु निम्नानुसारको सेवा शुल्क सहित संचालनमा रहेको ।
Category Monthly(RS) Quarterly(RS) BI-annual(RS) Annual(RS) Remarks
 A. All Events Membership          Membership hour
Single  10,000  20,000  30,000  40,000  7am-10am
Couple  15,000  30,000  40,000  60,000  4pm-7pm
 Family        100,000  
 B. Gym Membership          Opening Hours
 Single  5,000  10,000  15,000  20,000  7am-10am
 Couple  9,000  18,000  25,000  35,000  3:30pm-7pm
 Family  15,000  30,000  45,000  60,000  
 C. Gym Membership          Opening Hours
 Single  3,000  6,000  9,000  15,000  6am-10am
 Couple  5,000  10,000  15,000  25,000  3pm-7pm
 Family  9,000  18,000  25,000  35,000  
 D. Sauna Membership          Opening Hours
 Single  5,000  10,000  15,000  20,000  7am-11am
 Couple  9,000  18,000  25,000  35,000  4pm-7pm
 Family  15,000  30,000  45,000  60,000  

 माथिको सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था
     १. वहालवाला तथा सेवा निवृत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई     - ७५% छुट
    २. परिवारका सदस्यहरुलाई                                          - ५०% छुट

प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि मात्र निम्न दिनहरुमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराईनेछ:-
१. सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई                            - आईतबार
२. जू.प्र.अ.लाई                                                  - मंगलबार
३. प्र.ह.,प्र.ह., प्र. का.स. कर्मचारीहरुलाई            - विहिवार

सर्वसाधारणका लागि छुट
१. नेपाल सरकारका वहालवाला निजामति प्र.क.का लागि    - २५%
२. १० वर्ष मुनिका बालबालिका/विधार्थीका लागि                 - ३५%
३. अपांङगहरुलाई                                                          - ३५%
४. ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका जेष्ठ नागरीका लागि नि:शुल्क सेवा दिईने ।

४.१० नेपाल पुलिस स्कूल :
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरु, अमर प्रहरी  र सर्वसाधारणका सन्ततीहरुलाई सरल र सुलभ रुपमा गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीबाट प्रादेशिक संरचना अनुरुप निम्न स्थानहरुमा रहेका प्रहरी विद्यालयहरुबाट प्रहरी कर्मचारीका अतिरिक्त सर्वसाधारण समेत शैक्षिक सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् ।
सि.नं. विद्यालयको नाम स्थापना मिति
 १.  नेपाल पुलिस स्कुल, साँगा, काभ्रे      २०४०/११/१२
 २.  नेपाल पुलिस स्कुल, घोराही, दाङ     २०४१/१०/२०
 ३.  नेपाल पुलिस स्कुल, बेलचौतारा, तनहुँ     २०४१/१२/१५
 ४.  नेपाल पुलिस स्कुल, धनगढी, कैलाली     २०४२/०१/०३
 ५.  नेपाल पुलिस स्कुल, धरान, सुनसरी     २०४५/११/०६
 ६.  नेपाल पुलिस स्कुल, सामाखुसी, काठमाडौं     २०५५/०३/१३
 ७.  नेपाल पुलिस स्कुल, गरुडा, रौतहट    २०५८/१२/१०
८. नेपाल पुलिस स्कुल, शान्तिपुर, चितवन    २०७५/१०/२९
९. नेपाल पुलिस स्कुल, विरेन्द्रनगर, सुर्खेत     २०७५/१२/१४
 
४.११ नेपाल पुलिस क्लव :
नेपाल पुलिस क्लव, भृकुटीमण्डपमा सर्वसाधारणका लागि निम्न बमोजिमका खेलहरु उपलब्ध हुने र सो सेवा सुविधाहरु लिनको लागि सदस्यता शुल्क निम्न बमोजिम निर्धारण गरिएको छ ।
निम्नः
 
सि.नं. खेल शुल्क दर
१. व्याडमिन्टन     २०,०००।-
२. लन टेनिस     ३०,०००।-
३. आजीवन    १,५०,०००।-
 
