मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग

Article Index

कर्मचारी प्रशासन शाखा:

प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नयाँ नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काज, नोकरी राजिनामा, अवकाश, निवृत्तिभरण, असाधारण सुविधा सिफारिस, उपदान सँग सम्बन्धित कार्यहरु लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यहरु प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।  उल्लेखित कार्यको अलवा प्रहरी कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखको रुपमा रहेको यस शाखामा अवकाश प्राप्त एवं वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाईल तथा PMIS अभिलेख अद्यावधिक रहन्छ ।

क. कर्मचारी प्रशासन शाखाले गर्ने प्रमुख कार्यहरु:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, भर्ना छनौट महाशाखाबाट नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आएका विभिन्न दर्जाका उमेदवारहरुलाई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) मा व्यवस्था भए अनुरुप नयाँ नियुक्ति गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा,काज लगायतको लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यबिधि तयार गर्ने ।
 • प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम सरूवा, बढुवा गर्ने र तालुक मन्त्रालय एवं मन्त्रिपरिषदबाट हुने सरुवा बढुवाको लागि तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • डोसियर तथा PMIS मा प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र उक्त अभिलेख प्रणालीलाई समयानुकुल विकास गर्ने ।
 • रिक्त दरबन्दीहरु एकिन गर्ने ।
 • तत्कालका लागि प्रहरी कर्मचारीहरु खटाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएमा काज अह्नन खटन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सरुवा, काज, पदस्थापन समेतको लागि समन्वय एवं आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • प्रचलित नियमानुसार विभिन्न आधारले सेवा निवृत्त भएका प्रहरी कर्मचारीहरु वा निजको आश्रित परिवारले पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, असाधारण सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
 • अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारले नियमानुसार पाउने सुविधाको लागि सिफारिस गर्ने ।
 • प्रचलित नियम बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नोकरी राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा प्रहरी निरीक्षक भन्दा  माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुको नोकरी राजिनामा तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरुको बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभिलेख राख्ने ।
 • नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी, अलंकार एवं पदकका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई दर्ज्यानि चिन्हबाट शु-सोभन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • मानवश्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु सँगआवश्यक समन्वय गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप तयार गर्ने कार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरु सँग आवश्यक परामर्श गर्ने ।
नेपाल प्रहरीको दर्जागत कुल दरवन्दी संख्या
सि.नं. विवरण प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ प्र.प्र.का. २५ ५८ ८४ २४२ ५९९ १,२३४ १,२५५ १,४९१ ३,४१८ ४८४ ३० १३०   ९,०५५
 २ म.न.प्र.का.     १७ ५५ १८७ ६७१ १,०४६ २,१९९ ७,१३० ३८५       ११,६९९
 ३ १ नं. प्रदेश  बिराटनगर     ११ ३१ १२२ ४६२ १,०८५ २,२०१ ६,९६७ ४३५     १०० ११,४१७
 ४ २ नं. प्रदेश  जनकपुर     १२ २१ १०६ ३९४ ९४५ १,९३९ ५,७२६ ३३७     ९२ ९,५७५
 ५ बागमती प्रदेश हेटौडा     ११ १९ १०२ ३०१ ७०३ १,५०६ ४,८०४ २७८     २५० ७,९७७
 ६ गण्डकी प्रदेश पोखरा     १० २२ ९० २९५ ६६९ १,३६८ ४,४४६ २६७     ९२ ७,२६२
 ७ ५ नं. प्रदेश  दाङ     १२ २५ १३२ ४२१ ९५६ १,९२२ ६,०९३ ३४६     १०० १०,०१०
 ८ कर्णाली प्रदेश सुर्खेत     १९ ७२  २४५ ५३३ १,१४७ ३,७३७ २४९     १०० ६,१११
 ९ सुदुरपश्चिम प्रदेश दिपायल     १९ ७८ २७३ ५९३ १,२१६ ३,८९८ २५०     १०० ६,४३७
कुल दरवन्दी संख्या ३४ ७९ १७० ४५३ १,४८८ ४,२९६ ७,७८५ १४,९८९ ४६,२१९ ३,०३१ ३० १३० ८३४ ७९,५४३

नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत दर्जागत संख्या
सि.नं लिङ्ग प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ पुरुष प्रहरी २१ ६६ १४९ ४०७ १,०९० ३,७४७ ६,४९७ १३,१२४ ३३,३६८ २,२७७       ६०,७५०
 २ महिला प्रहरी    १   २६ ११० २८२ ४८१ ९३६ ४,५९७ ४२७       ६,८७५
जम्मा २१ ७२ १५८ ४३३ १,२०० ४,०२९ ६,९७८ १४,०६० ३७,९६५ २,७०४       ६७,६२५

 अद्यावधिक मिति २०७७/०२/२७ गते ।