मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

क. पृष्ठभूमी:
मानवश्रोत हरेक संगठनको पहिलो र आधारभूत श्रोत हो । यस अन्तरगत मूलत: तीन वटा बिषय प्रधान रहने गरेको पाईन्छ: मानवश्रोत, वित्तीय श्रोत र भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन ।
हाल नेपाल प्रहरीका २५ सय भन्दा बढी कार्यालयहरुमा जनशक्ति एवं आर्थिक प्रशासन सुचारु गर्ने, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, बन्दोबस्तीका सामाग्रीहरु नियमानुसार वितरण, आवधिक रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन समेत यस विभागको प्रमुख कार्य रही आएको छ । मानवश्रोत व्यवस्थापन तर्फ यस विभागले लोकसेवा आयोगसँग सहकार्य गरी जनशक्ति छनौट प्रकृया संचालन गर्दछ । नयाँ भर्ना भई सेवा प्रवेश गरेका प्रहरी कर्मचारीलाई आधारभूत तालिम प्रदान गरी कार्यक्षेत्रमा नयाँ पदस्थापना गरिन्छ । कार्यरत जनशक्तिलाई उन्नत तालिम प्रदान गर्ने, सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा देखि अवकाश सम्मको कार्य तथा कल्याणकारी कार्य समेत यसै विभागले सम्पन्न गर्दछ । त्यसैगरी वित्तीय प्रशासन कार्य तर्फ बार्षिक बजेट निर्माण गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने, प्रहरी प्रधान कार्यालय देखि नेपाल भरका प्रहरी कार्यालयहरुमा बजेट तथा राशन व्यवस्थापन, पोशाक, हातहतियार लगायतका जिन्सी सामाग्री खरिद तथा आपूर्ति र अन्त्यमा लेखापरिक्षण गराई वेरुजु फर्छ्यौट सम्मका सम्पूर्ण दायित्वहरु वहन गर्ने जिम्मेवारी यस विभागको रहेको छ ।
प्रहरी संगठनको प्रारंभिक चरणमा मिति २०४२ साल भाद्र १५ गते प्रशासन विभागको स्थापना भएको पाईन्छ । प्रहरीको सांगठनिक संरचना विस्तारको क्रममा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०६१ साल वैशाख १७ गतेको निर्णयले मानवश्रोत विकास विभागको स्थापना समेत भएको पाईन्छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्था संघीयतामा प्रवेश गरे सँगै नेपाल प्रहरीको प्रारंभिक पुनर्संचना अनुरुप (मिति २०७५/०२/२७ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको निर्णयानुसार) साविक प्रशासन विभाग समेत यसै विभाग अन्तरगत समावेश गरी हाल मानवश्रोत एवं प्रशासन विभागको रुपमा रुपान्तरण गरिएको छ । 

ख. लक्ष्य:

 • नेपाल प्रहरीलाई दिईएको जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्षम जनशक्ति छनौट, तालिम प्रदान एवं वृत्ति विकासको सम्पूर्ण कार्य गर्दै अवकाश निवृतिभरण सम्मको कार्य गर्ने ।
 • मुलुकभर अवस्थित नेपाल प्रहरीका सम्पूर्ण कार्यालयको लागि आवश्यक आर्थिक श्रोत जस्तै; वार्षिक बजेट, लत्ताकपडा, राशन, हातहतियार तथा असभावको व्यवस्था लगायत भौतिक पूर्वाधार आदिको योजना गरी तालुक मन्त्रालयमा पेश गर्ने, निकासा लिने, वितरण गर्ने साथै आवधिक रुपमा स्थलगत अनुगमन समेत गर्ने ।

 ग. उद्देश्यहरु:

 • विभिन्न कारणले रिक्त हुन आएका दरबन्दी पदपूर्ति गर्ने क्रममा नयाँ भर्ना छनौट कार्य गर्ने ।
 • वार्षिक तालिम क्यालेण्डर निर्माण गरी सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आधारभूत तथा उन्नत तालिम सञ्चालन गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीको नियमित सरुवा, बढुवा कार्यलाई सहज एवं पारदर्शी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
 • स्वदेश र विदेश तालिमको पहिचान, छनौट, प्राप्ति समेत गरी उपयुक्त प्रहरी कर्मचारीलाई सो को अवसर प्रदान गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि उच्चतम रणनीतिहरु विकास गरी सो को कार्यान्वयन गर्ने ।
 • मुलत: शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रहरी कर्मचारी र तिनका परिवार सदस्य समेत लाभान्वित हुने गरी कल्याणकारी कार्यक्रमलाई संचालन गर्ने ।
 • नेपालभरका प्रहरी कार्यालय संचालन एवं प्रहरी परिचालनका लागि आवश्यक बजेटको कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक प्रविधि पहिचान गर्ने, प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदान गरिने पोशाक, राशन, प्रहरी परिचालनमा प्रयोग गरिने हातहतियार तथा असवाव आदि खरिद, भण्डारण, वितरण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगबाट सम्पन्न गर्ने ।
 • देशभर स्थापित प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको अवस्था स्थलगत रुपमा मुल्यांकन गर्ने, नयाँ निर्माणको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, गुणस्तरीय निर्माण कार्यको सुनिश्चितता गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनलाई मीतव्ययी तथा पारदर्शी तुल्याउने साथै लेखापरिक्षण तथा वेरुजु फर्छ्यौट कार्यलाई चुस्त बनाउने ।

घ. मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग संगठनात्मक संरचना


१. वृत्ति विकास निर्देशनालय :

नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने  जनशक्तिको छनौटका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण, भर्ना छनौट, वृत्ति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिको लागि आवश्यक पर्ने तालिम प्रशिक्षण लगायतको जिम्मेवारी सहित तालिम तथा भर्ना छनौटलाई  व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य अनुरुप नेपाल प्रहरीको विद्यमान संगठनात्मक स्वरुपलाई परिमार्जन गरी वृति विकास निर्देशनालयको स्थापना गरिएको छ ।

 

क. भर्ना छनौट महाशाखा:

नेपाल प्रहरीमा आवश्यक पर्ने प्रहरी कर्मचारीको छनौटको लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी भर्ना छनौटको आधार तयार पार्ने, परिक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण र आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीको नीति निर्माण तहलाई सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरु भर्ना छनौट महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने योग्य जनशक्तिको छनौटमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

भर्ना छनौट महाशाखाको जिम्मेवारी क्षेत्र

 • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक तथा थप गर्नुपर्ने जनशक्तिको सम्बन्धमा अन्वेषण तथा योजना विकास निर्देशनालयसंग समन्वय गरी सो को आवश्यकता पहिचान गर्ने ।
 • भर्ना छनौटको लागि सहकार्य र समन्वय गर्न आन्तरिक तथा बाह्य निकायसंग समन्वय गरी भर्ना छनौटको कानूनी प्रकृया, श्रोत र तरिकाका बारेमा स्पष्ट गर्ने गराउने ।
 • प्रहरी नियमावली, २०७१ बमोजिम समावेशीको आधारमा कम प्रतिनिधित्व भएका वर्गबाट संगठनमा प्रतिनिधित्व बढाउन पहल गर्ने ।
 • संगठनमा बिभिन्न कारणबाट खाली भएको र दरवन्दी थप भएको प्रहरी जनशक्तिको लगत लिई नयाँ भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीको दर्जागत लगत तयार गर्ने ।
 • लोकसेवा आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यकतानुसारका पद र संख्याको किटानी गरी भर्ना छनौटको दरखास्त आव्हानको लागि विज्ञापन गर्ने र सोही अनुसारको सम्बन्धित पदहरुको लागि दरखास्त लिई दरखास्त पर्न आएका उमेदवारहरुको प्रारंभिक छनौट, विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण र क्रमश: उत्तिर्ण हुँदै गएका उमेदवारहरुको लिखित परीक्षा संचालन गर्ने र अन्तर्वार्ताको लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
 • छनौट प्रकृयाका सबै चरणहरु पार गरेका योग्य उमेदवारहरुको चारित्रिक पृष्ठभूमि बुझी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र सफल उम्मेदवारहरुको नियुक्ति एवं पदस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने ।

नेपाल प्रहरीको पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ९ संग सम्बन्धित)

पद खुल्ला प्रतियोगिताबाट बढुवाबाट
प्रहरी परिचर वा सो सरह १००%         -
प्रहरी जवान १००%         -
प्रहरी हवल्दार -  १००%
प्रहरी सहायक निरीक्षक ४०% ६०%
प्रहरी नायव निरीक्षक  - १००%
प्रहरी निरीक्षक  ६०% ४०%
प्रहरी निरीक्षक भन्दा माथिका सम्पूर्ण पदहरु - १००%
खण्ड समावेशी सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिशत
(क) महिला २० प्रतिशत
(ख)  आदिवासी \ जनजाती ३२ प्रतिशत
(ग) मधेसी    २८ प्रतिशत
(घ) दलित   १५ प्रतिशत
(ङ) पिछडिएको क्षेत्र ५ प्रतिशत

ख. तालिम महाशाखा:
प्रहरी कर्मचारीको वृति विकास एवं व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत एवं उन्नत तालिमको योजना तर्जुमा, तालिमको पाठ्यक्रम निर्माणको लागि नेपाल प्रहरीका बिभिन्न तालिम प्रदायक निकायसंग समन्वय गरी आवश्यक तालिमको पहिचान, पाठ्यक्रम निर्माण एवं परिमार्जन, पुनरावलोकन, तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षार्थीहरुको छनौट लगायत तालिमको अनुगमन गर्ने, अभिलेख राख्ने जस्ता कार्य तालिम महाशाखाले गर्दछ । त्यसका अतिरिक्त अध्ययन विदा समेतको सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी यसै महाशाखाको रहेको छ । प्रहरी कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगायत आवश्यक पर्ने पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि बिभिन्न कुटनैतिक नियोग तथा राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसंग समन्वय र सहकार्य गरी तालिमको व्यवस्थापन र प्रशिक्षार्थीहरुको मनोनयन गर्ने जस्ता कार्यहरु समेत तालिम महाशाखाबाट हुँदै आएको छ । वि.सं. २०५२ साल भदौ ८ गतेदेखि तालिम निर्देशनालयको रुपमा कार्य सञ्चालन हुँदै आएकोमा देशको संघीय संरचना संगै नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना हुँदा यसलाई तालिम महाशाखाको रुपमा वृत्ति विकास निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा राखिएको छ  ।

 


प्रबन्ध निर्देशनालय:

