Lost Identity Card

निम्न प्रहरी अधिकृतहरुको परिचय पत्र हराएको सुचना

सि.न‍ं. दर्जा नामथर हराएको स्थान हराएको मिति कार्यरत स्थान प्रकाशित मिति कैफियत
प्र.स.नि. उज्ज्वल भुजेल कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०८-२२ महानगरीय प्रहरी परिसर २०७४-०८-२६  
प्र.ना.नि. ऋषि केश सुवेदी कार्यालयको कामको सिलसिलामा २०७४-०८-१८ प्र.प्र.का. विशेष ब्यूरो २०७४-०८-२२  

नोट: माथि उल्लेखित परिचय पत्र फेला परेमा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा बुझाई दिन हुन अनुरोध गरीन्छ ।