Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि महेश रग्मी बालुवाटार देखी नक्सान जाने क्रममा २०७८-०४-१२ प्रम.वि.सु.ई.बालुवाटार २०७८/०४/१२  
प्र.ना.नि सुमन थापा कार्यालयको कामको शिलशिलामा २०७८-०४-०७ नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान विद्यालय २०७८/०४/०८  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।