नेपाल प्रहरीको लागि आबश्यक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, कार्यालय सञ्चालन एवं बन्दोवस्तीका उपकरण, औजार तथा सामाग्रीहरु विनियोजित वजेटको परिधीभित्र रही सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम खरिद तथा वितरण व्यवस्थापन एवं अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रहरी नायव महानिरीक्षको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवश्रोत तथा प्रशासन विभागको प्रत्यक्ष मातहतमा प्रबन्ध निर्देशनालय रहेको छ ।

क. प्रमुख कार्यहरु

 • नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक हातहतियार, गोलीगट्ठा, भीड नियन्त्रणका सामाग्री, सञ्चार उपकरण, अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामाग्रीहरु, बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक ल्याव उपकरण, कम्प्युटर र सो संग सम्बन्धित उपकरण, सवारी साधन, प्रहरी पोशाक, स्टेशनरी, फर्निचर, सरसफाई, मर्मत लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गर्नका लागि बार्षिक खरिद योजना तयार गर्ने ।
 • हातहतियार, गोलीगट्ठा, भीड नियन्त्रणका सामाग्री, सञ्चार उपकरण, अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक सामाग्री, बिधि बिज्ञान प्रयोगशालाको लागि आवश्यक ल्याव उपकरणहरु, कम्प्युटर र सो संग सम्बन्धित उपकरण, सवारी साधन, प्रहरी पोशाक, स्टेशनरी, फर्निचर, सरसफाई, मर्मत लगायतका सामाग्रीहरु खरिद गरी वितरणको समुचित व्यवस्था मिलाउने तथा वितरित सामाग्रीहरुको अनुगमन गर्ने ।


भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय

नेपाल प्रहरीका पुर्वाधार सम्बन्धी प्राविधिक कार्यको रेखदेख गर्न स्थापना भएको ईन्जिनियरीङ्ग शाखा भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयको रुपमा रुपान्तरण हुँदा यसको जिम्मेवारी क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । प्राविधिक कर्मचारीबाट पुर्वाधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने, बार्षिक रुपमा निर्माण योजनाहरुको नक्सा, डिजाईन, लागत अनुमान तयारी तथा प्रचलित कानुनको परिधि भित्र रही जनसहयोग जुटाएर वा नजुटाई अमानत तथा बोलपत्रको माध्यमद्वारा उच्च गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्य संचालन र म.ले.प.ले निर्दिष्ट गरेका कागजात तयार गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणमा सहयोग पुर्‍याई संगठनको कार्यलाई पारदर्शी र उच्च आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु गराउनु रहेका छन् । 

क. आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखाको दायित्व:

 • भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रही नेपाल प्रहरीको बिभिन्न निर्माण योजनाहरुको दीर्घकालिन, आवधिक योजनाहरुको तथा बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने गराउने ।
 • योजनास्थल निर्धारण, जग्गा प्राप्ति तथा सर्भेक्षण कार्य गराउने ।
 • निर्माण सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनको निमित्त सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउने र स्वीकृत योजनाहरु तथा कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गराउने ।
 • ठेक्कापट्टाबाट हुने निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी बोलपत्र, शर्तनामा तथा अन्य आवश्यक कागजात तयार गराउने ।
 • आफ्नो मातहत शाखाहरुको कामकर्तव्य बारे रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशन दिने तथा समन्वय कायम गराउने ।
 • महाशाखा अन्तरगत प्राविधिकहरुको अह्रनखटन गर्ने ।
 • प्रहरीको निर्माण सम्पन्न कार्यहरुको जाँचपास गर्ने गराउने ।
 • मासिक प्रगती विवरण भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयमा पठाउने ।

ख. योजना तर्जुमा शाखाको दायित्व:

 • नेपाल भरिका प्रहरी युनिटहरुको निर्माण सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन योजनाहरु तयार गर्ने ।
 • विभिन्न प्रहरी ईकाईहरुको लागि आवश्यक जग्गाहरु निरीक्षण गरी खरिद तथा अधिकरण कार्य गर्नको लागी प्राविधिक राय दिने ।
 • नयां सर्वेक्षण गर्नुपर्दा संभाव्यता अध्ययनको लागी डाटा प्राप्त गर्ने ।
 • प्रहरी ईकाईहरुको अध्यावधिक रेकर्ड तयार पार्ने भू-सर्वेक्षण गर्न र नक्सा तयार गरि राख्ने ।
 • प्रहरीको लागि निर्माण योजना तथा जग्गाहरुको वार्षिक तथा दिर्घकालीन वजेट तयार गर्ने ।
 • प्राप्त भएका जग्गाको नक्सा तथा स्थलगत अध्ययन गरी आर्किटेक्चरल डिजाईन तयार गर्ने ।
 • निर्धारित आर्किटेक्चरल डिजाईन अनुसार प्रचलित नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन तयार गरी स्ट्रक्चरल सम्बन्धी नक्शा तयार गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कायम भएको निर्माण सामाग्री तथा श्रमिक दररेट अनुसार आवश्यक दर बिश्लेषण गर्ने ।
 • निर्माण गरिने स्थानको भौगोलिक स्थिती तथा स्थानीय निर्माण सामाग्रीको उपलव्धतालाई मध्य नजर राखी निर्माण कार्यको स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने ।
 • नक्सा, डिजाईन, स्पेफिकेशन तथा तयार पारिएका दर बिश्लेषण अनुसार लगत ईष्टिमेट तयार गर्ने ।
 • निर्माण अवधी निर्धारणका लागि वार चार्ट तयार गर्ने ।
 • निर्माण कार्य ठेक्कापट्टावाट हुने भएमा टेण्डर डकुमेन्ट लगायत ठेक्का सम्झौता पत्र तयार गर्ने ।
 • आर्किटेक्चरल डिजाईन भई सके पछि ठुला तथा धेरै तल्ले भवनहरुको स्ट्रक्चरल डिजाईनको लागी निर्माण स्थलको माटोको परिक्षण गर्ने तथा अन्य आवश्यक परिक्षण गरी सोही आधारमा डिजाईन गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सुरु भए पछि आर्किटेक्चरल डिजाईन अनुसार निर्माण भए नभएको समयसमयमा सम्बन्धित प्राबिधिकबाट निरिक्षण गर्न लगाई लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने ।
 • तयार भैसकेका नक्साहरु निर्माण क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदनका आधारमा गरी Revise Drawing Specification तयार गर्न र सोही अनुसार स्वीकृत गर्ने तर्फ कार्यान्वयन गराउने ।

ग. निर्माण शाखाको दायित्व

 • स्वीकृत निर्माण योजनाहरुको लगत ईष्टिमेट प्राप्त भए पश्चात ठेक्का पट्टा वा अमानतमा निर्माण कार्य गराउने ।
 • निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उच्च गुणस्तरको प्रयोग गराउने ।
 • अमानत वा ठेक्कापट्टामा निर्माण हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सुपरिभिजनको लागि आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।
 • ठेक्कापट्टा हुने निर्माण कार्यहरुमा आर्थिक नियमानुसार वोलपत्र आव्हान गराउन स्वीकृतका लागि पेश गर्ने र ठेक्का पट्टा स्वीकृत भए पश्चात स्पेसिफिकेशन र लगत ईष्टिमेट अनुसार निर्माण कार्यको आवश्यकताअनुसार निरन्तर रुपमा रेखदेख गर्ने गराउने ।
 • निर्माण कार्यको वोलपत्रमा उल्लेख भए भन्दा थप आईटमहरुको कार्य गराउँदा नँया थप आईटम दररेट नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार  निर्माण सामाग्रीको मुल्य निर्धारण समितिको अधिनमा रहि दररेट कायम गरी आर्थिक नियमानुसार सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात, नापी किताव, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी जाँचपासको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • निर्माण कार्य तोकिएको अवधीमा समाप्त नभई म्याद थपका लागि कारवाही गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको परिधिभित्र रहि साईट ईन्चार्जको प्राप्त राय अनुसार सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण पुरा भएको योजनाहरुको म.ले.प. भए नभएको जानकारी प्राप्त गरी सो गराउने तर्फसम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कार्य गर्न लगाउने ।
 • महाशाखाबाट भएका आदेश निर्देशनहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने ।

घ. मर्मत शाखाको दायित्व:

 • महा–शाखाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहि प्रहरी प्रधान कार्यालयको हाता भित्र विद्युत, प्लम्विङ तथा सिभिल सम्वन्धि आईपर्ने विभिन्न मर्मत कार्यहरु सम्पादन गर्ने गराउने ।
 • प्रहरीद्धारा मनाईने विभिन्न समारोह तथा उत्सवहरुमा सिभिल, विद्युत तथा प्लम्विङ सम्वन्धि आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने गराउने ।
 • विभिन्न मर्मत सम्भार कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरु प्राविधिक गुल्मबाट प्राप्त गरी गर्ने गराउने ।
 • शाखाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरु दैनिक रुपमा महा–शाखा प्रमुखमा जाहेर गर्ने ।
 • उपत्यकाको विभिन्न भवनहरुमा सिभिल, विद्युत तथा प्लम्विङ सम्वन्धि मर्मत कार्याहरु प्रत्यक्ष रेखदेखमा सम्पादन गर्ने गराउने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा उपत्यका भित्रका विभिन्न भवनहरुमा मर्मत कार्यको निमित लगत ईष्टिमेट तयार गरी स्वीकृत गराउने ।
 • स्वीकृत लगत ईष्टिमेट अनुसार बजेट निकाशाको निमित सम्वन्धित शाखामा पठाउने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालयहरुमा मर्मत कार्य गर्नु पर्ने भवनहरुको लगत ईष्टिमेट माग गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताको आधारमा वजेट निकाशा तर्फ कारवाही गर्ने ।
 • आर्किटेक्चरल तथा स्ट्रक्चरल डिजाईन गर्नुपर्ने आवश्यक भएका मर्मत कार्यको योजना तर्जुमा शाखा संग समन्वय राखी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने गराउने ।

ङ. जग्गा तथा सर्वेक्षण उप-शाखा

 • सर्भे सम्बन्धी पूर्ण जवाफदेही रही बिभिन्न प्रहरी ईकाईको लागी आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य गर्न प्राबिधिक राय दिने ।
 • प्रहरीको निर्माण कार्यको लागी गर्नु पर्ने भू-सर्भेक्षण तथा नक्शा तयार गरी सो को चेकजाँच गरी पेश गर्ने ।
 • निर्माण क्षेत्रको सर्भे गर्दा निर्माण संग सम्बन्धित वेन्चमार्क, वरिपरीका स्ट्रक्चरहरु देखिने गरी सर्भे गरिनु पर्ने ।
 • प्रहरीको जग्गा तथा भवनहरुको अध्यावधिक रेकर्ड तयार पारी राख्ने ।

