Research & Planning, Training and ID Section

Research and Planning

१. यस निर्देशनालयले अवलम्बन गर्नु पर्ने निति, भविष्यका कार्य योजना लगायत अन्य आवश्यकतानुसारको कार्यहरु सम्बन्धमा अध्ययन गरि सोही अनुरुपको कार्य योजना निर्माण गर्ने।

२. प्रत्येक आर्थिक वर्षहरुको लागि आवश्यक विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुबाट माग भै आएको कम्प्यूटर सो संग सम्बन्धि उपकरणहरु खरिदका लागि आवश्यक कम्प्यूटर र उपकरणहरु सम्बन्धमा विवरण तयार गरि सो को अनुमानित लागत समेत उल्लेख गरि कम्प्यूटर र सो संग सम्बन्धि उपकरणहरु खरिदको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखामा पठाउने।

Training Section:-

नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुलाई कम्प्यूटर सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान, सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले यस निर्देशनालयले स्थापना काल देखिनै कम्प्यूटर सम्बन्धि विभिन्न तालिमहरु संचालन गर्दै आएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको तत्वावधानमा प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवश्रोत विकाश विभाग, तालिम निर्देशनालयबाट स्वीकृत प्रदान भएको वार्षिक तालिम क्यालेण्डर अनुरुपको विभिन्न तालिमहरु यस निर्देशनालयमा संचालन हुदै आई रहेको छ। यसको साथ साथै बिभागलाई आवश्यक परेको खण्डमा तालिम क्यालेन्डर बाहेक पनि अनौपचारिक रूपमा समेत प्रहरी कर्मचारीहरूको वृति विकासका निमित्त तालिम संचालन गर्ने गरेको छ।

आ.ब. २०७७-०७८ मा संचालन हुने स्विकृत वार्षिक तालिम क्यालेन्डर

 

Id Card:-

यस शाखाबाट नेपाल प्रहरीमा कार्यरत सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकृतहरुको साथै भूतपुर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको समेत PVC Plastic ID Card वनाई वितरण गरिदै आईरहेको छ। विशिष्टि व्यक्तिहरुको सुरक्षार्थ खटिएका PSO हरुको प्र.प्र.का. सुरक्षा सेवा निर्देशनालयको सिफारीसमा परिचय पत्र वनाई वितरण गर्ने कार्य भईरहेको छ। परिचय पत्र वनाई वितरण गरिएका कतिपय सि.प्र.अ. हरुको परिचय पत्र हराई पुन बनाउनको लागी यस निर्देशनालयमा आउने हुंदा सो सम्वन्धमा निजहरुको कार्यालयको सिफारीस अनुसार पुन: परिचय पत्र बनाई वितरण गर्ने गरिएको छ ।

प्र.प्र.का. सूचना प्रविधि निर्देशनालय

प्रहरी परिचय पत्र शाखा
   

 सि.नं. बिवरण दर्जागत बितरण हाल सम्म जम्मा बितरण 
१.    परिचय पत्र निर्माण तथा बितरण      सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकृत ७३०८
 पुर्व प्रहरी कर्मचारी ५९६१
बिशिष्ट व्यक्तिको पि.एस.ओ. १२८६
दक्षिण गेट आगन्तुक परिचय पत्र तथा ट्राफिक एफ.एम. को परिचय पत्र ५७०
सि.प्र.अ, जु.प्र.अ तथा पि.एस.ओहरुको नबिकरण, भाँचिएको तथा हराएको परिचय पत्र १९७५
सि.प्र.अ, जु.प्र.अ तथा पि.एस.ओहरुको बढुवाको परिचय पत्र २१०६
पुर्व प्रहरी कर्मचारी भाँचिएको तथा हराएको परिचय पत्र ४३३
 २.  कन्सल्टेण्ट परिचय पत्र  नयाँ बितरण ५७०
    जम्मा

 २०,२०९