मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग - भण्डार शाखा

Article Index

भण्डार शाखा
प्रहरी भन्नासाथ Uniformity (एकरुपता) भन्ने बुझिने भएकोले र त्यसको लागि निश्चित गरिएको लत्ताकपडा तथा हातहतियार एवं असभावबाट सु-सज्जित गराउन एवं व्यवस्थित तरिकाले भण्डारण तथा वितरण गर्न केन्द्रिय भण्डारको आवश्यकता भएको हुँदा नेपाल प्रहरी संगठनको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत केन्द्रिय  भण्डारको स्थापना भएको   हो । यस शाखाबाट प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीले पाउने जिन्सी सामाग्रीको भण्डारण गर्ने, विबरण राख्ने, वितरण गर्ने, जिन्सी सामाग्री लिलाम गर्ने, धुल्याउने, नष्ट गर्ने र मिन्हा तथा भण्डार व्यवस्थापन समेतको कार्यविधि अपनाउने जस्ता कार्यहरु गर्दछ ।