च. प्राविधिक गुल्म:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका भित्रका प्रहरी कार्यालयहरु र विभिन्न समारोहका लागि खानेपानी, विजुली, ढल आदिको मर्मत कार्यको लागि आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।
 • उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुरुप अमानतमा हुने निर्माण कार्यको लागि प्राबिधिक जनशक्ति सम्भव भए सम्म उपलव्ध गराउने ।
 • नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय भवनहरु मर्मत सम्भारका लागि प्राबिधिक जनशक्ति  उपलव्ध गराउने ।
 • महाशाखाबाट भएका आदेश निर्देशनहरु तदारुकताका साथ  कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने ।
 • आवश्यक अर्धदक्ष जनशक्ति आ.त.भौ.प. महा-शाखाको निर्देशनमा अरन खटन गर्ने गराउने ।

 


नयाँ दिल्ली कन्सुलर:

भारतका लागि नेपाली राजदुतावास तथा कुटनैतिक नियोग संग सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वय गर्न तथा सीमावर्ती अपराध र आतंककारीको आवतजावतलाई नियन्त्रण गर्न भारतीय समकक्षी निकायसंग समन्वय गर्ने लगायतका कार्यको लागि नेपाल प्रहरीबाट भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा एक जना प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षकलाई कन्सुलरको रुपमा खटाई पठाउने गरेको  छ । यसका अतिरिक्त त्यहाँबाट देहायका प्रमुख कार्यहरु समेत हुने गरेको देखिन्छ:
 • भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको भौतिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि भारतीय सुरक्षा निकायसंग समन्वय गर्ने ।
 • नेपालबाट भारत भ्रमण गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरु तथा नेपाल सरकारका उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुको आवागमनलाई सहज तुल्याउन सुरक्षाको यथोचित व्यवस्था मिलाउने ।
 • भारतीय भूमीबाट तेस्रो मुलुकमा हुने मानव बेचविखन तथा वैदेशिक रोजगारीका पीडितहरुलाई स्थानीय कानूनअनुसार न्यायको पहुँचसम्म (Access to Justice) पुर्‍याउने व्यवस्था गर्ने ।
 • नेपालमा अपराध गरी भारतमा रहेका वा भारतीय विमानस्थलको प्रयोग गरी अन्य मुलुकमा जाने अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कानून अनुसार नेपालमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
 • भारतमा हराएका महिला, बालबालिकाहरुको खोजी कार्य गरी नेपालमा पठाउने तथा वारिसे वा वेवारिसे शवहरुलाई नेपालमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।


 आर्थिक प्रशासन महाशाखा

नेपाल प्रहरीको आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गर्ने गराउने, आर्थिक कारोवार सम्बन्धी मातहतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने तथा सो सम्बन्धी विभिन्न छलफलमा सहभागिता जनाउने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रशासन महाशाखाले देहायका कार्यहरु गर्ने गर्दछ:

 • महालेखा परिक्षकको विभागबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट भएका खर्चको फाँटवारीहरु अन्तिम लेखापरिक्षण हुँदा बेरुजु कम गराउने तथा कायम भएको बेरुजुहरु अधिकतम फछर्यौट गर्ने गराउने ।
 • आर्थिक कारोवार सम्बन्धी परेका मुद्दा सम्बन्धमा महान्यायधिवक्ता सँग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारी, घोडा तथा कुकुरको लागि राशन व्यवस्थापन, समयानुकूल परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
 • लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरुको दक्षता र व्यावसायीकता मापन गरी नीति अनुसार काज तथा सरुवा सिफारिस  गर्ने ।
 • आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने गराउने ।
 • आर्थिक कारोवार सम्बन्धी आएको निर्देशनहरु मातहतलाई जानकारी एवं कार्यान्वयन गराउने, आगामी आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने र छलफलमा सहभागी हुने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रत्यक्ष मातहत कार्यलयहरुको जिन्सी निरीक्षण गर्न र मातहत कार्यालयहरुको जिन्सी निरीक्षण गर्न निर्देशन दिने ।
 • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा वेसावुत भई लिलाम गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका जिन्सी सामाग्रीहरुको र मर्मत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सामाग्रीहरु मध्ये ३ महिनाभित्र मर्मत हुन नसकेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम गर्ने एवं लिलाम गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिने । (लिलाम प्रकृया) 


 जगेडापुल (मानवश्रोत एवं यूएन)

नेपाल प्रहरीको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय मिशनमा जाने प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरीको जगेडापुल दरबन्दी कायम गरिन्छ भने अत्यावश्यक कामकाजको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई यस अन्तरगत राखी आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसर भित्र तथा अन्य प्रहरी कार्यलयहरुमा खटाउने गरिन्छ ।


प्रहरी कल्याण महाशाखा

वहालवाला, अवकास प्राप्त र वीरगति प्राप्त प्रहरी कर्मचारीका प्रहरी परिवारको स्वाथ्य शिक्षा,आर्थिक सहायता तथा अन्य विभिन्न कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समेत समयानुकुल सेवा अभिबृद्वि गर्दै लैजाने उद्देश्यले प्रहरी कल्याण कोष स्थापना भई संचालन हुदै आइरहेको छ । एउटा प्रहरी कर्मचारी कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा २४ सै घण्टा मुलुक र मुलुक बासीको सेवामा तल्लिन रहनु पर्ने, हर हमेसा ज्यान जोखिममा राख्नु पर्ने, घर परिवारलाई आवश्यकता अनुसार समय दिन नपाउने तथा बाल वच्चाको शिक्षा दिक्षामा समेत उचित दृष्टि पुर्याउन नभ्याउने हुनाले प्रहरी संगठनले आफ्नो संगठनका वहालवाला सदस्य,भु.पु.सदस्य तथा अमर परिवार समेतको हित एवं भलाईको लागि विभिन्न क्षेत्रहरुमा निस्वार्थ सेवा सुविधा प्रदान गरी प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवलमा बृद्धि गराई रहेको छ भने  मुलुकमा  दैविप्रकोप वा अन्य विपत्तिको अवस्थामा पिडीतलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु समेत प्रहरी कल्याण कोषको उदेश्य रहेको छ। 

क. कोषको उदेश्य:
प्रहरी संगठनका बहालवाला र सेवा निबृत्त प्रहरी कर्मचारी एवं तिनका आश्रित परिवारहरु र अमर प्रहरी परिवारका सदस्यहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र लगायत अन्य विविध कल्याणकारी क्षेत्रहरुमा समयानूकूल सेवा प्रदान गर्नु ।

ख. कार्यबिधि:

 • प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १९४ बमोजिमको कार्य विधि अनुसार,
 • प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१  अनुसार,
 • प्रहरी कल्याण कोष संचालक समितिको बैठकबाट पारित भएका निर्णयहरु बमोजिम

ग. प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समिति:

१.    प्र.अ.म.नि. प्र.प्र.का.प्रशासन विभाग  - अध्यक्ष 
२.    मेडिकल डाईरेक्टर, प्र.अ.म.नि. नेपाल प्रहरी अस्पताल - सदस्य
३.    प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय (रा.प्र.द्धितीय श्रेणीको अधिकृत) - सदस्य
४.    प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालय (रा.प्र.द्धितीय श्रेणीको अधिकृत ) - सदस्य
५.    अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी अधिकृत मध्येबाट कोषका संरक्षक, प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले मनोनित गरेका २ जना - सदस्य
६.    अवकाशप्राप्त र वहालवाला प्रहरी हबल्दारर प्रहरी जवान मध्येबाट संरक्षक, प्रहरी महानिरीक्षकज्यूले मनोनित गरेका २ जना - सदस्य
७.    प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण महाशाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

घ.    कोषबाट सञ्चालन हुने सेवामुलक कार्यहरु र सेवा प्रवाह:-

१. प्रहरी अस्पताल
प्रहरी कर्मचारीहरु तथा आश्रीत परिवारलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित काठमाण्डौ,नेपालगञ्ज र दिपायलमा संचालित नेपाल प्रहरी अस्पतालहरुबाट तपशिल बमोजिमका सेवाग्राहीहरुलाई तपशिल बमोजिमको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिनेछ ।

क. बहालवाला प्रहरी कर्मचारीका लागिः
वहालवाला प्रहरी आफै वा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical, Dialysisआदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । बहालवाला कुनै प्रहरी कर्मचारीको प्रहरी अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने भनि सम्बन्धित विभागको विशेषज्ञ डाक्टरबाट तोकिएको सरकारी अस्पतालमा थप परीक्षण र उपचारका लागि रेफर गरेको खण्डमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म तोकिए बमोजिम अस्पताल मार्फत सोधभर्ना हुनेछ तर विदेशमा लगि उपचार गर्नुपर्ने स्थिति भएमा भने तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिशमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट नेपाल सरकारलाई लेखि पठाए पश्चात निकासा भई प्राप्त हुन आएको रकम उपलब्ध गराईनेछ ।
*(परिवार भन्नाले पुरुष कर्मचारीको हकमा श्रीमती, आमा, बुवा, छोरा र छोरी महिला कर्मचारीको हकमा विवाहित भए श्रीमान, सासु, ससुरा, छोरा, छोरी अविवाहित भए बुबा र आमालाई बुझ्नुपर्छ। )

ख. निवृत्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारका लागि:
अमर प्रहरी परिवार र निवृत्त अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारलाई अस्पतालमा उपलब्ध OPD परामर्श सेवा तथा Pathology, Radiology, Surgical, Dialysisआदि सुविधाहरुको उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । अस्पतालमा उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा अन्यत्रबाट भएको उपचार खर्चको सोधभर्ना गरिने छैन ।

ग. अवकाशप्राप्त जेष्ठ प्रहरीहरुका लागि:
७० भन्दा बढी उमेर भएका जेष्ठ प्रहरी कर्मचारीहरुलाई वहालवाला प्रहरी कर्मचारीले पाए सरह  (अन्यत्र अस्पतालमा रेफर गरी प्राप्त हुने बाहेक) अस्पतालमा उपलब्ध सेवासुविधाहरु मात्र निशुल्क उपलब्ध गराईनेछ ।

