मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग - लेखा शाखा

Article Index

 

लेखा शाखा

प्रहरी कर्मचारीहरुको वर्तमान तलव स्केल

 सि.नं. दर्जा शुरु तलव स्केल ग्रेड संख्या  ग्रेड रकम  जम्मा कै
 १  प्र.म.नि.  ६०,६८०  २  २,०२३  ६४,७२६  
 २  प्र.अ.म.नि.  ६०,६८०  २  २,०२३  ६४,७२६  
 प्र.ना.म.नि.  ५१,०००  ३  १,७००  ५६,१००  
 प्र.ब.उ.  ४७,३८०  ४  १,५७९  ५३,६९६  
 प्र.उ.  ४३,४६०  ५  १,४४९  ५०,७०५  
 प्र.ना.उ.  ४०,३८०  ५  १,३४६  ४७,११०  
 प्र.नि.  ३५,९९०  ८  १,२००  ४५,५९०  
 प्र.ना.नि.  २८,२००  ८  ९४०  ३५,७२०  
 प्र.स.नि.  २६,५७०  ७  ८८६  ३२,७७२  
१०  प्र.ह.  २२,०१०  ७  ७३४  २७,१४८  
११  प्र.ज.  २०,६८०  ८  ६८९  २६,१९२  
१२  प्र.का.स.  १९,४८०  १०  ६४९  २५,९७०  
१३  प्र.ज. रिक्रुट   १९,४८०      १९,४८०  

 

  • नीति निर्माण तहमा लेखा सम्बन्धी आवश्यक सुझाव पेश गर्ने ।
  • सम्बन्धित शाखाहरुमा भुक्तानीको लागि प्राप्त फाँटवारी, भुक्तानीको लागि आवश्यक पर्ने कागजात संलग्न भए नभएको हेरी खर्चलेख्ने ।
  • खर्च भएका रकमको सम्बन्धित कार्यालयबाट आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई फरफारक लिने कार्य गर्ने ।
  • प्रहरी प्रधान कार्यालयको लेखा सम्बन्धी केन्द्रीय अभिलेख राख्ने ।
  • प्रहरी कर्मचारीको लागि आवश्यक तलव, भत्ता, राशन बितरणको लागि आवश्यक प्रकृया पूरा गरी बैंकमा दाखिला गर्ने ।
  • बेरुजु सम्बन्धी अध्ययन गरी बेरुजुको अभिलेख राख्ने तथा बेरुजु फर्छौट गर्ने ।