प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रशासन विभाग - भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालय

नेपाल प्रहरीका पुर्वाधार सम्बन्धी प्राविधिक कार्यको रेखदेख गर्न स्थापना भएको ईन्जिनियरीङ्ग शाखा भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयको रुपमा रुपान्तरण हुँदा यसको जिम्मेवारी क्रमिक रुपमा बढ्दै गएको छ । प्राविधिक कर्मचारीबाट पुर्वाधार सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने, बार्षिक रुपमा निर्माण योजनाहरुको नक्सा, डिजाईन, लागत अनुमान तयारी तथा प्रचलित कानुनको परिधि भित्र रही जनसहयोग जुटाएर वा नजुटाई अमानत तथा बोलपत्रको माध्यमद्वारा उच्च गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्य संचालन र म.ले.प.ले निर्दिष्ट गरेका कागजात तयार गरी आन्तरिक लेखा परिक्षणमा सहयोग पुर्‍याई संगठनको कार्यलाई पारदर्शी र उच्च आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु गराउनु रहेका छन् । 

क. आवास तथा भौतिक परियोजना महाशाखाको दायित्व:

 • भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रही नेपाल प्रहरीको बिभिन्न निर्माण योजनाहरुको दीर्घकालिन, आवधिक योजनाहरुको तथा बार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने गराउने ।
 • योजनास्थल निर्धारण, जग्गा प्राप्ति तथा सर्भेक्षण कार्य गराउने ।
 • निर्माण सम्बन्धी योजना कार्यान्वयनको निमित्त सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराउने र स्वीकृत योजनाहरु तथा कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयन गराउने ।
 • ठेक्कापट्टाबाट हुने निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी बोलपत्र, शर्तनामा तथा अन्य आवश्यक कागजात तयार गराउने ।
 • आफ्नो मातहत शाखाहरुको कामकर्तव्य बारे रेखदेख नियन्त्रण र निर्देशन दिने तथा समन्वय कायम गराउने ।
 • महाशाखा अन्तरगत प्राविधिकहरुको अह्रनखटन गर्ने ।
 • प्रहरीको निर्माण सम्पन्न कार्यहरुको जाँचपास गर्ने गराउने ।
 • मासिक प्रगती विवरण भौतिक पूर्वाधार निर्देशनालयमा पठाउने ।

ख. योजना तर्जुमा शाखाको दायित्व:

 • नेपाल भरिका प्रहरी युनिटहरुको निर्माण सम्बन्धी अल्पकालीन तथा दिर्घकालीन योजनाहरु तयार गर्ने ।
 • विभिन्न प्रहरी ईकाईहरुको लागि आवश्यक जग्गाहरु निरीक्षण गरी खरिद तथा अधिकरण कार्य गर्नको लागी प्राविधिक राय दिने ।
 • नयां सर्वेक्षण गर्नुपर्दा संभाव्यता अध्ययनको लागी डाटा प्राप्त गर्ने ।
 • प्रहरी ईकाईहरुको अध्यावधिक रेकर्ड तयार पार्ने भू-सर्वेक्षण गर्न र नक्सा तयार गरि राख्ने ।
 • प्रहरीको लागि निर्माण योजना तथा जग्गाहरुको वार्षिक तथा दिर्घकालीन वजेट तयार गर्ने ।
 • प्राप्त भएका जग्गाको नक्सा तथा स्थलगत अध्ययन गरी आर्किटेक्चरल डिजाईन तयार गर्ने ।
 • निर्धारित आर्किटेक्चरल डिजाईन अनुसार प्रचलित नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार स्ट्रक्चरल डिजाईन तयार गरी स्ट्रक्चरल सम्बन्धी नक्शा तयार गर्ने ।
 • नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड अनुसार कायम भएको निर्माण सामाग्री तथा श्रमिक दररेट अनुसार आवश्यक दर बिश्लेषण गर्ने ।
 • निर्माण गरिने स्थानको भौगोलिक स्थिती तथा स्थानीय निर्माण सामाग्रीको उपलव्धतालाई मध्य नजर राखी निर्माण कार्यको स्पेसिफिकेशन तयार गर्ने ।
 • नक्सा, डिजाईन, स्पेफिकेशन तथा तयार पारिएका दर बिश्लेषण अनुसार लगत ईष्टिमेट तयार गर्ने ।
 • निर्माण अवधी निर्धारणका लागि वार चार्ट तयार गर्ने ।
 • निर्माण कार्य ठेक्कापट्टावाट हुने भएमा टेण्डर डकुमेन्ट लगायत ठेक्का सम्झौता पत्र तयार गर्ने ।
 • आर्किटेक्चरल डिजाईन भई सके पछि ठुला तथा धेरै तल्ले भवनहरुको स्ट्रक्चरल डिजाईनको लागी निर्माण स्थलको माटोको परिक्षण गर्ने तथा अन्य आवश्यक परिक्षण गरी सोही आधारमा डिजाईन गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सुरु भए पछि आर्किटेक्चरल डिजाईन अनुसार निर्माण भए नभएको समयसमयमा सम्बन्धित प्राबिधिकबाट निरिक्षण गर्न लगाई लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने ।
 • तयार भैसकेका नक्साहरु निर्माण क्षेत्र अनुसार परिवर्तन गर्नु परेमा सम्बन्धित शाखाको प्रतिवेदनका आधारमा गरी Revise Drawing Specification तयार गर्न र सोही अनुसार स्वीकृत गर्ने तर्फ कार्यान्वयन गराउने ।