घ. सेवा सुविधा पाउने प्रक्रिया तथा सोको लागि आवश्यक कागजातहरु

 • बहालवालाको पति वा पत्निको हकमा परिचय पत्र  निबृत प्रहरी कर्मचारीको लागि पेन्सनपट्टा, नाता प्रमाणित र नागरिकताको आधारमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट बनाईएको औषधोपचार पुस्तिका (SICK BOOK)
 • बहालवाला प्रहरीका आश्रित छोरा र छोरीको हकमा नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता र निर्वृत प्रहरी तथा अमर प्रहरीका हकमा पेन्सन पट्टा, नाता प्रमाणितका आधारमा  अस्पतालबाट बनाईएको उपचार पुस्तिका (SICK BOOK)
 • उपचार सुविधा लिनका लागि प्रहरी अस्पतालमा आउँदा हरेक पटक तोकिएको दस्तुर बुझाई Sick Bookदर्ता   गर्नुपर्दछ ।
 • तर १० दिन भित्र पुन: उपचार सुबिधा लिनु परेमा सोहि शुल्कबाटै सुविधा हासिल हुनेछ
 • OPD परामर्श सेवा बाहेक Pathology, Radiology, Surgical, Dialysis आदि लगायत तोकिएका अन्य सेवा सुविधाहरुका लागि अस्पतालले तोकेको न्युनतम शुल्क बुझाएर मात्र सेवा लिन पाईने छ ।
  *२१ वर्ष उमेर नाघेका सन्ततिहरुका लागि प्रहरी अस्पतालको उपचार सेवा सुबिधा प्राप्त हुने छैन ।
  *पेन्सन पट्टा नभएका अवकाश प्राप्त प्रहरी कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई अस्पतालको उपचार सेवा सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

२. शैक्षिक वृत्ति:
क. वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका प्रहरी बिद्यालयहरुमा कक्षा ६ देखि कक्षा १२ अध्ययनरत प्रहरी हवल्दार देखि कार्यालय सहयोगी कर्मचारीसम्मका सन्ततिहरुलाई उपलब्ध गराईँदै आएको शैक्षिक वृत्ति मासिक रु ३००।– का दरले शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराईनेछ ।
ख. अमर प्रहरीका सन्ततिहरुलाई प्रहरी बिद्यालय लगायत अन्य जुनसुकै विद्यालयमा अध्ययनरत रहेमा पनि शैक्षिक वृत्ति  दिईनेछ । प्रहरी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने सन्ततिका हकमा सम्बन्धित विद्यालयमा नै शैक्षिक वृत्ति रकम पठाइने छ भने अन्य विद्यालयमा अध्ययन गर्नेको हकमा “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१”-अनुसूचि १ बमोजिमको निवेदनको आधारमा अनुसूचि २ बमोजिमको अधिकारपत्र उपलब्ध गराई सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराईनेछ । यस्तो सुविधा अनुतिर्ण हुने विद्यार्थीको हकमा अनुतिर्ण भएको वर्षमा प्रदान गरिने छैन ।

शैक्षिक वृत्ति लागि आवश्यक कागजातहरु:

 •  हकवालाको निवेदन ।
 • नाता प्रमाणित पत्रको प्रतिलिपि (वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि)
 • सम्बन्धित विधालयमा अध्ययन गरिरहेको प्रमाणपत्र
 • पास भएको मार्कसिटको प्रतिलिपि
 • निवेदकको नागरिताको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
 • निवृत प्रहरी कर्मचारी भए पेन्सनपट्टाको प्रतिलिपि ।
 • अमर प्रहरीका सन्ततिका हकमा मृत्यु खालिको पत्रको प्रतिलिपि ।
 •  सम्बन्धित विधार्थीको २ प्रति फोटो ।

ग. जेहन्दार छात्रवृत्ति:
नेपाल प्रहरीका सबै विद्यालयहरुमा अध्ययनरत वहालवाला जु.प्र.अ. देखि प्र.का.स. सम्मका सन्ततिहरु मध्ये सर्वोत्कृट अंक प्राप्त गर्ने जेहन्दार सन्ततिहरुलाई निम्न कोटामा मासिक रू. ५००।– दरले छात्रबृत्ति दिईनेछ । सम्बन्धित प्रहरी विद्यालयबाट जेहन्दार कोटामा छनोट भई सिफारिश गरिएका सन्ततिलाई कल्याण महाशाखाबाट १ वर्ष सम्म छात्रबृत्ति रकम उपलब्ध गराईनेछ।(अमर तथा भु.पु.का सन्ततीलाई यो छत्रवृत्तीको व्यवस्था नभएको)
     (क) जु.प्र.अ. का सन्ततिः २ जना ।
     (ख) प्र.ह. देखि कार्यालय प्र.का.स. का सन्ततिः ४ जना ।

जेहेन्दार छात्रवृत्तिको लागि आवश्यक कागजातहरु
     १. सम्बन्धित विधालयको सिफारिस पत्र ।
     २. मार्कसिटको प्रतिलिपि ।

घ. उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति:
हरेक वर्षको SLC परीक्षामा उच्च अंक हासिल गर्ने वहालवाला, अवकाशप्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरीका सन्ततिहरुलाई निम्नानुसारको कोटामा उच्चशिक्षाको लागि अध्ययनकार्य जारी रहेसम्म लगातार ५ वर्षसम्म छात्रबृत्ति रकम दिईनेछ । छनोटमा परेको कुनै सन्तति कुनै कक्षामा अनुतीर्ण भएमा यो सुविधाबाट बन्चित गरिनेछ ।

वहालवाला कर्मचारीको सन्ततिको लागि (मासिक रू १,५००।–)
     (क) प्र.ना.उ. र प्र.नि. का सन्तति                - २ जना
     (ख) जु.प्र.अ. का सन्तति                            - ४ जना
     (ग) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति         - १० जना

अवकाश प्राप्त प्रहरीको सन्ततिको लागि  (मासिक रू १,०००।–)
    (क) प्र.नि. का सन्तति                                - २ जना
    (ख) जु.प्र.अ. का सन्तति                            - ४ जना
    (ग) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति          - ४ जना

अमर प्रहरी र अवकाश प्राप्त अशक्त प्रहरीको लागि (मासिक रु १,०००।– ) १०/१० जना  

सामुदायिक विद्यालयहरु बाट SLC मा उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने वहालवाला प्रहरीका सन्ततीको लागि (मासिक रु १५००।–)
      (क) जु.प्र.अ. का सन्तति                          - ५ जना
      (ख) प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति        - १० जना

आवश्यक कागजातहरु:
     १. SLC (SEE) परीक्षामा प्राप्त गरेको लब्धांक पत्र तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
     २. छनौटमा परेकाहरुको हकमा कलेजमा अध्ययनरत रहरको प्रमाण ।
     ३. वहालवाला कर्मचारीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा अभिभावकको पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

ङ. उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति:
उच्चशिक्षा प्रोत्साहन छात्रबृत्ति (शिक्षा मन्त्रालयको छात्रबृत्ति परीक्षामा छनोट भई चिकित्साशास्त्र, ईन्जिनियरीङ, नर्सिङ, Computer Science आदि विषयहरुमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत वहालवाला, अवकाशप्राप्त र अमर प्रहरीका सन्ततिलाई निम्नानुसार प्रोत्साहनस्वरुप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराईनेछ:

वहालवाला तथा अवकास प्राप्त प्रहरीका हकमाः
     १. प्र.ह. र प्र.ज. र का.स.का सन्तति लाई रु. १ लाख ।
     २. जु.प्र.अ.का सन्ततिलाई रु.७५ हजार ।
     ३. सि.प्र.अ.का सन्ततिलाइ रु. ५० हजार ।
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा अवकासप्राप्त अशक्त प्रहरीका हकमा जुनसुकै दर्जाका भए पनि रु. १ लाख ।

आवश्यक कागजातहरु:
     १. शिक्षा मन्त्रालएको छात्रवृत्तिमा छनोट भएको प्रमाण कागजात ।
     २. अध्ययनरत क्याम्पसको सिफारिस पत्र ।
     ३. वहालवाला कर्मचारीको सन्ततीको हकमा कार्यरत प्रहरी कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
     ५. नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।

च. IPTF छात्रवृत्ति
सन् १९९२ मा United Nations’ International Police Task Force (IPTF) मिसन पुरा गरी फर्केर आएका नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरुबाट स्वैच्छिक रुपमा एकमुष्ट USD १३,४५०/-(ने.रू.७,८६,८४२।५५) जम्मा गरी खडा गरिएकोIPTF छात्रबृत्ति कोषको ब्याजबाट १० कक्षासम्म अध्ययन गर्नका लागि सो कोषको ब्याजले खामेसम्मको संख्यामा एक जनालाई बार्षिक रु. ६०००/–का दरले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका द्घन्द पिडित अशक्त प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी छात्रबृति प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । छनोटमा परेका सन्ततिले १० कक्षा पुरा नगरेसम्म लगातार छात्रबृत्ति रकम पाईरहने छन् तर अध्ययन कार्य बीचमै छाडेमा भने छात्रबृत्ति रकम दिईने छैन । छात्रबृत्तिका लागि छनोट गर्ने कार्य प्रहरी कल्याण महाशाखाबाट गरिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. सम्बन्धित अभिभावकको निवेदन ।
     २. अध्ययन गरिरहेको विधालयको सिफारिस पत्र ।
     ३. निरन्तरताको लागि प्रत्येक शैक्षिक सत्र पश्चात पास भएको मार्कशिटको प्रतिलिपि ।

३. जेष्ठ प्रहरी कल्याणकोष निवृत्तिभरण
नेपाल प्रहरीमा सेवा गरी अवकाश प्राप्त गरेका पेन्सन होल्डर ७० वर्ष उमेर पूगेका पुर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई (पुरुषः मासिक रु. १,०००/– र महिला मासिक रु. १,५००/– का दरले) नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट कदर स्वरुप प्रहरी कल्याणकोष निवृत्तिभरण उपलव्ध गराईएको छ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१” को अनूसूचि ५ बमोजिमको निवेदन ।
     २. पेन्सन पट्टाको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ३. नियुक्ति पत्र /अवकास पत्र वा प्रसंसा पत्रको फोटोकपि ।
     ४. उमेर स्पष्ट हुने नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ५. पासपोर्ट साईजको २- प्रति फोटो ।

४. दिर्घ सेवा कदर पुरस्कार
नेपाल प्रहरीबाट अनिवार्य (उमेरको हद, सेवा अवधि, पदावधि का आधारमा) अवकाश हुने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सेवा निवृत्त भई विदाई भएर जाने क्रममा लामो समय प्रहरी सेवामा समर्पित भएवापत कदर स्वरुप प्रशंसा पत्र सहित रु. १० हजार नगद प्रदान गरिएको छ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. रकम माग भएको कार्यरत कार्यालयको पत्र ।
     २. निवृत हुने प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

५. प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहयोग
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरी कारवाहीहरुमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको मनोवल बृद्धि गराई सेवा प्रति उत्प्रेरित गराउन प्रहरी कारवाहीको क्रममा घाईते हुने तथा संगठनको छवि उच्च पार्ने खालका सहासिक कार्यगर्ने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आर्थिक सहयोग तथा प्रोत्साहन स्वरुष प्रति ब्यक्ति रु. १०,०००।– (दश हजार) प्रदान गरिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. रकम उपलब्ध गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभागको सिफारिस पत्र तथा पत्र साथ प्रहरी कर्मचारीबाट भएको प्रशंसनिय कामको विवरण ।
     २. सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको परिचय पत्रको फोटोकपि ।
     ३. सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कम्प्युटर कोड सहितको तिनपुस्ते अभिलेख ।