४.११ फिल्म शुटिङ :
फिल्म शुटिङको लागि उपलब्ध गराईने तपशिल बमोजिमका सुविधाहरुको लागि निम्नानुसार सहयोग रकम निर्धारण गरिएको छ ।
 सि.नं. विवरण अवधी सहयोग रु. कै.
 १.  कार्यालय भवन ग्राउण्ड  १ देखि ३ घण्टा  ८,०००।-  
 २.  सवारी साधन  प्रति घण्टा  ६,०००।-  
 ३.  मेसिनरी वाकिटकी प्रतिसेट  प्रति घण्टा  २,५००।-  
 ४.  घोडा  प्रति घण्टा  २,५००।-  
 ५.  कुकुर  प्रति घण्टा  ५,०००।-  
 ६.  अन्य सामान ( हतियार बाहेक)  १ देखि ३ घण्टा  १,०००।-  प्रति आईटम
 ७.  समारोह स्थल  १ घण्टा  ७,०००।-  
८. हतियार ( कर्मचारी सहित ) प्रतिघण्टा र गोटा ५,०००।-  
९. मोटरवोट प्रति घण्टा ५,०००।-  

 


 बजेट शाखा

 • प्रहरी संगठनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने ।
 • चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्य योजना/अनुगमन योजना तयार गर्ने ।
 • Line Ministry Budgetary Information System (LMBIS) मा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी विभागीय प्रमुख मार्फत संगठन प्रमुखलाई जाहेर गर्ने ।
 • तालुक गृह तथा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावित बजेटको दफावार छलफलमा आवश्यकताको पुष्ट्याई पेश गरी निकासाको लागि सहमती कायम गर्ने ।
 • तालुक मन्त्रालयहरुबाट समय-समयमा भएको बजेट सम्बन्धी प्राप्त नीति तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • प्राप्त बजेटको मापदण्ड बनाई मातहत कार्यालयमा बाँडफाँड गर्ने ।
 • मातहत बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरुमा बजेट खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी बनाउनको लागि बजेट खर्च गर्ने मार्गदर्शन परिपत्र गरी सो बमोजिम सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्न निर्देशन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुबाट माग हुन आएको औचित्यताको अध्ययन गरी थप निकासा तथा रकामान्तर सम्बन्धी कार्य गर्न विभागीय प्रमुख तथा संगठन प्रमुख समक्ष जाहेर गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
 • केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।

आन्तरिक लेखा परिक्षण

क. आन्तरिक लेखा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:

 •  नेपाल प्रहरीको बेरुजु फर्छ्यौट तथा आन्तरिक लेखा परिक्षणका लागि सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने ।
 • आन्तरिक रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभाग, निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा तथा बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरु तथा बाह्य रुपमा गृह मन्त्रालय, महालेखा परिक्षक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, कर्मचारी सञ्चयकोष, निवृतिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र आदिसंग समन्वय गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने ।बजेट संचालन गर्ने कार्यालयहरुको विनियोजन खर्च तथा राजस्व र धरौटी समेतको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्न लगाउने ।
 • प्रहरी कल्याण कोष मार्फत संचालित प्रहरी विद्यालयहरु अन्तरगत प्रहरी स्कुल साँगा बाहेक अन्य विद्यालयहरु तथा पेट्रोलपम्पको वार्षिक आम्दानी खर्चको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

 ख. बेरुजु फर्छौट:

 • अन्तिम लेखा परिक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको अध्यावधिक गरी मातहत प्रहरी एकाईहरुलाई तदारुकताका साथ बेरुजु उपर प्रमाण संकलन गर्न लगाई प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षणको लागि पठाउने । (नमूना फाराम)
 • महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको भाग-१ मा परेको बेरुजुको उपर प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जवाफ तयार गर्ने ।
 • महलेखा परिक्षकको कार्यालयवाट हुने कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने र लेखापरीक्षणबाट देखिएका कमीकमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने कुरा वा बेरुजुमा उठेका समस्या सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट म्यादभित्र जवाफ संकलन गरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पठाउने ।
 • सरकारी बाँकी रकम असुल उपरको लागि ताकेता गर्दा समेत असुल उपर हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण कागजात सहित केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाई बेरुजु फछ्र्यौट गराउने ।
 • बेरुजु मिनाहातर्फ कारवाही गर्नु पर्ने देखिएमा गृह मन्त्रालय मार्फत बेरुजु फर्छौट समिति तथा मन्त्रीपरिषदमा लेखी पठाउने ।

