Space for Public Program

नेपाल पुलिस क्लवमा सर्वसाधारण तथा वहालवाला प्रहरी कर्मचारी र पूर्व प्रहरी कर्मचारी हरुलाई दिईने सेवा सुविधा :-

क्र.सं.   विवरण   रकम   कैफियत 
सर्व साधारण वहालवाला प्रहरी कर्मचारी/पूर्व प्रहरी कर्मचारी
 १  क्लव हल  ४०,०००।००  ४,०००।००  खाना पकाउने पानि, १ सेट सोफा /समय बिहान ६ बजे देखी बेलुका ८ बजे
 २  जूडो हल  ३०,०००।००  ३,०००।००                    "                                                                 "
 ३  व्याडमिन्टन  १०,०००।००    १ वर्ष (वाथ सावरको व्यवस्था गरीएको) बिहान ६ देखी १० बजे सम्म साझ ४ बजे देखि ७ बजे सम्म
 ४  जिम  १५,०००।००    १ वर्ष (मिति २०७४ माघ २९ गते देखी प्रहरी कर्मचारी र पूर्व प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र खुल्ला रहेको
 ५  लन टेनिस  १५,०००।००    १ वर्ष (बिहान ६ देखी १० बजे सम्म साझ ४ बजे देखि ७ बजे सम्म
 ६  सम्पूर्ण खेल  १,००,०००।००    आजिवन सदस्यता
 
नोट : १)   प्रहरी परिवार भन्नाले प्रहरी कर्मचारीको आमा, वुवा, श्रीमान, श्रीमति, छोरा, छोरी मात्र
         २) बहालवाला र पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुले हल बुक गराउदा नेपाल प्रहरीको परिचय पत्र र पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरुले अवकास प्राप्त पेन्सन पट्टाको फोटोकपी
             सहीतको फारम भरी पेश गर्नु पर्ने छ ।
         ३) नेपाल प्रहरीका वहालवाला प्रहरी कर्मचारी र पूर्व प्रहरी कर्मचारी लाई ९०% प्रतिशत रकम छुट ।
         ४) नेपाल प्रहरीका वहालवाला प्रहरी कर्मचारी र पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरु लाई व्याडमिन्टन, जिम र लन टेनिस खेलहरुमा शुल्क लाग्ने छैन ।