Special Training for IT Support Group समापन

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगंजको तत्वावधानमा यस निर्देशनालयमा प्र.ह. तथा प्र.ज. हरुका लागी ४५ कार्य दिने Special Training for IT Support Group विषयक प्रथम समुहको तालिम मिति २०७६।०४।०७  गतेदेखी संचालन भई मिति २०७६।०५।३० गते समापन भएको