     ग. लेखा प्रशासन अनुगमन तथा तालिम सञ्चालन:•    

 • लेखा तालिम प्रशिक्षार्थी छनौट नीति २०६९ बमोजिम आर्थिक प्रशासनको निमित्त आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसंग समन्वय गरी आर्थिक प्रशासन तालिम सञ्चालन गर्ने ।
 • सार्वजनिक खरिद तथा भण्डार व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा सम-सामयिक तालिम संचालन गर्ने ।
 • प्रहरी पेट्रोल पम्प, नेपाल प्रहरीविद्यालय,प्रहरी परिवार महिला संघ, आसराजस्ता सेवामूखी संस्थाहरुमा राखिने लेखापाललाई ब्यवसायिक लेखासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख राखी लेखा प्रमुख अह्रनखटन नीति २०६९ बमोजिम कार्य गर्ने।
 • समय समयमा आर्थिक ऐन नियममा हुने गरेको परिवर्तन सम्बन्धमा मातहतलाई कार्यान्वयनका लागि समयमा नै जानकारी गराउने ।
 • आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सालबसाली विनियोजित वजेट, अर्थ बजेट, धरौटी राख्ने र फिर्ता गर्ने प्रकृया, राजस्व असूली गर्ने प्रकृया समेत आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही आर्थिक कारोवार गर्न निर्देशन दिने र मातहत कार्यालयको अनुगमन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुको आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया र भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने ।
 • आर्थिक ऐन नियममा देखिएका दुविधा र काम गर्दा आईपरेका समस्या उपर अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरी परेकादुविधा र समस्याहरु निराकरण गर्ने ।

 

लेखा शाखा

प्रहरी कर्मचारीहरुको वर्तमान तलव स्केल

 सि.नं. दर्जा शुरु तलव स्केल ग्रेड संख्या  ग्रेड रकम  जम्मा कै
 १  प्र.म.नि.  ६०,६८०  २  २,०२३  ६४,७२६  
 २  प्र.अ.म.नि.  ६०,६८०  २  २,०२३  ६४,७२६  
 प्र.ना.म.नि.  ५१,०००  ३  १,७००  ५६,१००  
 प्र.ब.उ.  ४७,३८०  ४  १,५७९  ५३,६९६  
 प्र.उ.  ४३,४६०  ५  १,४४९  ५०,७०५  
 प्र.ना.उ.  ४०,३८०  ५  १,३४६  ४७,११०  
 प्र.नि.  ३५,९९०  ८  १,२००  ४५,५९०  
 प्र.ना.नि.  २८,२००  ८  ९४०  ३५,७२०  
 प्र.स.नि.  २६,५७०  ७  ८८६  ३२,७७२  
१०  प्र.ह.  २२,०१०  ७  ७३४  २७,१४८  
११  प्र.ज.  २०,६८०  ८  ६८९  २६,१९२  
१२  प्र.का.स.  १९,४८०  १०  ६४९  २५,९७०  
१३  प्र.ज. रिक्रुट   १९,४८०      १९,४८०  

 

 • नीति निर्माण तहमा लेखा सम्बन्धी आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।
 • सम्बन्धित शाखाहरुमा भुक्तानीको लागि प्राप्त फाँटवारी, भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजात संलग्न भए नभएको हेरी खर्चलेख्ने ।
 • खर्च भएका रकमको सम्बन्धित कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई फरफारक लिने कार्य गर्ने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेखा सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राख्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीको लागि आवश्यक तलव, भत्ता, राशन बितरणको लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बैंकमा दाखिला गर्ने ।
 • बेरुजु सम्बन्धी अध्ययन गरी बेरुजुको अभिलेख राख्ने तथा बेरुजु फर्छौट गर्ने ।

भण्डार शाखा
प्रहरी भन्नासाथ Uniformity (एकरुपता) भन्ने बुझिने भएकोले र त्यसको लागि निश्चित गरिएको लत्ताकपडा तथा हातहतियार एवं असभावबाट सु-सज्जित गराउन एवं व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण तथा वितरण गर्न केन्द्रिय भण्डारको आवश्यकता भएको हुँदा नेपाल प्रहरी संगठनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिय  भण्डारको स्थापना भएको   हो । यस शाखाबाट प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीले पाउने जिन्सी सामाग्रीको भण्डारण गर्ने, विबरण राख्ने, वितरण गर्ने, जिन्सी सामाग्री लिलाम गर्ने, धुल्याउने, नष्ट गर्ने र मिन्हा तथा भण्डार व्यवस्थापन समेतको कार्यविधि अपनाउने जस्ता कार्यहरु गर्दछ ।


कर्मचारी प्रशासन शाखा:

प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नयाँ नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काज, नोकरी राजिनामा, अवकाश, निवृत्तिभरण, असाधारण सुविधा सिफारिस, उपदान सँग सम्बन्धित कार्यहरु लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यहरु प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।  उल्लेखित कार्यको अलवा प्रहरी कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखको रुपमा रहेको यस शाखामा अवकाश प्राप्त एवं वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाईल तथा PMIS अभिलेख अद्यावधिक रहन्छ ।