६. आर्थिक सहयोग
दैवी प्रकोप तथा अन्य विपत्तिमा परेका वहालवाला, पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु र अमर प्रहरीका परिवारहरुलाई (प्रकोपमा परि क्षति भएमा, दूर्घटनामा परी वा जटिल रोग लागि औषधी उपचार गर्नु पर्ने अवस्थामा पुष्ट्याँई हुने आवश्यक प्रमाण कागजातका आधारमा) कल्याण कोषको स्वीकृत योजना  बमोजिमको आर्थिक सहायता तत्काल दिईनेछ। (१०,०००।- सम्म)  यो सुविधा सम्बन्धित प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा रहेको कल्याण कोषबाट समेत उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. बहालवाला प्रहरी कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस पत्र र अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व कर्मचारीको हकमा, पूर्व संगठनको सिफारिस पत्र वा सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन ।
     २. औषधी उपचार वापत आर्थिक सहयोगको लागि चिकित्सकको चेकजाँच गरेको प्रमाण कागजातहरु ।
     ३. दैवी प्रकोप वापत पाउने सहयोगको लागि नजिकको प्रहरी कार्यालयले गरेको घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का र सिफारिस पत्र ।
     ४. अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीको हकमा पेन्सन पट्टा र नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि समेत आवश्यक पर्ने ।

७. औषधी उपचार अनुदान (औषधी उपचार सुविधा)
अमर प्रहरी कर्मचारीहरुका श्रीमान वा श्रीमती, निवृत्तभरण सुविधा प्राप्त पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु आफै वा आश्रीत श्रीमान श्रीमति मध्य कसैलाई मृगौला, क्यान्सर र मुटु सम्बन्धि रोगको उपचार गर्नु परेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको सिफारीसमा कुनै एकलाई एक पटककोलागि मात्र रू. १ लाख अनुदान सहयोग प्रदान गरिनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु
     १. सम्बन्धित ब्यक्तिको निवेदन ( पेन्सन पट्टाको फोटोकपि/नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रको फोटोकपि र नागरिकताको प्रमाणपत्रको फोटोकपि)
     २. प्रहरी अस्पतालको विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
    ३. नेपाल प्रहरी अस्पातलको मेडिकल बोर्डको निर्णय पत्र ।
    ४. उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराई दिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण माहाशाखालाई लेखिएको प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

८. कृयाकर्म खर्च अनुदान
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीको मृत्यू भएमा निजको नजिकको हकवालालाई रू. २५,०००।– खर्च दिईने व्यवस्था रहेको छ । यो सुविधा बमोजिमको रकम कल्याण कोष वा क्षेत्रिय कल्याण कोष वा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मार्फत उपलब्ध गराईनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. हकवालाको निवेदन
     २. बहालवाला कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयबाट मुत्यु खालि गरिएको पत्र ।
     ३. मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र ।
     ४. हकवालासंग नाता प्रमाणित कागज ।
     ५. हकवालाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र प्रतिवेदन ।
     ६. पेन्सनवाला कर्मचारी भए पेन्सन पट्टाको प्रतिलिपि ।
     ७. हकवाला पत्नी नभएको अवस्था भए निजको मुत्यु दर्ता गरेको पत्र ।
     ८. विवाह दर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि वा पत्नि हुन भनि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन/गा.वि.स.को पत्र ।

९. औषधी उपचार अनुदान (विेशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत)
वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरु बाहेक श्रीमान्/ श्रीमतिलाई असाध्य रोग लागेमा मेडिकल बोर्डको सिफारीसमा रु. १ लाख नगद अनुदान दिईनेछ ।

१०. क्षतिपूर्ति राहत अनुदान
वहालवाला प्रहरीहरुका लागि संचालित विशेष आर्थिक कल्याणकारी योजना अन्तर्गत जुनसुकै कारणबाट बहालमा छँदै मृत्यु भएमा हकवालालाई राहतस्वरुप रु. ३ लाख नगद अनुदान दिईनेछ ।

आवश्यक कागजातहरु:-
     १. सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन
     २. प्रहरी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट जाँच भएको प्रमाण ।
     ३. प्रहरी अस्पतालको मेडिकल बोर्डको निर्णय पत्र
     ४. उपचार खर्च अनुदान उपलब्ध गराईदिन प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण महाशाखालाई लेखिएको प्रहरी अस्पतालको सिफारिस पत्र ।

११. अन्य अनुदान
कल्याण कोषको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमहरु मध्य नियमित रुपमा कल्याण महाशाखा तथा तोकिएका कार्यालयहरुबाट उपलब्ध गराईने उल्लेखित अनुदानहरु र अनुदान दिनका लागि  वार्षिक कार्यक्रममा तोकिएका कार्यक्रमहरु बाहेक कल्याण कोषबाट अन्य अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने अवस्था भएमा संचालक समितिको बैठकबाट निर्णय गराएर मात्र निकासा गर्न सकिनेछ ।

१२. कल्याणकारी सहूलियत (उपचार) ऋण सापटी
बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा प्रहरी कर्मचारीहरुका परिवार (आमा, बुवा, श्रीमान, श्रीमति, छोरा तथा छोरी) असाध्य रोग लागि विमारी भई औषधी उपचार गर्नुपरेमा नेपाल प्रहरी अस्पतालको सिफारिसमा दूई वर्षको लागि कल्याण महाशाखाको लेखाशाखा मार्फत रु. १ लाख ५० हजारसम्म निब्र्याजि ऋण उपलब्ध गराईनेछ । (किस्ताबन्दी तथा विशेष ऋण सापटी लिएको भए सम्पूर्ण सावा व्याज भक्तानी गरिसकेको हुनुपर्दछ ।)

आवश्यक कागजात
     १. कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र
     २. “प्रहरी कल्याण कोष संचालन कार्यविधि २०७१” को अनुसूचि-१३ बमोजिमको प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
     ३. नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
     ४. कर्मचारी परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि  
     ५. कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।
     ६. विरामी र कर्मचारीको बीचको नाता प्रांणित प्रमाणपत्र(श्रीमान श्रीमतिको हकमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र)
     ७. विशेष कल्याणकारी सहुलियत ऋण प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध गराईएको खाता सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले खातावालालाई दिएको खातावालाको नाम, ठेगाना, खाताको किसिम,खाता नम्बर र बैंकको विवरण समेत खुल्ने प्रमाण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि/खाता सम्बन्धमा प्रमाण स्वरुप बैंकले लेखिदिएको पत्रको सक्कल पत्र ।

१३. किस्तावन्दी सहुलियत ऋण
प्रहरी कल्याण कोषको वार्षिक कल्याणकारी योजना अनुसार वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुलाई किस्तावन्दी सुविधामा तपशिल बमोजिमका सामानहरु स्वीकृत बजेटको सिमा भित्र रही उपलब्ध गराईनेछ ।
     १. हलुका सवारी साधन (कार, जिप)
     २. फ्रिज
     ३. मोटरसाईकल
     ४. सोलार
     ५. ल्यापटप
     ६. ईन्भर्टर
     ७. डेस्कटप कम्प्युटर
     ८. माईक्रोओभन
      ९. एल.सि.डि./ एल.ई.डी. / साधारण टि.भि.
     १०. वासिङ मेसिन
     ११. ट्रेड मिल

प्रहरी कल्याण कोषबाट किस्ताबन्दीमा सामान प्राप्त गर्नको लागि आवश्यक योग्यता
     १. वहालवाला प्रहरी कर्मचारी हुनुपर्दछ ।
     २. हलुका सवारी साधन (कार/जीप) लिन चाहने इच्छुक प्रहरी अधिकृतहरुको लागि सेवा अवधि ७ वर्ष पुरा भई, जु.प्र.अ. को हकमा ७ वर्ष, प्र.नि. देखि प्र.उ. सम्म ५ वर्ष र सो भन्दा माथिको दर्जाको हकमा १ वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्दछ ।
     ३. मोटरसाईकल / स्कुटर, ल्यापटप, डेस्कटप कम्प्युटर, एल.सि.डि./ एल.ई.डी. / साधारण टि.भि., फ्रिज, सोलार, ईन्भर्टर, माईक्रोओभन, वासिंङ मेसिन र ट्रेड मिल आदि लिन ईच्छुक प्रहरी कर्मचारीहरुको हकमा सेवा अवधि सामान्यतया ५ वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ (तर ल्यापटपको हकमा आधारभुत तालिमरत अधिकृत/जवानलाई समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ) ।
     ४. कल्याण कोष विशेष आर्थिक कल्याणकारी शाखावाट ऋण सापटी नलिएको हुनुपर्दछ ।
     ५. प्रहरी कर्मचारीहरुले किस्तावन्दीमा सामान लिँदा नयाँ सामानहरुमात्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
     ६. कल्याणकोषवाट अन्य १ लाख भन्दा बढीको सामान किस्तामा लिएको भएमा सो सामानको किस्ता चुक्ता भईसकेको हुनुपर्दछ ।

आवश्यक कागजात:-
     १. कार्यरत कार्यालयको सिफारिस पत्र ।
     २.  प्रहरी कर्मचारीको निवेदन ।
     ३.  नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ४.  कर्मचारी परिचय पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
     ५.  कम्प्युटर कोड सहितको तीनपुस्ते अभिलेख ।
     ६.  हलुका सवारी साधन तथा मोटरसाईकलको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

सहूलियत ऋण सापटी कार्यक्रम (विशेष कल्याणकारी योजना)

बिबरण प्रदान गरिने सहुलियत ऋण रकम बार्षिक ब्याजदर मासिक किस्ता रु. अवधि
प्र.ना.म.नि. र सो भन्दा माथि रु.तीन लाख ७% ५,९४० ५ वर्ष
प्र.नि. देखि प्र.व.उ. सम्म रु.दुई लाख ७% ३,९६०।- ५ वर्ष
प्र.का.स. देखि प्र.ना.नि. रु.१ लाख पचास हजार ७% २,९७०।- ५ वर्ष

१४. योगेन्द्र स्मृति साहसिक पुरस्कार
साहसिक कार्य गर्ने व्यक्तिहरुको छनोट सिफारिसमा  परेका ब्यक्तिलाई प्रहरी दिवसका दिन नगद रु. ५,५५५/– प्रमाणपत्र तथा ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।

