मानवश्रोत एवं प्रशासन विभाग - बजेट शाखा

Article Index

 बजेट शाखा

  • प्रहरी संगठनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने ।
  • चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्य योजना/अनुगमन योजना तयार गर्ने ।
  • Line Ministry Budgetary Information System (LMBIS) मा विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार बजेट कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरी विभागीय प्रमुख मार्फत संगठन प्रमुखलाई जाहेर गर्ने ।
  • तालुक गृह तथा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तावित बजेटको दफावार छलफलमा आवश्यकताको पुष्ट्याई पेश गरी निकासाको लागि सहमती कायम गर्ने ।
  • तालुक मन्त्रालयहरुबाट समय-समयमा भएको बजेट सम्बन्धी प्राप्त नीति तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • प्राप्त बजेटको मापदण्ड बनाई मातहत कार्यालयमा बाँडफाँड गर्ने ।
  • मातहत बजेट सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरुमा बजेट खर्चलाई पारदर्शी, मितव्ययी बनाउनको लागि बजेट खर्च गर्ने मार्गदर्शन परिपत्र गरी सो बमोजिम सम्पूर्ण विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्न निर्देशन गर्ने ।
  • मातहत कार्यालयहरुबाट माग हुन आएको औचित्यताको अध्ययन गरी थप निकासा तथा रकामान्तर सम्बन्धी कार्य गर्न विभागीय प्रमुख तथा संगठन प्रमुख समक्ष जाहेर गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
  • केन्द्रीय आर्थिक विवरण तयार गरी तालुक गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।