प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रशासन विभाग - संरचनादर्जा

प्रअमनि

प्रनामनि

प्रवउ

प्रउ

प्रनाउ

प्रनि

प्रवनानि

प्रनानि

प्रसनि

प्रवह

प्रह

प्रसह

प्रज

प्रकास

जम्मा

जनपद

१८

१४

३२

१९

११

२६

२५

१७३

प्राविधधिक

१७

११

१७

३०

६३

१६२

जम्मा

२५

१४

३१

४३

१३

३६

४१

८९

२५

३३५