Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.ना.नि. विजय सिलवाल कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०२-०७ महानगरीय प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरी २०७४-०२-१२  
प्र.स.नि. तिलक अधिकारी कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७३-१२-२५ सुरक्षा सेवा निर्देशनालय २०७४-०१-१४  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी ईकाईमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।