Software शाखा

विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुको कार्यहरुलाई कम्प्यूटराईज्ड गरि बैज्ञानिक ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्नको लागि आवश्यकतानुसार Software निर्माण गर्नको लागि माग भई आएका Software हरू संबन्धि गहन अध्ययन पश्चात उक्त: Software हरूको विकास गरि सम्बन्धित कार्यालयहरुमा Install गरि सो का लागि आवश्यक तालिम समेत प्रदान गर्ने कार्य गर्दछ। साथै Install गरि संचालनमा आएका ति Software हरूमा आवश्यकता अनुसार Update गर्ने कार्य समेत गरिन्छ।

यस शाखाबाट निर्माण भएका Software हरू:

सि.न. Software को नाम संक्षिप्त स्थिती/प्रगती
Party's Incident Recording System(PIRS) विभिन्न समूहद्धारा विभिन्न ठाउंहरुमा घटाएका घटनाहरुको विस्तृत रुपमा अभिलेख राखी सोही अभिलेखहरुको गहन अध्ययन गरि सोही अनुरुपको कार्य योजना तयार गर्ने र आवश्यकतानुसारको जन शक्ति परिचालन गरि घट्नाको रोकथाम एवं घट्ना घटउने समूहलाई निरुत्साहीत पारी घटेका घट्ना सम्बन्धमा संलग्न दोषीहरुलाई तत्काल पक्राउ गरि समयमै अनसन्धान गर्ने अभिप्राय स्वरुप प्रहरी प्रधान कार्यालय आतंकबाद नियन्त्रण महाशाखाको Party's Incident Recording System (PIRS) विकास गरी सो Software महाशाखामा Install गरि हाल सुचारु रुपले संचालन भई रहेको । उक्त Software हाल प्र.प्र.का. आतंकवाद नियन्त्रण महाशाखामा संचालनमा आईरहेको ।
Vehicle Management Information System (VMIS) नेपाल प्रहरीमा हाल छरिएर रहेका श्रोत र साधनहरुको अभिलेख दुरुस्त हालतमा राखी सम्पूर्ण प्रहरी कार्यालयहरुमा वितरण गरिएको सवारी साधनहरुको अभिलेख राख्ने कार्यमा प्रयोग हुने र आवश्यकतानुसार सवारी साधानहरु थपघट् गर्ने कार्यमा सहजता अपनाउने अभिप्रायले प्रहरी प्रधान कार्यालय सवारी महाशाखाको लागि आवश्यक प्र.प्र.का. सवारी महाशाखामा प्रयोगमा आइरहेको सवारी साधनको विवरण राख्ने प्रणाली Vehicle Management Information System (VMIS) Software लाई सम्बन्धित महाशाखामा Install गरि हाल Data Entry कार्य भईरहेको । उक्त Software हाल प्र.प्र.का.सवारी महाशाखामा संचालनमा आईरहेको ।
Criminal Record System (CRS) Software विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुबाट प्राप्त हुने २७ बुदें आपराधिक विवरणहरुलाई कम्प्यूटराईज्ड गरि आवश्यकतानुसार कुनै पनि व्यक्तिको कुनै पनि अपराधमा संलग्न रहे नरहेको सम्बन्धमा अपराधिक अभिलेख चेक जांच गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत CRS शाखाको लागि Criminal Record System (CRS) Software विकास गरी हाल सो Software मूलत विदेशमा अध्ययन एवं अन्य प्रयोजनका लागि जाने नेपालीहरुले चारित्रिक प्रमाण पत्रको लागि पेश गरेका निवेदनका आधारमा निवेदन पेश गर्ने व्यक्तिको अपराधिक अभिलेख चेक जांच गरी चारित्रिक प्रमाण पत्र वितरण गर्ने कार्यमा प्रयोग भैरहेको र सो को आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने कार्य समेत यस निर्देशनालयबाट भईरहेको । उक्त Software हाल प्र.प्र.का.अ.अ. विभाग CRS शाखामा संचालनमा आईरहेको ।