१५. अशक्त प्रहरीका लागि राहतका सामान वितरण
सशस्त्र मुठभेड, आतंककारी विरुद्धको कार्वाही, सवारी दुर्घटना घाईते भई वा अन्य रोग आदिबाट अशक्त भएका वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि आवश्यकता अनुसार ४ पांग्रे स्कुटर, कृत्रिम  अंगहरू  (हातगोडा, पंजा तथा औंलाहरु आदि) र श्रवणयन्त्रहरु निःशुल्क उपलब्ध गराईएको छ ।

१६. तालीम तथा सिप बिकास
     क) सेवा निबृत्त हुन लागेका प्रहरी कर्मचारीहरुका लागि सिपमूलक तालीम ।
     ख) अमर प्रहरी परिवार तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुलाई सहकारी संस्था सञ्चालन तालीम ।

१७. प्रहरी विद्यालय
वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी कर्मचारीहरु र अमर प्रहरीका सन्ततीहरुलाई सरल र सुलभ रुपमा स्तरिय शिक्षा प्रदान गर्नका लागि नेपाल प्रहरीबाट निम्न स्थानमा संचालन भएका प्रहरी विद्यालयहरुबाट अत्याधिक प्रहरी कर्मचारीहरु लाभान्वित हुने ब्यवस्था मिलाईएको छ । निम्न:-
     १. नेपाल प्रहरी बिद्यालय साँगा, काभ्रे । (केन्द्रीय)
     २. नेपाल प्रहरी बिद्यालय सामाखुशी, काठमाण्डौं । (महानगरीय)
     ३. प्रदेश नं १ - नेपाल प्रहरी बिद्यालय धरान, सुनसरी ।
     ४. प्रदेश नं २- नेपाल प्रहरी बिद्यालय जिगडिया, रौतहट ।
     ५. प्रदेश नं ३- हाल नभएको । (प्रक्रियामा रहेको )
     ६. प्रदेश नं ४- नेपाल प्रहरी बिद्यालय बेलचौतारा, तनँहु ।
     ७. प्रदेश नं ५- नेपाल प्रहरी बिद्यालय गुलरिया, दाङ ।
     ८. प्रदेश नं ६- हाल नभएको । (प्रक्रियामा रहेको )
     ९. प्रदेश नं ७-नेपाल प्रहरी बिद्यालय धनगढी, कैलाली ।

१८. प्रहरी आवास भवन
बहालवाला सि.प्र.अ., जु.प्र.अ. तथा जवानहरुको लागि प्रहरी कल्याण कोषबाट निर्मित काठमाण्डौ सामाखुसी स्थित आवास सुविधा आलो-पालो सबैले समानरुपमा उपभोग गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाईएको छ । आवास सुबिधा उपलब्ध गराउँदा "प्रहरी आवास सुविधा प्रयोग तथा संचालन निर्देशिका, २०७०"बमोजिम सि.प्र.अ.बाट शुरु तलब स्केलको १० प्रतिशत र जु.प्र.अ. तथा जवानबाट ८ प्रतिशत दरले भाडा लिई आवास उपलब्ध गराईने व्यवस्था रहेको छ ।

आवास सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया तथा क्राईटेरिया
     १. आवास सुविधा लिन चाहने प्रहरी कर्मचारीले प्र.प्र.का.कल्याण महाशाखामा निवेदन दिई दिएको निवेदनको दर्ता क्रमानुसार यो सुविधा उपलब्ध गराईने ।
     २. आवासको कोटा छुट्याईएका कार्यालयहरुका हकमा प्रहरी कर्मचारीले कार्यरत रहेको कार्यालयमा नै आवेदन दर्ता गराउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले कोटा अनुसार सुविधाको लागि प्र.प्र.का.कल्याण शाखामा सिफारिस गरी पठाउनु पर्नेछ ।
     ३. आवास गृह सुविधा प्राप्त कर्मचारीले यो सुबिधा बढिमा २ वर्षसम्म उपभोग गर्न पाउनेछन । तर निर्देशिका विपरित अनुशासनहिन कार्य भए गरेको ठहर भएमा जुनसुकै बेला हटाउन सकिनेछ ।
     ४. काठमाण्डौं उपत्यका भित्र स्थाई घर भएका यु.एन. मिसन गई सकेका र एक पटक आवास सुविधा लिई सकेका प्र.क.लाई सामान्यता आवास सुविधा उपलब्ध गराईने छैन ।
     ५. एक वर्ष भित्र कुनै प्रकारको विभागिय कारवाही नभएको हुनु पर्नेछ ।
     ६. सुविधा उपभोग गर्नको लागि विवाहित भई परिवार साथै रहेको हुनु पर्नेछ ।

१९. अतिथि गृह
काठमाण्डौको,भृकुटीमण्डप र नेपालगंजको धम्बोझीमा वहालवाला तथा अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरु तथा परिवारका सदस्यहरु र अमर प्रहरी परिवारहरुका लागि काम विशेषमा आवतजावत गर्दा न्यूनतम शुल्कमा केहि दिनका लागि आवास सुविधा उपलब्ध गराउने उदेश्यका साथ संचालन भएका अतिथि गृह निम्नानुसारको सहुलियत दरमा उपलब्ध गराईनेछ यस्तो दररेट आवस्यकता अनुसार संचालक समितिको बैठकबाट परिवर्तन गर्न सकिनेछ । यस्तो अतिथि गृहमा सामान्यतया अन्य ब्यक्तिहरुलाई बस्ने अनुमति हुनेछैन ।

काठमाण्डौं स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर:  
सि.नं. विवरण काठमाण्डौं शुल्क रु.
प्र.उ. २००
प्र.ना.उ. प्र.नि. १५०
प्र.ना.नि. प्र.स.नि. १००
प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स. ७५
नेपालगंज स्थित अतिथि गृहको शुल्क दर:  
सि.नं. विवरण काठमाण्डौं शुल्क रु.
प्र.ना.उ.र सो भन्दा माथि ११०
प्र.नि. ६०
प्र.ना.नि. प्र.स.नि. ४०
प्र.ह. प्र.ज. प्र.का.स. ३०

२०. कोषबाट आय अर्जनका लागि संचालित सेवामुलक कार्यहरु

क. प्रहरी पेट्रोल पम्प
नेपाल प्रहरीका सवारी साधनहरु तथा प्रहरी कर्मचारीहरु र सर्व साधरणलाई सरल रुपमा ईन्धन उपलब्ध गराई सेवा पुराउने तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरु संचालनका लागि केहि आय आर्जन गरि टेवा पुर्याउने उद्देश्य सहित प्रहरी कल्याण कोषबाट संचालन भईरहेको प्रहरी पेट्रोल पम्पबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरमा निरन्तर अभिवृद्घि गर्न कल्याण महाशाखाको अनुगमन डेस्क मार्फत अनुगमन गर्ने, दैनिक बिक्रि तथा मौज्दातहरुको विवरण लिने लगाएतका कार्यहरु गरिनेछ र सेवा सम्बन्धमा सेवाग्राही हरुको गुनासो सम्बोधनका लागि उजुरी पेटीका मार्फत उजुरी संकलन गरि गुनासो ब्यवस्थापन गरिने व्यवस्था रहेको छ।
हाल संचालनरत पेट्रोल पम्पहरु

सि.नं बिवरण कैफियत
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,नक्साल  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,सामाखुसी  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,पथलैया  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,कदमाहा  
प्रहरी कल्याण कोष,पेट्रोल पम्प,भरतपुर निर्माण प्रक्रियामा रहेका

ख. नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लव
प्रहरी कल्याण कोषले काठमाण्डौ भृकुटीमण्डप स्थित प्रदर्शनीमार्गमा नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लव सञ्चालन गरी मासिक,त्रैमासिक,अर्धवार्षिक,वार्षिक तथा द्वै-वार्षिक रुपमा क्लबकको सदस्यता लिई उपलब्ध सेवा सुवीधाहरुको उपभोग गर्न सकिनेछ भने सदस्यता नलिई पनि दैनिक शुल्क तिरि सेवा लिन सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

Category Monthly Quarterly Bi-annual Annual  
A. All Events Membership         Membership hour
Single 10,000 20,000 30,000 40,000 7am-10am
Couple 15,000 30,000 40,000 60,000 4pm-7pm
Family       1,00,000  
B. Gym Membership         Opening Hours
Single 5,000 10,000 15,000 20,000 7am-10am
Couple 9,000 18,000 25,000 35,000 3:30pm-7pm
Family 15,000 30,000 45,000 60,000  
C. Gym Membership         Opening Hours
Single 3,000 6,000 9,000 15,000 6am-10am
Couple 5,000 10,000 15,000 25,000 3pm-7pm
Family 9,000 18,000 25,000 35,000  
 D. Sauna Membership          Opening Hours
Single 5,000 10,000 15,000 20,000 7am-11am
Couple 9,000 18,000 25,000 35,000 4pm-7pm
Family 15,000 30,000 45,000 60,000  

माथिको सेवा शुल्कमा छुटको व्यवस्था
     १. वहालवाला तथा सेवा निवृत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई- ७५% छुट
     २. परिवारका सदस्यहरुलाई-५०% छुट

प्रहरी कर्मचारीहरुको लागि मात्र निम्न दिनहरुमा निशुल्क सेवा उपलब्ध गराईनेछ:-
     १. आईतबार- सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई
     २. मंगलबार- जू.प्र.अ.लाई
     ३. विहिवार- प्र.ह.,प्र.ह., का.स. कर्मचारीहरुलाई

सर्वसाधारणका लागि छुट
     १. नेपाल सरकारका वहालवाला निजामति प्र.क.का लागि- २५%
     २. १० वर्ष मुनिका बालबालिका/विधार्थीका लागि-३५%
     ३. अपांङगहरुलाई- ३५%
     ४. ७० वर्ष भन्दा बढी उमेर पुगेका जेष्ठ नागरीका लागि नि:शुल्क सेवा दिईने ।
* छुट सेवा लिन चाहिने आवश्यक कागजात वहालवाला प्रहरी कर्मचारीले परिचय पत्र तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीले पेन्सनपट्टाको फोटोकपी र परिवरको हकमा पारिवारिक परिचय पत्र (नेपाल प्रहरी अस्पतालको पारिवारिक कार्ड वा नाता प्रमाणित) पेश गर्नु पर्नेछ ।

