Tender Notice

Display #
Title
Invitation for Sealed Bids (2073-09-25)
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-०९-१८)
राष्ट्रियस्तरको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-०९-१८)
FPU Sudan तथा Haiti को लागि आवश्यक Major Equipment तथा Self Sustainment सामानहरु खरिद गर्ने बारेको सूचना (२०७३-०९-१४)
बोलपत्र आह्वानको संसोधन सूचना (२०७३-०९-१२)
खरिद प्रकृया रद्व गर्ने बारेको सूचना (२०७३-०९-१२)
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-०९-०४)
राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना (२०७३-०८-१२)
संकेत नं. PHQ/NCB/G/01/073/74 को बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सूचना (२०७३-०८-०७)
घोडादाना (आहार) खरिद बन्दोबस्त सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान (२०७३-०८-०३)