Communication Devices Information System (CDIS) Software प्रहरी प्रधान कार्यालय, संचार निर्देशनालयमा हाल सम्म आम्दानी बांधिएका संचार उपकरणहरुको अभिलेख राख्ने तथा विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुमा वितरित संचार साधनहरुको विवरण विस्तृत रुपमा राख्ने तथा वितरित साधानहरुको वर्तमान अवस्था बारेमा समेत अभिलेख राख्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय संचार निर्देशनालयको लागि Communication Devices Information System (CDIS) Software विकसित गरि हाल उक्त Software मा नियमित रुपमा Data Entry गर्ने कार्य भईरहेको । उक्त Software हाल प्र.प्र.का.संचार निर्देशनालयमा संचालनमा आईरहेको ।
Daily Incident Record System (DIRS) Software विभिन्न स्थानमा दैनिक रुपमा घट्ने समसामयिक घट्ना लगायत संवेदनशिल घट्नाहरुको विवरण राखी सोही अनुरुपको कार्य योजना तयार गर्ने लगायत सूचना संकलन लगायत अन्य कार्यको लागि जनशक्ति परिचालन गरि अपराध नियन्त्रण एवं अनुसन्धान प्रकृयामा टेवा पुग्ने अभिप्रायले Daily Incident Record System (DIRS) Software तयार गरी सो को आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्दै उक्त Software प्रहरी प्रधान कार्यालय, परिचान कक्षमा प्रयोग भई रहेको । साथै हाल सम्म ४० वटा Network Connectivity भईसकेको कार्यालयहरुवाट पनि Data Entry गर्ने कार्य शुरु भईसकेको । उक्त Software हाल प्र.प्र.का.परिचालन कक्षमा संचालनमा आईरहेको ।
Interpol Information Management System (IIMS) Software विभिन्न देशहरुबाट प्राप्त हुन आउने सूचना लगायत अन्य महत्वपूर्ण कार्यहरुको अभिलेख राख्ने कार्यमा प्रयोग हुने गरि प्रहरी प्रधान कार्यालय Interpol शाखाको लागि आवश्यक पर्ने Interpol Information Management System (IIMS) को विकास गरी प्रयोगमा ल्याई Data Entry गर्ने कार्य भई रहेको साथै उक्त Software मा माग भए बमोजिम परिमार्जन गर्ने कार्य भई रहेको । उक्त Software हाल प्र.प्र.का. ईन्टरपोल शाखामा संचालनमा आईरहेको ।
Bhandar Management Information System (BMIS) Software लत्ता कपडाको विवरण राख्ने प्रणाली विकास गरी प्र.प्र.का. भण्डार शाखामा कार्यान्वयन भईरहेको । प्र.प्र.का. भण्डार शाखामा संचालनमा आईरहेको ।
TVRS (Traffic Violation Record System) Software सवारी नियम उल्लंघन गरि तोकिएको नियम विपरित सवारी चलाउने सवारी चालकहरुलाई विद्यमान कानून बमोजिम कारवाही गरि सो को अभिलेख राख्ने कार्यमा प्रयोग गर्नको लागि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको लागि आवश्यक TVRS (Traffic Violation Record System) Software तयार गरि प्रयोगमा आईरहेको । उक्त Software हाल म.न.ट्रा.प्र. महाशाखामा संचालनमा आईरहेको ।
Payroll System Software नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालयहरुको लागी Payroll System विकास गरी कर्मचारी संचयकोष तथा नागरीक लगानी कोषको Software संग समन्वय हुने गरी लागु गरिएको साथै सो इकाईहरुमा कार्यरत लेखापालहरुलाई समेत सो सम्वन्धी अनुशिक्षण तालिम प्रदान गरिएको । उक्त Software विभिन्न प्रहरी कार्यालयहरुको लेखा शाखामा प्रयोगमा आईरहेको ।
१० PMIS (Personnel Management Information System) Software नेपाल प्रहरीमा कार्यारत सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण राख्ने अभिप्रायले विकशित गरि हाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कर्मचारी प्रशासन शाखामा प्रयोगमा आईरुहेको । उक्त Software प्रहरी प्रधान कार्यालयको क. प्र. शाखामा प्रयोगमा आईरहेको।
११ Hajiri Reporting System Software