२१. प्रहरी कल्याण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु
     क.    कल्याणकारी कार्यक्रम संचालनमा खर्च गरिने अर्थ संकलनको लागि हाल कायम रहेका स्रोत र स्रोतहरुबाट गरिने संकलन तपशिल बमोजिम  हुनेछन् ।
     ख.    प्रहरी कर्मचारीहरुले यू.एन. मिशनमा प्राप्त गरेको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको रकम ।
     ग.    UNPOL मिशनमा सहभागि हुने प्रहरी कर्मचारीहरुबाट हाल कायम रहिरहेको दररेट
     घ.    पहिलो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १० % हुन आउने रकम ।
     ङ.    दोस्रो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा ११ %हुन आउने रकम ।
     च.    तेस्रो पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी रकममा १२ %हुन आउने रकम ।
     छ.    चौथो र सो भन्दा बढी पटकः मासिक खर्च यू.एस.डलर ५०० कट्टी गरि बाँकी  रकममा १३ % हुन आउने रकम ।
     ज.    FPU मिशनमा सहभागि हुने प्रहरी कर्मचारीहरुबाट पाउने भत्ता रकममा १० % हुन आउने रकम ।
     झ.    विशेष आर्थिक कल्याणकारी कार्यक्रमको लागि प्रत्येक कर्मचारीहरुबाट प्रत्येक महिना रु ५०० को दरले कट्टी गरि जम्मा हुने रकम ।
     ञ.    FPU मिसनहरुमा बन्दोबस्तिका सामानहरुमा लगानी गरेबापत यू. एन. बाट प्राप्त हुने शोधभर्ना  Reimbursement रकम ।
     ट.    किस्ताबन्दी ऋण सहुलियतमा कार्यक्रमबाट आर्जन हुने ब्याज वापतको रकम ।
     ठ.    कोषबाट संचालित पेट्रोल पम्पहरुबाट हुने बार्षिक आम्दानी ।
     ड.    काठमाण्डौ, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, पोखरा, स्याङजा, बुटवल, नेपालगंज आदि स्थानहरुमा रहेका पसल कवलहरुबाट प्राप्त आम्दानी ।
     ढ.    काठमाण्डौ, भृकुटीमण्डप तथा नेपालगंज, धम्बोझी स्थित अतिथि गृहहरुबाट सेवा लिए बापत प्रहरी कर्मचारीहरुबाट लिईने भाडा ।
     ण.    भृकुटीमण्डप स्थित नेपाल प्रहरी हेल्थ क्लवबाट हुने आम्दानी ।
     त.    नेपालगंज स्थित माछा पोखरीबाट हुने आम्दानी ।
     थ.    स्टिकर, परिचयपत्र लगाएत विविध शिर्षकबाट हुने आम्दानी ।
     द.    बिभिन्न बैंकहरुमा रहेको कोषको मौज्दात रकमको बार्षिक ब्याज आम्दानी ।

२२. फिल्म शुटिङकोलागि उपलब्ध गराईने निम्न सुविधाहरुबाट साविक देखिनै प्राप्त हुने गरेको सहयोग रकम

सि.नं. बिवरण अवधी सहयोग रकम रु. कै.
कार्यालय भवन ग्राउण्ड एक देखि ३ घण्टा ८०००।-  
सवारी साधन प्रतिघन्टा ६०००।-  
मेसिनरी वाकिटकी प्रतिसेट प्रति प्रतिघन्टा २५००।-  
घोडा प्रति प्रतिघन्टा २५००।-  
कुकुर प्रति प्रतिघन्टा ५०००।-  
अन्य सामान (हतियार बाहेक) १ देखि ३ घण्टा १०००।- प्रति आईटम
समारोह स्थल १ घण्टा ७०००।-  
हतियार ( कर्मचारी सहित ) प्रतिघन्टा/गोटा ५०००।-  
मोटर वोर्ड प्रतिघन्टा ५०००।-  

२३. प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम खर्च गरिने कल्याणकारी कार्यक्रमहरु
     (क) शैक्षिक बृत्ति, छात्रबृति तथा पुरस्कार ।
     (ख) प्रहरी स्कूल तथा अस्पतालहरुको पुर्वाधार विकासमा सहयोग ।
     (ग) कल्याण कोष संचालन तथा व्यवस्थापन र पर्व उत्सव समारोहको प्रवन्ध आदिमा खर्च ।
     (घ) बहालवालाका परिवार, अवकाश प्राप्त प्रहरीहरु तथा अमर प्रहरी परिवार र तिनका आश्रित परिवारहरुको उपचारका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताललाई औषधी उपचार अनुदान ।
     (ङ) क्रियाकर्म खर्च अनुदान तथा आर्थिक सहयोगहरु ।
     (च) FPU तथा UNPOL को रुपमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुको छनोट परीक्षा संचालन खर्च ।
     (छ) FPU तथा UNPOL संचालनमा बन्दोबस्तिका सामानहरु खरिदमा हुने खर्च ।
     (ज) आवश्यकता अनुसार संचालक समितिबाट निर्णय भई प्रदान हुने अनुदान सहयोगहरु र संचालन हुने बिभिन्न कार्यहरु ।

आ.व.२०७४/०७५ को प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी/खर्चको विवरण:   

सि.नं.  आम्दानी शिर्षक  आम्दानी रकम   सि.नं.  खर्च शिर्षक खर्च रकम 
UN Reimbursement from Haiti Mission 171,368,787.93 Haiti Mission Operation expenses 273032501.2
UN Reimbursement from Sudan Mission 216,306,990.03 Sudan Mission Operation expenses 288213174.5
UNPOL Individual Contribution 34,690,759.22  ३  UNPOL Expenses  2861161.81
 Return on Investment 227,195,052.76  ४  Investment in New mission Preparedness 0
 Promotional Item Sales 1,396,212.00  ५  Welfare Expenses 32998212
Other Income 737,353.00 Education  & Scholarship 12462000
Donation & Contribution Received 0 Medical Benefits 18436000
      Ceremonial Expenses 0
      Cost of Sales 8665849.21
      १० Depreciation 2232716.94
      ११ Administrative Expenses 7333245.1
      १२ Interest Tax to government 25537239.88
  जम्मा रकम 651,695,154.94     671,772,100.67
  खुद बचत रकम (20,076,945.73)      

 आ.व.२०७३/०७४ को प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी/खर्चको विवरण:  

सि.नं.  आम्दानी शिर्षक   आम्दानी रकम   सि.नं.  खर्च शिर्षक  खर्च रकम  
 १ UN Reimbursement from Haiti Mission 385,088,679.16  १ Haiti Mission Operation expenses 280596417.3
 २ UN Reimbursement from Sudan Mission 345,039,433.34  २ Sudan Mission Operation expenses 282676274.6
 ३ UNPOL Individual Contribution 35,382,903.62  ३ UNPOL Expenses 3906488.25
 ४ Return on Investment 88,876,284.67  ४ Investment in New mission Preparedness 5681430.45
 ५ Promotional Item Sales 789,387.00  ५ Welfare Expenses 26186676.65
 ६ Other Income 1,413,325.25  ६ Education  & Scholarship 10177800
 ७ Donation & Contribution Received  0  ७ Medical Benefits 14700000
      Ceremonial Expenses 0
      Cost of Sales 191707.75
      १० Depreciation 2437552.68
      ११ Administrative Expenses 8831324.91
      १२ Interest Tax to government 12307743.25
  जम्मा रकम 856,590,013.04     647,693,415.79
  खुद बचत रकम 208,896,597.25      

 आ.व.२०७२/०७३ को प्रहरी कल्याण कोषको आम्दानी/खर्चको विवरण:  

 सि.नं. आम्दानी शिर्षक    आम्दानी रकम  सि.नं.  खर्च शिर्षक खर्च रकम  
 १ UN Reimbursement from Haiti Mission 330,005,990.97  १ Haiti Mission Operation expenses 257888719.5
 २ UN Reimbursement from Sudan Mission 268,272,107.68  २ Sudan Mission Operation expenses 261764764.8
 ३ UNPOL Individual Contribution 32,163,777.57  ३ UNPOL Expenses 2797133.97
 ४ Return on Investment 125,084,648.58  ४ Investment in New mission Preparedness  0
 ५ Promotional Item Sales 937,061.00  ५ Welfare Expenses 70626679.82
 ६ Other Income 17,134,285.01  ६ Education  & Scholarship  11688200
 ७ Donation & Contribution Received 0  ७ Medical Benefits 12146662.5
      Ceremonial Expenses 90087
      Cost of Sales 0
      १० Depreciation 2667051.76
      ११ Administrative Expenses 5385708.46
      १२ Interest Tax to government 7154738.99
  जम्मा रकम 773,597,870.81     632,209,746.72
  खुद बचत रकम 141,388,124.09      

 


 बजेट शाखा

 • प्रहरी संगठनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने ।
 • चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्य योजना/अनुगमन योजना तयार गर्ने ।
 • Line Ministry Budgetary Information System (LMBIS) मा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी विभागीय प्रमुख मार्फत संगठन प्रमुखलाई जाहेर गर्ने ।
 • तालुक गृह तथा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावित बजेटको दफावार छलफलमा आवश्यकताको पुष्ट्याई पेश गरी निकासाको लागि सहमती कायम गर्ने ।
 • तालुक मन्त्रालयहरुबाट समय-समयमा भएको बजेट सम्बन्धी प्राप्त नीति तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
 • प्राप्त बजेटको मापदण्ड बनाई मातहत कार्यालयमा बाँडफाँड गर्ने ।
 • मातहत बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरुमा बजेट खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी बनाउनको लागि बजेट खर्च गर्ने मार्गदर्शन परिपत्र गरी सो बमोजिम सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्न निर्देशन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुबाट माग हुन आएको औचित्यताको अध्ययन गरी थप निकासा तथा रकामान्तर सम्बन्धी कार्य गर्न विभागीय प्रमुख तथा संगठन प्रमुख समक्ष जाहेर गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
 • केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।

आन्तरिक लेखा परिक्षण

क. आन्तरिक लेखा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण:

 •  नेपाल प्रहरीको बेरुजु फर्छ्यौट तथा आन्तरिक लेखा परिक्षणका लागि सुपरिवेक्षण गर्ने गराउने ।
 • आन्तरिक रुपमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभाग, निर्देशनालय, महाशाखा, शाखा तथा बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरु तथा बाह्य रुपमा गृह मन्त्रालय, महालेखा परिक्षक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, कर्मचारी सञ्चयकोष, निवृतिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र आदिसंग समन्वय गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने ।बजेट संचालन गर्ने कार्यालयहरुको विनियोजन खर्च तथा राजस्व र धरौटी समेतको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गरी देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्न लगाउने ।
 • प्रहरी कल्याण कोष मार्फत संचालित प्रहरी विद्यालयहरु अन्तरगत प्रहरी स्कुल साँगा बाहेक अन्य विद्यालयहरु तथा पेट्रोलपम्पको वार्षिक आम्दानी खर्चको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने ।

 ख. बेरुजु फर्छौट:

 • अन्तिम लेखा परिक्षणबाट कायम भएको बेरुजुको अध्यावधिक गरी मातहत प्रहरी एकाईहरुलाई तदारुकताका साथ बेरुजु उपर प्रमाण संकलन गर्न लगाई प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सम्परीक्षणको लागि पठाउने । (नमूना फाराम)
 • महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनको भाग-१ मा परेको बेरुजुको उपर प्रतिनिधी सभा सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको जवाफ तयार गर्ने ।
 • महलेखा परिक्षकको कार्यालयवाट हुने कार्यमूलक लेखा परीक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने र लेखापरीक्षणबाट देखिएका कमीकमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने कुरा वा बेरुजुमा उठेका समस्या सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयहरुबाट म्यादभित्र जवाफ संकलन गरी महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा पठाउने ।
 • सरकारी बाँकी रकम असुल उपरको लागि ताकेता गर्दा समेत असुल उपर हुन नसकेमा आवश्यक प्रमाण कागजात सहित केन्द्रीय तहशिल कार्यालयमा लगत कस्न पठाई बेरुजु फछ्र्यौट गराउने ।
 • बेरुजु मिनाहातर्फ कारवाही गर्नु पर्ने देखिएमा गृह मन्त्रालय मार्फत बेरुजु फर्छौट समिति तथा मन्त्रीपरिषदमा लेखी पठाउने ।

     ग. लेखा प्रशासन अनुगमन तथा तालिम सञ्चालन:•    

 • लेखा तालिम प्रशिक्षार्थी छनौट नीति २०६९ बमोजिम आर्थिक प्रशासनको निमित्त आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्र र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसंग समन्वय गरी आर्थिक प्रशासन तालिम सञ्चालन गर्ने ।
 • सार्वजनिक खरिद तथा भण्डार व्यवस्थापन तालिम सम्बन्धमा सम-सामयिक तालिम संचालन गर्ने ।
 • प्रहरी पेट्रोल पम्प, नेपाल प्रहरीविद्यालय,प्रहरी परिवार महिला संघ, आसराजस्ता सेवामूखी संस्थाहरुमा राखिने लेखापाललाई ब्यवसायिक लेखासम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने ।
 • आर्थिक प्रशासनमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख राखी लेखा प्रमुख अह्रनखटन नीति २०६९ बमोजिम कार्य गर्ने।
 • समय समयमा आर्थिक ऐन नियममा हुने गरेको परिवर्तन सम्बन्धमा मातहतलाई कार्यान्वयनका लागि समयमा नै जानकारी गराउने ।
 • आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा सालबसाली विनियोजित वजेट, अर्थ बजेट, धरौटी राख्ने र फिर्ता गर्ने प्रकृया, राजस्व असूली गर्ने प्रकृया समेत आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही आर्थिक कारोवार गर्न निर्देशन दिने र मातहत कार्यालयको अनुगमन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुको आर्थिक प्रशासन तथा सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया र भण्डार व्यवस्थापन सम्बन्धमा अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन गर्ने ।
 • आर्थिक ऐन नियममा देखिएका दुविधा र काम गर्दा आईपरेका समस्या उपर अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध अन्य निकायहरुसँग समन्वय गरी परेकादुविधा र समस्याहरु निराकरण गर्ने ।

 

लेखा शाखा

प्रहरी कर्मचारीहरुको वर्तमान तलव स्केल

 सि.नं. दर्जा शुरु तलव स्केल ग्रेड संख्या  ग्रेड रकम  जम्मा कै
 १  प्र.म.नि.  ६०,६८०  २  २,०२३  ६४,७२६  
 २  प्र.अ.म.नि.  ६०,६८०  २  २,०२३  ६४,७२६  
 प्र.ना.म.नि.  ५१,०००  ३  १,७००  ५६,१००  
 प्र.ब.उ.  ४७,३८०  ४  १,५७९  ५३,६९६  
 प्र.उ.  ४३,४६०  ५  १,४४९  ५०,७०५  
 प्र.ना.उ.  ४०,३८०  ५  १,३४६  ४७,११०  
 प्र.नि.  ३५,९९०  ८  १,२००  ४५,५९०  
 प्र.ना.नि.  २८,२००  ८  ९४०  ३५,७२०  
 प्र.स.नि.  २६,५७०  ७  ८८६  ३२,७७२  
१०  प्र.ह.  २२,०१०  ७  ७३४  २७,१४८  
११  प्र.ज.  २०,६८०  ८  ६८९  २६,१९२  
१२  प्र.का.स.  १९,४८०  १०  ६४९  २५,९७०  
१३  प्र.ज. रिक्रुट   १९,४८०      १९,४८०  

 • नीति निर्माण तहमा लेखा सम्बन्धी आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।
 • सम्बन्धित शाखाहरुमा भुक्तानीको लागि प्राप्त फाँटवारी, भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजात संलग्न भए नभएको हेरी खर्चलेख्ने ।
 • खर्च भएका रकमको सम्बन्धित कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई फरफारक लिने कार्य गर्ने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेखा सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राख्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीको लागि आवश्यक तलव, भत्ता, राशन बितरणको लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बैंकमा दाखिला गर्ने ।
 • बेरुजु सम्बन्धी अध्ययन गरी बेरुजुको अभिलेख राख्ने तथा बेरुजु फर्छौट गर्ने ।

भण्डार शाखा
प्रहरी भन्नासाथ Uniformity (एकरुपता) भन्ने बुझिने भएकोले र त्यसको लागि निश्चित गरिएको लत्ताकपडा तथा हातहतियार एवं असभावबाट सु-सज्जित गराउन एवं व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण तथा वितरण गर्न केन्द्रिय भण्डारको आवश्यकता भएको हुँदा नेपाल प्रहरी संगठनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिय  भण्डारको स्थापना भएको   हो । यस शाखाबाट प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीले पाउने जिन्सी सामाग्रीको भण्डारण गर्ने, विबरण राख्ने, वितरण गर्ने, जिन्सी सामाग्री लिलाम गर्ने, धुल्याउने, नष्ट गर्ने र मिन्हा तथा भण्डार व्यवस्थापन समेतको कार्यविधि अपनाउने जस्ता कार्यहरु गर्दछ ।


कर्मचारी प्रशासन शाखा:

प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नयाँ नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काज, नोकरी राजिनामा, अवकाश, निवृत्तिभरण, असाधारण सुविधा सिफारिस, उपदान सँग सम्बन्धित कार्यहरु लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यहरु प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।  उल्लेखित कार्यको अलवा प्रहरी कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखको रुपमा रहेको यस शाखामा अवकाश प्राप्त एवं वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाईल तथा PMIS अभिलेख अद्यावधिक रहन्छ ।

क. कर्मचारी प्रशासन शाखाले गर्ने प्रमुख कार्यहरु:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, भर्ना छनौट महाशाखाबाट नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आएका विभिन्न दर्जाका उमेदवारहरुलाई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) मा व्यवस्था भए अनुरुप नयाँ नियुक्ति गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा,काज लगायतको लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यबिधि तयार गर्ने ।
 • प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम सरूवा, बढुवा गर्ने र तालुक मन्त्रालय एवं मन्त्रिपरिषदबाट हुने सरुवा बढुवाको लागि तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • डोसियर तथा PMIS मा प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र उक्त अभिलेख प्रणालीलाई समयानुकुल विकास गर्ने ।
 • रिक्त दरबन्दीहरु एकिन गर्ने ।
 • तत्कालका लागि प्रहरी कर्मचारीहरु खटाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएमा काज अह्नन खटन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सरुवा, काज, पदस्थापन समेतको लागि समन्वय एवं आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • प्रचलित नियमानुसार विभिन्न आधारले सेवा निवृत्त भएका प्रहरी कर्मचारीहरु वा निजको आश्रित परिवारले पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, असाधारण सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
 • अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारले नियमानुसार पाउने सुविधाको लागि सिफारिस गर्ने ।
 • प्रचलित नियम बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नोकरी राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा प्रहरी निरीक्षक भन्दा  माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुको नोकरी राजिनामा तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरुको बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभिलेख राख्ने ।
 • नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी, अलंकार एवं पदकका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई दर्ज्यानि चिन्हबाट शु-सोभन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • मानवश्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु सँगआवश्यक समन्वय गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप तयार गर्ने कार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरु सँग आवश्यक परामर्श गर्ने ।
नेपाल प्रहरीको दर्जागत कुल दरवन्दी संख्या
सि.नं. विवरण प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ प्र.प्र.का. २५ ५८ ८४ २४२ ५९९ १,२३४ १,२५५ १,४९१ ३,४१८ ४८४ ३० १३०   ९,०५५
 २ म.न.प्र.का.     १७ ५५ १८७ ६७१ १,०४६ २,१९९ ७,१३० ३८५       ११,६९९
 ३ १ नं. प्रदेश  बिराटनगर     ११ ३१ १२२ ४६२ १,०८५ २,२०१ ६,९६७ ४३५     १०० ११,४१७
 ४ २ नं. प्रदेश  जनकपुर     १२ २१ १०६ ३९४ ९४५ १,९३९ ५,७२६ ३३७     ९२ ९,५७५
 ५ बागमती प्रदेश हेटौडा     ११ १९ १०२ ३०१ ७०३ १,५०६ ४,८०४ २७८     २५० ७,९७७
 ६ गण्डकी प्रदेश पोखरा     १० २२ ९० २९५ ६६९ १,३६८ ४,४४६ २६७     ९२ ७,२६२
 ७ ५ नं. प्रदेश  दाङ     १२ २५ १३२ ४२१ ९५६ १,९२२ ६,०९३ ३४६     १०० १०,०१०
 ८ कर्णाली प्रदेश सुर्खेत     १९ ७२  २४५ ५३३ १,१४७ ३,७३७ २४९     १०० ६,१११
 ९ सुदुरपश्चिम प्रदेश दिपायल     १९ ७८ २७३ ५९३ १,२१६ ३,८९८ २५०     १०० ६,४३७
कुल दरवन्दी संख्या ३४ ७९ १७० ४५३ १,४८८ ४,२९६ ७,७८५ १४,९८९ ४६,२१९ ३,०३१ ३० १३० ८३४ ७९,५४३

नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत दर्जागत संख्या
सि.नं लिङ्ग प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ पुरुष प्रहरी २१ ६६ १४९ ४०७ १,०९० ३,७४७ ६,४९७ १३,१२४ ३३,३६८ २,२७७       ६०,७५०
 २ महिला प्रहरी    १   २६ ११० २८२ ४८१ ९३६ ४,५९७ ४२७       ६,८७५
जम्मा २१ ७२ १५८ ४३३ १,२०० ४,०२९ ६,९७८ १४,०६० ३७,९६५ २,७०४       ६७,६२५

 अद्यावधिक मिति २०७७/०२/२७ गते ।