मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग - कर्मचारी प्रशासन शाखा

Article Index

कर्मचारी प्रशासन शाखा:

प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नयाँ नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, काज, नोकरी राजिनामा, अवकाश, निवृत्तिभरण, असाधारण सुविधा सिफारिस, उपदान सँग सम्बन्धित कार्यहरु लगायतका प्रहरी कर्मचारीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यहरु प्रहरी प्रधान कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन शाखाबाट सम्पादन हुँदै आएको छ ।  उल्लेखित कार्यको अलवा प्रहरी कर्मचारीहरुको केन्द्रीय अभिलेखको रुपमा रहेको यस शाखामा अवकाश प्राप्त एवं वहालवाला प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत फाईल तथा PMIS अभिलेख अद्यावधिक रहन्छ ।

क. कर्मचारी प्रशासन शाखाले गर्ने प्रमुख कार्यहरु:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, भर्ना छनौट महाशाखाबाट नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस भई आएका विभिन्न दर्जाका उमेदवारहरुलाई प्रहरी नियमावली (संशोधन सहित) मा व्यवस्था भए अनुरुप नयाँ नियुक्ति गर्ने ।
 • प्रहरी कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा,काज लगायतको लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यबिधि तयार गर्ने ।
 • प्रचलित प्रहरी नियमावली बमोजिम सरूवा, बढुवा गर्ने र तालुक मन्त्रालय एवं मन्त्रिपरिषदबाट हुने सरुवा बढुवाको लागि तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • डोसियर तथा PMIS मा प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र उक्त अभिलेख प्रणालीलाई समयानुकुल विकास गर्ने ।
 • रिक्त दरबन्दीहरु एकिन गर्ने ।
 • तत्कालका लागि प्रहरी कर्मचारीहरु खटाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएमा काज अह्नन खटन गर्ने ।
 • मातहत कार्यालयहरुबाट सम्पादन हुने सरुवा, काज, पदस्थापन समेतको लागि समन्वय एवं आवश्यकतानुसार निर्देशन दिने ।
 • प्रचलित नियमानुसार विभिन्न आधारले सेवा निवृत्त भएका प्रहरी कर्मचारीहरु वा निजको आश्रित परिवारले पाउने निवृत्तिभरण, उपदान, असाधारण सुविधाका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
 • अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा अमर प्रहरी परिवारले नियमानुसार पाउने सुविधाको लागि सिफारिस गर्ने ।
 • प्रचलित नियम बमोजिम प्रहरी कर्मचारीहरुको नोकरी राजिनामा स्वीकृत गर्ने तथा प्रहरी निरीक्षक भन्दा  माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृतहरुको नोकरी राजिनामा तालुक गृह मन्त्रालयमा जाहेर गर्ने ।
 • प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीहरुको बार्षिक कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अभिलेख राख्ने ।
 • नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने मानपदवी, अलंकार एवं पदकका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने ।
 • बढुवा भएका प्रहरी कर्मचारीहरुलाई दर्ज्यानि चिन्हबाट शु-सोभन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • मानवश्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवाला निकायहरु सँगआवश्यक समन्वय गर्ने ।
 • नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक स्वरुप तयार गर्ने कार्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय लगायतका कार्यालयहरु सँग आवश्यक परामर्श गर्ने ।
नेपाल प्रहरीको दर्जागत कुल दरवन्दी संख्या
सि.नं. विवरण प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ प्र.प्र.का. १९ ५१ ८३ २०७ ५६५ १,३५७ १,४४९ २,१६६ ६,२७४ ७३२ ३० १३०   १३,०६८
 २ म.न.प्र.का.    १ १८ ६५ १९१ ६८२ १,०६२ २,२१२ ७,१२७ ३८३       ११,७४९
 ३ १ नं. प्रदेश  बिराटनगर     ११ ३४ १२५ ४३७ १,०४६ २,०९१ ६,४७४ ३९५     १०० १०,७१७
 ४ २ नं. प्रदेश  जनकपुर     १३ २४ १११ ३७४ ९२१ १,८५६ ५,४५२ ३०५     ९२ ९,१५२
 ५ बागमती प्रदेश हेटौडा     ११ २४ १०६ २८० ६७१ १,४०० ४,३१८ २४०     २५० ७,३०४
 ६ गण्डकी प्रदेश पोखरा     १० २६ ९५ २८१ ६३८ १,२७७ ४,०८४ २३८     ९२ ६,७४५
 ७ लुम्बिनी प्रदेश  दाङ     १२ २९ १३७ ४०२ ९२६ १,८१९ ५,७०६ ३०८     १०० ९,४४३
 ८ कर्णाली प्रदेश सुर्खेत     २२ ७५  २२७ ५०२ १,०४१ ३,२६६ २१६     १०० ५,४५८
 ९ सुदुरपश्चिम प्रदेश दिपायल     २२ ८३ २५६ ५७० १,१२७ ३,५१८ २१४     १०० ५,९०१
कुल दरवन्दी संख्या २७ ७९ १७० ४५३ १,४८८ ४,२९६ ७,७८५ १४,९८९ ४६,२१९ ३,०३१ ३० १३० ८३४ ७९,५३७

 

नेपाल प्रहरीमा हाल कार्यरत दर्जागत संख्या
सि.नं लिङ्ग प्रमनि प्रअमनि प्रनामनि प्रबउ प्रउ प्रनाउ प्रनि प्रनानि प्रसनि प्रह प्रज प्रकास प्रप्रनि प्रप्रसनि प्रप्रज जम्मा
 १ पुरुष प्रहरी २६ ६८ १४२ ३६७ १,१०३ ३,६३४ ६,०८० १३,५३४ ३५,४२९ २,१७४       ६२,५६२
 २ महिला प्रहरी    १  ० २७ १०८ २९४ ४६२ ९८३ ५,१५३ ४०८       ७,४५१
जम्मा २६ ७५ १५० ३९४ १,२११ ३,९२८ ६,५४२ १४,५१७ ४०,५८२ २,५८२       ७०,०१३

 अद्यावधिक मिति २०७७/१०/१५ गते ।