प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखाको लागी आवश्यक भई यस निर्देशनालयद्धारा विकास गरिएको Ruju Hajiri System विकास गरी सम्वन्धित शाखालाई हस्तान्तरण गरिएको ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयमा स्थापना भएको कमाण्ड सेन्टर संग आवद्ध रहेका कार्यालयहरुमा रहेका कम्प्युटरहरुवाट Online हाजीर जाहेरी पठाउने हेतुले Hajiri Reporting System तयार गरी प्र.प्र.का.प्रशासन शाखालाइ हस्तान्तरण गरिएको साथै उक्त System मा आवश्यक User र कार्यालय Create गरिएको ।

Network भएका कार्यालयहरुवाट दैनिक कार्यालयमा हाजीर भएका प्र.क.हरुको रुजू हाजीर पठाउने कार्य भईरहेको ।
१२ GIMS (Guest Information Management System) Software प्रहरी प्रधान कार्यालय दक्षिण गेटको लागी आवश्यक भई यस निर्देशनालयद्धारा विकास गरिएको GIMS (Guest Information Management System) Software प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आउने आगन्तुकहरुको अभिलेख राख्ने प्रणाली र सोही गेटमा रहेको Traditional रजिस्टरमा लग राख्ने प्रणालीलाई Guest Information Management System विकास गरी नेपाल प्रहरीको कार्य प्रणालीलाई आधुनिकता दिने प्रयास गरिएको । सो software प्र.प्र.का.दक्षिण गेटमा प्रयोगमा आईरहेको।
१३ DMS (Document Management system विभिन्न कार्यालयहरुवाट प्राप्त हुन आएका तथा यस अन्यत्र कार्यालयलाई पठाईएका पत्रहरुलाई व्यवस्थित तरिका अपनाई सुरक्षित रूपमा राख्नसक्नेगरी DMS (Document Management system को विकास गरी राखिएकोले नेपाल प्रहरीको कार्य प्रणालीलाई आधुनिकता दिने प्रयास गरिएको । यस निर्देशनालयद्धारा उक्त system प्रयोगमा ल्याईएको।
१४ Police Welfare Installment Management System प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण कोषको अनुरोधमा किस्ता प्रणालिको अभिलेख राख्न उक्त सफ्टवेयर तयार पारिएको । उक्त Software प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण शाखामा प्रयोगमा आईरहेको।
१५ VIP/VVIP का सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरी कर्मचारीहरुको अभिलेख राख्ने सफ्टवेयर । प्रहरी प्रधान कार्यालय, सुरक्षा सेवा निर्देशनालयको अनुरोधमा उक्त सफ्टवेयर तयार पारीएको । उक्त सफ्टवेयर प्रहरी प्रधान कार्यालय, सुरक्षा सेवा निर्देशनालयमा Install गरीएको।
१६ Prison Information System केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिफारिसमा विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीहरूको Record राख्ने हेतुले उक्त: Software तयार पारीएको। उक्त सफ्टवेयर केन्द्रिय कारागार, नख्खु कारागार र डिल्लीबजार कारागारमा प्रयोगमा आइरहेको।
१७ Special Financial Welfare Program नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको लागि आवश्यक SPFWP तयार गरिएको । २०६९ बैशाख देखि संचालनमा ल्याइएको।
१८ Visitors Information System केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको सिफारिसमा विभिन्न कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई भेट्न आउने ब्यक्तिहरुको Record राख्ने हेतुले उक्त: Software तयार पारीएको। उक्त सफ्टवेयर केन्द्रिय कारागार, नख्खु कारागार र डिल्लीबजार कारागारमा प्रयोगमा आइरहेको।