ग. निर्माण शाखाको दायित्व

 • स्वीकृत निर्माण योजनाहरुको लगत ईष्टिमेट प्राप्त भए पश्चात ठेक्का पट्टा वा अमानतमा निर्माण कार्य गराउने ।
 • निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उच्च गुणस्तरको प्रयोग गराउने ।
 • अमानत वा ठेक्कापट्टामा निर्माण हुने योजनाहरुको कार्यान्वयन तथा सुपरिभिजनको लागि आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।
 • ठेक्कापट्टा हुने निर्माण कार्यहरुमा आर्थिक नियमानुसार वोलपत्र आव्हान गराउन स्वीकृतका लागि पेश गर्ने र ठेक्का पट्टा स्वीकृत भए पश्चात स्पेसिफिकेशन र लगत ईष्टिमेट अनुसार निर्माण कार्यको आवश्यकताअनुसार निरन्तर रुपमा रेखदेख गर्ने गराउने ।
 • निर्माण कार्यको वोलपत्रमा उल्लेख भए भन्दा थप आईटमहरुको कार्य गराउँदा नँया थप आईटम दररेट नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार  निर्माण सामाग्रीको मुल्य निर्धारण समितिको अधिनमा रहि दररेट कायम गरी आर्थिक नियमानुसार सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण कार्य सम्पन्न भए पश्चात, नापी किताव, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी जाँचपासको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने ।
 • निर्माण कार्य तोकिएको अवधीमा समाप्त नभई म्याद थपका लागि कारवाही गर्दा आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमको परिधिभित्र रहि साईट ईन्चार्जको प्राप्त राय अनुसार सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने ।
 • निर्माण पुरा भएको योजनाहरुको म.ले.प. भए नभएको जानकारी प्राप्त गरी सो गराउने तर्फसम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कार्य गर्न लगाउने ।
 • महाशाखाबाट भएका आदेश निर्देशनहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने ।

घ. मर्मत शाखाको दायित्व:

 • महा–शाखाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहि प्रहरी प्रधान कार्यालयको हाता भित्र विद्युत, प्लम्विङ तथा सिभिल सम्वन्धि आईपर्ने विभिन्न मर्मत कार्यहरु सम्पादन गर्ने गराउने ।
 • प्रहरीद्धारा मनाईने विभिन्न समारोह तथा उत्सवहरुमा सिभिल, विद्युत तथा प्लम्विङ सम्वन्धि आवश्यक मर्मत सम्भार गर्ने गराउने ।
 • विभिन्न मर्मत सम्भार कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने प्राविधिकहरु प्राविधिक गुल्मबाट प्राप्त गरी गर्ने गराउने ।
 • शाखाबाट सम्पादन गरिएका कार्यहरु दैनिक रुपमा महा–शाखा प्रमुखमा जाहेर गर्ने ।
 • उपत्यकाको विभिन्न भवनहरुमा सिभिल, विद्युत तथा प्लम्विङ सम्वन्धि मर्मत कार्याहरु प्रत्यक्ष रेखदेखमा सम्पादन गर्ने गराउने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा उपत्यका भित्रका विभिन्न भवनहरुमा मर्मत कार्यको निमित लगत ईष्टिमेट तयार गरी स्वीकृत गराउने ।
 • स्वीकृत लगत ईष्टिमेट अनुसार बजेट निकाशाको निमित सम्वन्धित शाखामा पठाउने ।
 • प्रहरी प्रधान कार्यालयहरुमा मर्मत कार्य गर्नु पर्ने भवनहरुको लगत ईष्टिमेट माग गरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्राथमिकताको आधारमा वजेट निकाशा तर्फ कारवाही गर्ने ।
 • आर्किटेक्चरल तथा स्ट्रक्चरल डिजाईन गर्नुपर्ने आवश्यक भएका मर्मत कार्यको योजना तर्जुमा शाखा संग समन्वय राखी आवश्यक कार्य सम्पादन गर्ने गराउने ।

ङ. जग्गा तथा सर्वेक्षण उप-शाखा

 • सर्भे सम्बन्धी पूर्ण जवाफदेही रही बिभिन्न प्रहरी ईकाईको लागी आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद तथा अधिग्रहण सम्बन्धी कार्य गर्न प्राबिधिक राय दिने ।
 • प्रहरीको निर्माण कार्यको लागी गर्नु पर्ने भू-सर्भेक्षण तथा नक्शा तयार गरी सो को चेकजाँच गरी पेश गर्ने ।
 • निर्माण क्षेत्रको सर्भे गर्दा निर्माण संग सम्बन्धित वेन्चमार्क, वरिपरीका स्ट्रक्चरहरु देखिने गरी सर्भे गरिनु पर्ने ।
 • प्रहरीको जग्गा तथा भवनहरुको अध्यावधिक रेकर्ड तयार पारी राख्ने ।

च. प्राविधिक गुल्म:

 • प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका भित्रका प्रहरी कार्यालयहरु र विभिन्न समारोहका लागि खानेपानी, विजुली, ढल आदिको मर्मत कार्यको लागि आवश्यक प्राबिधिक जनशक्ति उपलव्ध गराउने ।
 • उपत्यका भित्र र उपत्यका बाहिर आवश्यकता अनुरुप अमानतमा हुने निर्माण कार्यको लागि प्राबिधिक जनशक्ति सम्भव भए सम्म उपलव्ध गराउने ।
 • नेपाल प्रहरीका विभिन्न कार्यालय भवनहरु मर्मत सम्भारका लागि प्राबिधिक जनशक्ति  उपलव्ध गराउने ।
 • महाशाखाबाट भएका आदेश निर्देशनहरु तदारुकताका साथ  कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन गर्ने ।
 • आवश्यक अर्धदक्ष जनशक्ति आ.त.भौ.प. महा-शाखाको निर्देशनमा अरन खटन गर्ने गराउने ।