प्रहरी कन्ट्रोल : १००, टोल फ्री नं.: १६६००१४१५१६
नेपा
EN
प्रशासन विभाग - आर्थिक प्रशासन महाशाखा

नेपाल प्रहरीको आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन गर्ने गराउने, आर्थिक कारोवार सम्बन्धी मातहतलाई आवश्यक निर्देशन दिने, प्रत्येक आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने तथा सो सम्बन्धी विभिन्न छलफलमा सहभागिता जनाउने जस्ता कार्यको जिम्मेवारी आर्थिक प्रशासन महाशाखालाई रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त प्रशासन महाशाखाले देहायका कार्यहरु गर्ने गर्दछ:

  • महालेखा परिक्षकको विभागबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा मातहत कार्यालयहरुबाट भएका खर्चको फाँटवारीहरु अन्तिम लेखापरिक्षण हुँदा बेरुजु कम गराउने तथा कायम भएको बेरुजुहरु अधिकतम फछर्यौट गर्ने गराउने ।
  • आर्थिक कारोवार सम्बन्धी परेका मुद्दा सम्बन्धमा महान्यायधिवक्ता सँग र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने ।
  • प्रहरी कर्मचारी, घोडा तथा कुकुरको लागि राशन व्यवस्थापन, समयानुकूल परिमार्जनका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय गर्ने ।
  • लेखा अधिकृत तथा लेखापालहरुको दक्षता र व्यावसायीकता मापन गरी नीति अनुसार काज तथा सरुवा सिफारिस  गर्ने ।
  • आर्थिक कारोवार गर्ने कार्यालयहरुको नियमित अनुगमन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने गराउने ।
  • आर्थिक कारोवार सम्बन्धी आएको निर्देशनहरु मातहतलाई जानकारी एवं कार्यान्वयन गराउने, आगामी आर्थिक बर्षको लागि आवश्यक पर्ने बजेट तर्जुमा गर्ने र छलफलमा सहभागी हुने ।
  • प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रत्यक्ष मातहत कार्यलयहरुको जिन्सी निरीक्षण गर्न र मातहत कार्यालयहरुको जिन्सी निरीक्षण गर्न निर्देशन दिने ।
  • जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनमा वेसावुत भई लिलाम गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएका जिन्सी सामाग्रीहरुको र मर्मत गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका सामाग्रीहरु मध्ये ३ महिनाभित्र मर्मत हुन नसकेका जिन्सी सामाग्रीहरु लिलाम गर्ने एवं लिलाम गर्नको लागि आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार तोकिए बमोजिमको स्वीकृत लिने । (लिलाम प्रकृया)