Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. मन्जु कुमारी राना कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०३-०१ संधीय प्रहरी इकाई कार्यालय,काभ्रे २०७६-०३‍-०८  
प्र.ना.उ. कृष्ण खड्का कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०२-३० कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभाग २०७६-०३-०१  
प्र.स.नि.  पूर्ण बहादुर वि.क कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७६-०२-३० ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय २०७६-०३-०१  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।