क. कर्मचारी प्रशासन शाखाले गर्ने प्रमुख कार्यहरु:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, भर्ना छनौट महाशाखाबाट नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आएका विभिन्न दर्जाका उमेदवारहरुलाई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) मा व्यवस्था भए अनुरुप नयाँ नियुक्ति गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा,काज लगायतको लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यबिधि तयार गर्ने ।
 • प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम सरूवा, बढुवा गर्ने र तालुक मन्त्रालय एवं मन्त्रिपरिषदबाट हुने सरुवा बढुवाको लागि तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • डोसियर तथा PMIS मा प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र उक्त अभिलेख प्रणालीलाई समयानुकुल विकास गर्ने ।
 • रिक्त दरबन्दीहरु एकिन गर्ने ।
 • तत्कालका लागि प्रहरी कर्मचारीहरु खटाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएमा काज अह्नन खटन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सरुवा, काज, पदस्थापन समेतको लागि समन्वय एवं आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • प्रचलित नियमानुसार विभिन्न आधारले सेवा निवृत्त भएका प्रहरी कर्मचारीहरु वा निजको आश्रित परिवारले पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, असाधारण सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
 • अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारले नियमानुसार पाउने सुविधाको लागि सिफारिस गर्ने ।
 • प्रचलित नियम बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नोकरी राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा प्रहरी निरीक्षक भन्दा  माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुको नोकरी राजिनामा तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरुको बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभिलेख राख्ने ।
 • नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी, अलंकार एवं पदकका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई दर्ज्यानि चिन्हबाट शु-सोभन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • मानवश्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु सँगआवश्यक समन्वय गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप तयार गर्ने कार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरु सँग आवश्यक परामर्श गर्ने ।
नेपाल प्रहरीको दर्जागत कुल दरवन्दी संख्या
सि.नं. विवरण प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ प्र.प्र.का. १९ ५१ ८३ २०७ ५६५ १,३५७ १,४४९ २,१६६ ६,२७४ ७३२ ३० १३०   १३,०६८
 २ म.न.प्र.का.    १ १८ ६५ १९१ ६८२ १,०६२ २,२१२ ७,१२७ ३८३       ११,७४९
 ३ १ नं. प्रदेश  बिराटनगर     ११ ३४ १२५ ४३७ १,०४६ २,०९१ ६,४७४ ३९५     १०० १०,७१७
 ४ २ नं. प्रदेश  जनकपुर     १३ २४ १११ ३७४ ९२१ १,८५६ ५,४५२ ३०५     ९२ ९,१५२
 ५ बागमती प्रदेश हेटौडा     ११ २४ १०६ २८० ६७१ १,४०० ४,३१८ २४०     २५० ७,३०४
 ६ गण्डकी प्रदेश पोखरा     १० २६ ९५ २८१ ६३८ १,२७७ ४,०८४ २३८     ९२ ६,७४५
 ७ लुम्बिनी प्रदेश  दाङ     १२ २९ १३७ ४०२ ९२६ १,८१९ ५,७०६ ३०८     १०० ९,४४३
 ८ कर्णाली प्रदेश सुर्खेत     २२ ७५  २२७ ५०२ १,०४१ ३,२६६ २१६     १०० ५,४५८
 ९ सुदुरपश्चिम प्रदेश दिपायल     २२ ८३ २५६ ५७० १,१२७ ३,५१८ २१४     १०० ५,९०१
कुल दरवन्दी संख्या २७ ७९ १७० ४५३ १,४८८ ४,२९६ ७,७८५ १४,९८९ ४६,२१९ ३,०३१ ३० १३० ८३४ ७९,५३७

 

नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत दर्जागत संख्या
सि.नं लिङ्ग प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ पुरुष प्रहरी २६ ६८ १४२ ३६७ १,१०३ ३,६३४ ६,०८० १३,५३४ ३५,४२९ २,१७४       ६२,५६२
 २ महिला प्रहरी    १  ० २७ १०८ २९४ ४६२ ९८३ ५,१५३ ४०८       ७,४५१
जम्मा २६ ७५ १५० ३९४ १,२११ ३,९२८ ६,५४२ १४,५१७ ४०,५८२ २,५८२       ७०,०१३

 अद्यावधिक मिति २०७७/१०/१५ गते ।